สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » แฮนด์บอล

การแข่งขัน : แฮนด์บอล - ทีม ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.โชติกา สงวนสุข
ด.ญ.พิมญาดา เท่งเจียว
ด.ญ.พาขวัญ สายสมร
ด.ญ.นัทธ์หทัย ชุ่มศรี
ด.ญ.ฐิติมา ทรัพย์ถาวร
ด.ญ.ชาลิสา จินตนาเลิศ
ด.ญ.พรรัตน์ชนก งามกิจเจริญลาภ
ด.ญ.ณิชลัลน์ วิวัฒน์นิมิตดี
ด.ญ.โยษิตา พูลทรัพย์
ด.ญ.ขวัญชณก โตทิม
ด.ญ.ธาราทรัพย์ จองทรัพย์
ด.ญ.ศศิพิมพ์ แสงเจริญ
ด.ญ.นภัสสร สุวรรณใจ
ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ปทิตตา พรหมลิภณกุล
ด.ญ.ศุภนุช นุชประยูร
ด.ญ.ศรุดา งามพิเชษฐ์
ด.ญ.พิชชา ผดุงพัฒโนดม
ด.ญ.พรปวีณ์ แขวงเมือง
ด.ญ.พิชญาภา วิชิตจารุกุล
ด.ญ.ภาวิดา ประพลมหามงคล
ด.ญ.นิชาภัทร อยู่สามารถ
ด.ญ.เขสรา อธิบดีวงศ์
ด.ญ.อรปรียา สมตน
ด.ญ.ปิ่นสาย กุลลประภา
ด.ญ.ณัชชา เมฆเกรียงไกร
ด.ญ.ณภัทร เมฆเกรียงไกร
ด.ญ.กรวรรณ ปาณชู
ด.ญ.กมลพร งามสุจริต
ด.ญ.อัจฉราณพิช สันติสิริสุนทร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ปุณยภา พงศ์ภพไพบูลย์
ด.ญ.ฑิตยา ฐานุตตมวงศ์
ด.ญ.นภัสนันท์ สุขมาดำรง
ด.ญ.ชัญญา สิทธินันทวิทย์
ด.ญ.นภัสสร บุญศิริ
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ วันสิริภักดิ์
ด.ญ.สุพิชญา ไทยพัฒนกิจ
ด.ญ.ปัณฑิตา จินดาลัทธ
ด.ญ.วรพิชชา เวชกุล
ด.ญ.ภรณ์นิธิ ชูแก้ว
ด.ญ.ณัฏฐ์ วงศ์ศิริเมธีกุล
ด.ญ.ปาณิสรา มั่นทอง
ด.ญ.ปัญฑิตา วรรณทอง
ด.ญ.รยา ซาคาชิตะ วรเศวต
ด.ญ.พิมพ์พญา พุ่มไม้
ด.ญ.ณัฏธญาณ์ บุณยะวัฒน์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.วริศนันท์ ใจวีระวัฒนา
ด.ญ.ญาณ์นรี พิทักษ์พรไพศาล
ด.ญ.ปารมิตา นามสุบิน
ด.ญ.อันนา นววิธรัตนา
ด.ญ.ตุลรดา เลิศภัทรพงศ์
ด.ญ.อริยาพร เอี่ยมรัตนเลิศ
ด.ญ.นรินทร บุญอ่วม
ด.ญ.ปัณณิกา เค้าสงวนศิลป์
ด.ญ.เมริสา นีลดานุวงศ์
ด.ญ.ธมลวรรณ วิเชตชาติ
ด.ญ.พัทธ์ธีรา ศิริพงศ์วุฒิกร
ด.ญ.ปภานลิน ลีลาจารุพงศ์
ด.ญ.ปณตพร หวังวรภิญโญ
ด.ญ.สุพิชญา บูชาธรรม
ด.ญ.ชมทิศา แซ่อึ้ง
ด.ญ.อภิสรา แซ่ฉั่ว
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แฮนด์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.กรวรรณ วงษ์งาม
ด.ญ.หยาดทิพย์ ผาสุวรรณ์
ด.ญ.พิมพ์ภินันท์ ชาญเชิงภพ
ด.ญ.ณัฐิดา รัตนภิรมย์
ด.ญ.ณภัทร บัวบูชา
ด.ญ.ณภัทริน ศรีกรวิชญ์
ด.ญ.ณิชาภา มะลิทอง
ด.ญ.สิริกร พร้อมประพันธ์
ด.ญ.พาณิภัค พันธุ์เสือ
ด.ญ.นภาพร อาภรณ์พงษ์
นางสาวปานตะวัน หิรัญพิศ
นางสาวสกุลทิพย์ เจริญฤทธิ์
นางสาววรพรรณ ทรงเดช
นางสาวกุลธิดา หาบ้านแท่น
นางสาวชญานิศ ชาติยานนท์
นางสาววริศรา จันทราภิรมย์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.นิพาพันธ์ โชติ
ด.ญ.นิชาภัทร ปานเพชร
ด.ญ.เปมิกา หอมรอด
ด.ญ.ธัญพิชชา ประสพผล
ด.ญ.รวิปรียา จันทรี
ด.ญ.พิมพ์ปราชญ์ สุตมาส
ด.ญ.ภูษณิศา จิตติเรืองเกียรติ
ด.ญ.ไอริณ แก้วซิ้ม
ด.ญ.ณิชกานต์ เปรมจิต
ด.ญ.สริตา สร้อยสน
ด.ญ.ศุภิสรา พุ่มพวง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.กมณียา วงศ์อนุการ
ด.ญ.บุณยาภา ธรรมประทีป
ด.ญ.ไอริน สุขเลิศวรกุล
ด.ญ.ศิริรัตน์ นิยาภรณ์
ด.ญ.นันท์นลิน รอดกุล
ด.ญ.รินรดา วงศ์อนุการ
ด.ญ.พชรัตน์ บัวเลิศ
ด.ญ.ธนัญญา วรรณทอง
ด.ญ.ณัฐชา พิมพ์ใจพงศ์
ด.ญ.รวิสรา ดีประเสริฐ
ด.ญ.ธีรตี เล็กสรรเสริญ
ด.ญ.ศุภลักขณา นาคแสงทอง
ด.ญ.เจนิสิตา วี ปาลมา
ด.ญ.อัคริมา วงศ์ศรีเผือก
ด.ญ.สมิตา ภูริปรีชา
ด.ญ.เปมิกา นาคะรัตน์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.ณัฐธยาน์ ผลเพิ่มพูนทวี
ด.ญ.รัญชิดา ธนะกุลรังสรรค์
ด.ญ.กัญญาณัฐ วงศ์วิเศษกิจ
ด.ญ.จิตรลดา ศรีจิตร
ด.ญ.พัทธ์ธีรา เมฆบุญส่งลาภ
ด.ญ.ศรันยกร ศุขเกษม
ด.ญ.ชัญญภัค มะบุตร
ด.ญ.จิรัชญา อนันท์
ด.ญ.ธรรมิกา โตนิติวงศ์
ด.ญ.จารุมน จิณณวาโส
ด.ญ.บัณฑิตา พุธขุนทด
ด.ญ.อาภาพัฒร กรป้องกัน
ด.ญ.กันตินันท์ โตมงคล
ด.ญ.ปิยธิดา ตันติเวชยานนท์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ