อันดับ โรงเรียน
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 42 27 40 109
2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 40 38 33 111
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 34 43 48 125
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 31 26 49 106
5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 28 22 17 67
6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 22 26 49 97
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 14 21 49
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 13 15 17 45
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10 12 17 39
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 11 17 37
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 7 10 10 27
12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 5 5 13 23
13 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 2 1 4 7
14 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1 5 2 8
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1 2 1 4
  รวม 259 257 338 854