สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » หมากกระดาน

การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.เกียรติศักดิ์ มั่งคำ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ปรวีร์ สุวรรณวารี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ธนาชัย ดาวสุขศรี
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ชัยนันท์ จีระศิริ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายสรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายกร เจียรธนะกานนท์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายปฏิภาณ ด่านดี
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : บุคคล ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ปภังกร หวังชูเชิดกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ช.วชิรวิทย์ ปองไป
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ชานน เจริญลาภนพรัตน์
ด.ช.วงศธร โมกขะวรรธนะ
ด.ช.ปรวีร์ สุวรรณวารี
ด.ช.สานขวัญ โชติชนาทวีวงศ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.ศรัณ คำวังสวัสดิ์
ด.ช.ศกร คำวังสวัสดิ์
ด.ช.เกียรติศักดิ์ มั่งคำ
ด.ญ.กัญญาณัฐ ชายป่า
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข
ด.ช.คงปพน จิรธรรมธนากุล
ด.ญ.วาสิตา บันลือธัญลักษณ์
ด.ญ.ปนิตา ชูกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ธนาชัย ดาวสุขศรี
ด.ช.ชโยดม โพธิ์รุ่งเรือง
ด.ช.ดิศนุโชตน์ เฉิดศรีธนิตย์
ด.ช.อริยะ กัลปนา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ด.ช.ปวริศ จารุอำไพแสง
ด.ช.ชัยนันท์ จีระศิริ
ด.ช.สหชวกร ดวงผุยทอง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภาคย์ คณิตวรานันท์
ด.ช.ธนกร โรจน์วีระ
ด.ช.ชนาธิป สาทสุทธิ
ด.ช.ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา
ด.ช.พุทธิโชติ ภรณวลัย
ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย
ด.ญ.ไอรัก ฟูกูฮาระ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.นพัฐกรณ์ อมรมหพรรณ
ด.ช.ปุณณฤทธิ์ แซ่เจียง
ด.ช.วีรวัฒน์ ธันญะทวี
ด.ญ.พิมพ์พิศา เพชรสิงห์โต
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.สิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี
ด.ช.กฤตภาส สาครตระกูล
ด.ช.ณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายปุญญพัฒน์ พงศ์ภพไพบูลย์
นายกร เจียรธนะกานนท์
นายรณน โชติกมลพงศ์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายนรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์
นายพชร วิเศษชลธาร
นายภีมพล วัชรพลากร
นายปฏิภาณ ด่านดี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายพีรภาส สุขกระสานติ
นายชนะพงษ์ โสภณวารี
นายภัทรวุฒิ รัตนาวิบูลย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : ทีม ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.วงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท์
ด.ญ.ลฎาภา ศิวเตชานนท์
ด.ญ.ปภารวี ดิเรกวัฒนะ
ด.ญ.นันท์นภัส เลิศสามารถ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ธนกร พุ่มโพธิงาม
ด.ช.รวิชญ์ แก่นสันติสุขมงคล
ด.ช.ปภังกร หวังชูเชิดกุล
ด.ช.พนิต มังกรพานิชย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ช.ณชนก พูลมาสิน
ด.ช.นนทพัทธ์ ได้ผลมาก
ด.ช.วชิรวิทย์ ปองไป
ด.ช.พีรวัส พิบูลย์วรกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากฮอส : บุคคล ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ภูมิศักดิ์ ทรงเดช
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.กวิน สุริยผล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายชยานนท์ เตชะวิมล
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.รณชัย สิงห์ปี
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.บุญธิชา มูลอ้อม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.วศินภัทร์ โตมงคล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.วัสยศ พูนลาภพาณิชย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.ธัญชนก อัครลาภ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - เอแม็ท : บุคคล ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.บุณยกร ธารพานิช
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากฮอส : ทีม ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ชญตว์ สิริผดุงชัย
ด.ช.ปกรณ์ กล้วยไม้งาม
ด.ช.ภูมิศักดิ์ ทรงเดช
ด.ช.พสิษฐ์ สุกใส
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ช.ชนชัย ไชยรงศรี
ด.ช.ภูริช ดรชัย
ด.ญ.พิชญ์สินี ชุติมันตพงศ์
ด.ญ.วรดา มะลิใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.กฤษรัตน์ วีระวัฒนานนท์
ด.ช.ณัฐดนัย จรัสวิบูลย์กุล
ด.ช.อัครวินท์ ร่มรื่นวานิชกิจ
ด.ช.ศุภกฤต บริหารกิจอนันต์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา
นางสาวชนิตา ศักดิ์บุญ
นายปัญญ์วรรธน์ จงปิยะเลิศ
นายหฤษฎ์ ศักดิ์บุญ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายสาธิต สุขในใบบุญ
นายเจตวัฑฒน์ เกิดโภคทรัพย์
นายณภัทร เล้าแสงฟ้า
นายสิทธิพัฒน์ เจริญจิตเสรีวงศ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวพราวรวี มัญชุศรี
นายภูมิรพี เอื้อศักดิ์
นายคุณาวุธ วังณะยูนุช
นายรัญชน์ ประสพรัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวชญานันท์ ตังกวย
นายธนกร ตุลปันโต
นายอภิสิทธิ์ นุชิต
นายธนกฤต วอนยิน
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ธีรภัทร์ รัตนรัตน์
ด.ช.จักรนิภัทร พรหมเต็ม
ด.ช.ศิคโรตม์ พันธุรัตน์
ด.ช.รณชัย สิงห์ปี
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ณัฐนันท์ สุนทรธรรม
ด.ช.ภีมพัศ วัชรพลากร
ด.ญ.ชลธิชา มูลอ้อม
ด.ญ.บุญธิชา มูลอ้อม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.พนธกร ทาปทา
ด.ช.อภิสัณห์ บุนนาค
ด.ญ.เปมิกา ทาปทา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - เอแม็ท : ทีม ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ดรณ์ สว่างทรัพย์
ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์
ด.ช.ณัฐพัชร ผ่องญาติ
ด.ญ.ปาณิสรา กานตกุล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.สารัทธ์ โชติรุ่งโรจน์
ด.ช.ศิรวัฒน์ จิรศิริอริยกุล
ด.ช.บุณยกร ธารพานิช
ด.ช.จินตภัทร บัณฑูรนิพิท
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ช.อัจฉริยพงษ์ พลเรือง
ด.ช.ติณห์ บุญมี
ด.ช.วิชญ์ บุญมี
ด.ญ.พีรญา สุ่มมาตย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากฮอส : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศุภชัย คุ้มหรั่ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.กวินวิทย์ จิตต์ธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.อรรณธีร์ ศรีสะอาด
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ปริญญ์ เลาหวิรภาพ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ธีรภัทร ชาญศรีภิญโญ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นายศิริวัฒน์ สุทธะพินทุ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนายธนกร คงความขยัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายกรวิชญ์ จันทร์คง
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากฮอส : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศิวกร รินทรสุนทร
ด.ช.ยศภัทร์ กิติโรจน์พันธ์
ด.ช.สานขวัญ โชติชนาทวีวงศ์
ด.ช.ศุภชัย คุ้มหรั่ง
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.ณัฐภัทร กองเงินงาม
ด.ช.กันตพัฒน์ รัชชานนท์
ด.ช.จักกาย จันทาภากุล
ด.ญ.นัชชา จันทร์ดวง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ปัณณวิชญ์ ชลสกุลถาวร
ด.ช.จิรวัฒน์ เล่งน้อย
ด.ช.ปีติภัทร หาญประวีณ
ด.ญ.ชญาดา วีระวิทยานันต์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภวัต เรียงรุ่งโรจน์
ด.ช.ปริญญ์ เลาหวิรภาพ
ด.ช.ณภัทร นพคุณ
ด.ญ.ศุภิศรา เศวตกิติธรรม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.เอื้อวงศ์ อนันตพฤทธิ์
ด.ช.ธีรภัทร ชาญศรีภิญโญ
ด.ช.ธีร์ ตะวันกาญจนา
ด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ภุชงค์ มาลัยธรรม
ด.ช.กันต์ธี ยงวณิชย์
ด.ช.ศุภณัฐ อรุณ
ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศรีวชิรวัฒน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.ปริดิยาธรณ์ กุลชโยดม
ด.ช.ธรรมชาติ ตู้ทอง
ด.ช.มณฑล ดวงแก้ว
ด.ช.ธัญญ์ สิทธิวรรณรักษ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาวธนัชพร ศิริงาม
นายจิรเดช เลขะวรกุล
นายศิริวัฒน์ สุทธะพินทุ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวณิชากร ตัณฑเศรษฐี
นายศุภกร ช่วยอ่อน
นายธณเศรษฐ์ จูเลิศตระกูล
นายวัฒนชัย ศารทูลทัต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวปุณริศา รอดยิ้ม
นางสาวธมนวรรณ แสงศิลา
นายนิฌามิล หะยีซะ
นายศุภวิชญ์ หวานจิตต์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากฮอส : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายศรัณย์ เลิศสินทรัพย์ทวี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายณฐกร วรรณสอน
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - เอแม็ท : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.วิรัชพงษ์ สุวรรณพิบูลย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยานายจิรสิน บุญประเสริฐ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.ธนาภรณ์ ชูคันหอม
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากฮอส : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายณัฐศิษฏ์ อังกิติตระกูล
นายรัชชานนท์ สุริยาอรุรโรจน์
นายเด่นภูมิ อภิเมธีธำรง
นายพงศกร ศักดิบวรกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวโสภาเพชร ช่วยดำ
นายณฐกร วรรณสอน
นายวัชราวุธ พรสวัสดิ์
นายดนุเดช กิติชาติพยัคฆ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางสาวณัชชา หมั่นตลุง
นางสาวกุลนันทน์ วงค์สูง
นายปัญญ์วรรธน์ จงปิยะเลิศ
นายณัฐกร เมษพันธุ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - เอแม็ท : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.ณัษฐพงษ์ เธียรเชาว์
ด.ญ.ฐานิตา ฤกษ์ธนะขจร
ด.ญ.จีรณา สรกฤช
ด.ญ.ธนาภรณ์ ชูคันหอม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.วิชญ์ เสมาเงิน
ด.ช.วิรัชพงษ์ สุวรรณพิบูลย์
ด.ช.ภณภพ ตันติสุวณิชย์กุล
ด.ญ.รัญชิดา กิติเรืองแสง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.โสภณัฐ รัตนนพดลสกุล
ด.ช.ธนดล ระงับพิษ
ด.ญ.เปมิกา แจ้งกระจ่าง
ด.ญ.นัทธพรรณ ศิริติกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.รัชพล สิงห์โตโรจน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.ขวัญเกล้า รัตนเหม
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ณัฐภัทร นาคอินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.พันธุ์ทรัพย์ ดิเรกวัฒนะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากรุกไทย : ทีม ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภวัต เรียงรุ่งโรจน์
ด.ช.ปริญญ์ เลาหวิรภาพ
ด.ช.ณภัทร นพคุณ
ด.ญ.ศุภิศรา เศวตกิติธรรม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.กวิน ป้อมสนาม
ด.ช.สุทธินันท์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
ด.ช.รัชพล สิงห์โตโรจน์
ด.ช.ภาคิน พ่วงพูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ช.ธันยพงศ์ สังขวิเชียร
ด.ช.กฤษณ์ธนัญกร เกตุธานี
ด.ช.รพีพัฒน์ จันทริมา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.พันธุ์ทรัพย์ ดิเรกวัฒนะ
ด.ช.ภูมินทร์ เกรียงโกมล
ด.ช.ศุภกฤต แซ่เถา
ด.ญ.ศุภวรรณ แซ่เถา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ธนทัต อภิเวสสะ
ด.ช.ณัฐภัทร นาคอินทร์
ด.ญ.พรนภัส ฤทธิวุธ
ด.ญ.อภิชญา อัครเสรีนนท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ช.อนีศ สุไลมาน
ด.ช.จิตริน บินหะยีอารง
ด.ญ.อลิสา ยำบ๊ะ
ด.ญ.รัยมี่ ดิษฐาภินันท์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.เกียรติศักดิ์ มั่งคำ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.พฤกษ์ อภิรมรัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.คงปพน จิรธรรมธนากุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - เอแม็ท : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายสุทธินนท์ จงสถิตย์ไพบูลย์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายปรเมษฐ์ ศิริสุนทรินท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากรุกไทย : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.ศรัณ คำวังสวัสดิ์
ด.ช.ศกร คำวังสวัสดิ์
ด.ช.เกียรติศักดิ์ มั่งคำ
ด.ญ.กัญญาณัฐ ชายป่า
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภฤศ เวชชัยโย
ด.ช.คหบดี เศรษฐชวาลวงษ์
ด.ช.ปรวีร์ สุวรรณวารี
ด.ช.เสนาบดี เศรษฐชวาลวงษ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายเตชินท์ กินบุญ
นายสวพล ทองจันทร์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - เอแม็ท : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวสิดาพร น้ำจันทร์
นางสาวญาณินท์ ยนจอหอ
นายปรเมษฐ์ ศิริสุนทรินท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาวอรปรียา อัครปทุม
นางสาวจรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์
นายอภิอัฑฒ์ อิ่มอ้วน
นายคณวัฒน์ กำขันตี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายมังกร ฐาปนโสภณ
นายรวิทเอก ทรงอุดมวัฒนา
นายธีรเมธ ศิริพล
นายกฤตภาส ลิมป์สีสวรรค์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายวศิ ปาริชาติธนกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายหฤษฎ์ ศักดิ์บุญ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายณภกร โพธิเวชกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายทิวัตถ์ รุจิรกาล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : หมากกระดาน - หมากรุกไทย : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางสาวชนิตา ศักดิ์บุญ
นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา
นายหฤษฎ์ ศักดิ์บุญ
นายกษิดิศ ต.เจริญ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาวณัฐณิชา พรไตร
นายธีรัช สินธุศิริ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายวศิ ปาริชาติธนกุล
นายศุภชัย มะกรูดอินทร์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ