สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » ว่ายน้ำ

การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายภูมิ เมฆสัมพันธ์02:40:32 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายภูรี ลิ่มนิรันดร02:41:32 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายชลวัฒน์ อัครมงคลเลิศ02:44:10 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ธนาวุฒิ เร้ารุจา02:26:69 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.ณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์02:31:78 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายภวัต สัตตวัตรกุล02:39:80 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย02:24:62 นาที ทำสถิติดีกว่าเดิม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ธนวินท์ เติมใจ02:36:12 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร02:37:12 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์02:47:46 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.สรวิศ นักการ02:48:15 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)ด.ช.ณัฏฐ์ชานนท์ รัตนนารีกุล02:53:89 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.สาธิน วงศ์เทียนชัย03:04:80 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)ด.ช.อชิระ ก้อนคำใหญ่03:09:84 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.พีรนันท์ ถ้ำกลาง03:09:94 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวสุทัตตา เทพบุตร02:31:20 นาที
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนางสาวปวริศา ตรงเมธี03:14:47 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวจามจุรีพร สุโขดมโชติ03:21:23 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช02:31:20 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์02:35:98 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.ญาดา แนบถนอม02:44:43 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.กันทิตา มโนรถจตุรงค์02:40:41 นาที
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด.ญ.พรหมภรณ์ โยมะบุตร02:57:30 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.อรมน ตัณฑุลเวศม์02:59:83 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ศิรญา กาญจนี02:49:61 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์02:57:89 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ภัคพิชา มูลจิตร03:00:69 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.มีอา มิลลาร์03:07:87 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข03:18:78 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.วรินท์ณัฏฐ์ อนันต์ศุภศักดิ์03:25:23 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นายศิขรี โทสันทัด00:26:68 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายศุภวิชญ์ ทวีสุข00:27:10 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ00:27:16 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายชเล เสกธีระ00:26:85 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.นันทวัจน์ ธีรดิษฐานนท์00:27:40 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายกัญญ์โกมุท แดงสว่าง00:27:56 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ศวัส แสนเยีย00:25:74 นาที ทำสถิติดีกว่าเดิม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.วชิรวิทย์ อินทร์ชู00:26:78 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ปภังกร สิงห์กลิ่น00:27:12 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์00.31.19 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ณัชพล แซ่ลี้00.31.88 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.วชิราธิปรัชญ์ วิชาเดช00.32.43 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล00:32:15 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.เมธัส ชาครานนท์00:32:35 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์00:33:68 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศิรา มารมย์00:40:56 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.อิทธิณรงค์ กวีญาณ00:41:02 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ภักดีเชษฐ์ ตาดทอง00:41:49 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวปวริศา จรูญรัศมีโรจน์00:29:48 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาวณัฏฐธิดา จงสมชัย00:31:34 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง00:31:46 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช00:27:37 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวสิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล00:29:47 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์00:29:96 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.หนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน00:31:44 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.เกวลี คล้ายรุ่งเรือง00:31:59 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ชนกนันท์ ชิณะวงศ์00:32:05 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์00:31:07 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ณัฏฐา ใจปานน้ำ00:32:20 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์00:32:50 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.พิมพ์นาถ ชุลีคร00.34.35 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ00.35.17 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัฐณิชา ไทยมิตร00.35.64 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร00:38:02 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.กัญจน์ทิพย์ ยิ่งกิจสถาวร00:40:84 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)ด.ญ.ชนิชา งามเกียรติขจร00:41:56 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ทิวัตถ์ โสภณ01:08:72 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายชลวัฒน์ อัครมงคลเลิศ01:14:30 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายสันทัด ไทยะจิตต์วณิชย์01:16:19 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.เบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์01:04:09 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ธนาวุฒิ เร้ารุจา01:04:77 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.ณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์01:09:24 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย01:04:14 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ธนวินท์ เติมใจ01:11:03 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.รติ ตันติเวชกุล01:19:00 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวอมลวรรณ จิวจินดา01:18:03 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวอัจจนาพร ปฐมพฤกษ์01:22:80 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวณฐวรรณ อัศดรวิเศษ01:25:57 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาววารีรัชต์ อ้นแสน01:08:95 นาที ทำสถิติดีกว่าเดิม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.ณรันณ์ธร คุณากรภัค01:15:92 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.กันต์กาญจน์ ปรีชาวุฒิคุณ01:15:97 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.กันทิตา มโนรถจตุรงค์01:14:36 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.พิชญา ถนอมพันธ์01:15:84 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.วีรดา กลกิจโกวินท์01:20:25 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นายศิขรี โทสันทัด00:32:85 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ00:34:06 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายณัฐชนน เลิศผาสุข00:35:37 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง00:33:79 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ไพรด์ เมฆสัมพันธ์00:35:26 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.วรัช มายะการ00:36:12 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ปภังกร สิงห์กลิ่น00:33:76 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร00:34:86 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ภามศุ์ เจริญพิทักษ์พร00:36:28 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์00:36:50 นาที ทำสถิติดีกว่าเดิม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์00:39:68 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ธนพ จันทรประเสริฐ00:41:37 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ00:41:94 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.นพรุจ ศิริปุณย์00:46:25 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.เดชจรัส สุวรรณเกต00:46:87 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศิรา มารมย์00:53:59 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.อภิพงศ์พิพัฒน์ กวีญาณ00:56:65 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.อภิวิชญ์ ทรรทรานนท์00:59:33 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวปวริศา จรูญรัศมีโรจน์00:38:59 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวสุธีรา ช่วยศรี00:41:77 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวทรัพย์สิริ พยัคฆ์หาญ00:44:99 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์00:35:41 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวนัฏชพร คงมณี00:38:85 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.กัญญาพัชร เกษียรสินธุ์00:39:77 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ณัชชา แซ่ลี้00:38:90 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.จิณณ์ รัชโน00:39:27 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.วินิธา ภู่ชัย00:41:86 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ศิรญา กาญจนี00:40:71 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ณภัทร ทองเจริญ00:41:13 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณภัทรา ภิงคารวัฒน์00:41:66 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ปริณ จุลนวล00:42:38 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์00:46:03 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ00:49:57 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.นารา สถาปิตานนท์00:52:99 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ณัฐปภัสร์ ประสิทธิ์พรกุล00:53:93 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)ด.ญ.พรีมริตา ศิริรัตน์ไพจิตร00:54:08 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายปฐวี วรรธนะสาร01:06:85 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นายอภิชา ดำรงพานิชชัย01:11:66 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายวสุพล สุวรรณวัฒน์01:15:13 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.พลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี01:01:53 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร01:06:12 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายภวัต สัตตวัตรกุล01:07:23 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.วีระพรรณ แป้นสุขเย็น00:12:09 นาที
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด.ช.รังสิมันต์ ดวงจันทร์01:15:61 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.พัชรพล รักแก้ว01:15:86 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาววารีรัชต์ อ้นแสน01:07:44 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.กชพร อรรถกิจบัญชา01:08:17 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ธัญสุตา สาครกุลวิช01:12:27 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.ประกายดาว พัฒนเศรษฐานนท์01:21:52 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ชัญญอร อุดมลาภ01:35:21 นาที
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด.ญ.ภวรัญชน์ ปัตตะพงศ์01:39:29 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายธรรพ์ ศรนรินทร์
นายจักรภัทร ทองพุ่ม
นายปฐวี วรรธนะสาร
นายชลวัฒน์ อัครมงคลเลิศ
01:52:36 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายสันทัด ไทยะจิตต์วณิชย์
นายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ
นายภูรี ลิ่มนิรันดร
นายจิรวุฒิ พุ่มชา
01:54:91 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายจักรภัทร ชื่นนิยม
นายรัตน์ชวิน สวัสดิ์จิรกิจ
นายวสุพล สุวรรณวัฒน์
นายปุญระพี ประกิจ
01:27:87 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.พลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี
ด.ช.นันทวัจน์ ธีรดิษฐานนท์
ด.ช.พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
นายชเล เสกธีระ
01.48.98 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.เบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์
ด.ช.ภูริศ วารีมณีศิลป์
ด.ช.ทีปกรณ์ ใจเย็น
นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง
01.50.31 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.จิราภัทร ลามศรีจันทร์
ด.ช.ไพรด์ เมฆสัมพันธ์
ด.ช.กัน จริยวัฒนวิจิตร
ด.ช.อาทิตย์ สุวรรณพาณิชย์
01.54.49 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.วชิรวิทย์ อินทร์ชู
ด.ช.พัชรพล รักแก้ว
ด.ช.จิรายุ บุญญะสิทธิ์
ด.ช.ธนวินท์ เติมใจ
01:52:61 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย
ด.ช.ธีรธรรม สุกาญจน์วัฒนชัย
ด.ช.พัทธดนย์ เศวตปิยะกุล
ด.ช.ปุณยวิชญ์ ศักดิ์กำจร
01:54:84 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.ภาวัต มุงเมือง
ด.ช.ญาณวุฒิ ทองแพง
ด.ช.สุวภาส บุณยพิพัฒน์
ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร
ด.ช.ชาตินัณข์ ธิติปภาดา
01:56:40 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ด.ช.ณัชพล แซ่ลี้
ด.ช.ธนพ จันทรประเสริฐ
ด.ช.มัชฌิมา สุวิชชโสภณ
02.10.53 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.สิรวิชญ์ สุกาญจน์วัฒนชัย
ด.ช.เอกชล ประสพผล
ด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์
ด.ช.กีรติกร สมุทรนาวิน
02.13.04 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ภูริช เจียมสุข
ด.ช.ณภัทร ภิงคารวัฒน์
ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์
ด.ช.เสฏฐ์ ณรงค์วณิชย์
02.13.81 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ด.ช.เมธัส ชาครานนท์
ด.ช.เดชจรัส สุวรรณเกต
ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ
02:15:81 นาที ทำสถิติดีกว่าเดิม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.อิทธิพัทธ์ วงษ์นพวิชญ์
ด.ช.ปุณย์ เลิศจรัญรัตน์
ด.ช.สระณะ ธนดีเจริญโชค
ด.ช.วราศัย แซ่โซว
02:22:89 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.เตชิต ตั้งมณีนิมิตร
ด.ช.ธนกฤต ศรีวิจิตร
ด.ช.เจษฎา ศุภกุลกิตติวัฒน
ด.ช.นรภัทร กระเป๋าทอง
02:25:22 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศิรา มารมย์
ด.ช.พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา
ด.ช.อภิพงศ์พิพัฒน์ กวีญาณ
ด.ช.อิทธิณรงค์ กวีญาณ
03.00.86 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)ด.ช.ภัทรวสุ ภัททิยกุล
ด.ช.ภูมิ เดชมา
ด.ช.ชยุต ชาคริยานุโยค
ด.ช.ภีมชยุตม์ มะโนสอน
03.12.04 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.บุณยกร หลิวสุวรรณ
ด.ช.ภักดีเชษฐ์ ตาดทอง
ด.ช.ปภังกร โอภาประกาสิต
ด.ช.ธีร์ วัชรักษะ
03.12.74 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวปวริศา จรูญรัศมีโรจน์
นางสาวสุทัตตา เทพบุตร
นางสาวอัจจนาพร ปฐมพฤกษ์
นางสาวทรัพย์สิริ พยัคฆ์หาญ
02:05:48 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวสุธีรา ช่วยศรี
นางสาวอมลวรรณ จิวจินดา
นางสาวจามจุรีพร สุโขดมโชติ
นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง
02:06:74 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวณิชกานต์ คงมณี
นางสาวกานต์สินี เทวปฏิคม
นางสาวมัชฌิมา วงศ์สายสุวรรณ
นางสาวอธิชา สิงห์ทอง
02:16:45 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.ณรันณ์ธร คุณากรภัค
ด.ญ.กชพร อรรถกิจบัญชา
ด.ญ.รตา รอดทอง
นางสาวสิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล
01:59:14 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาววารีรัชต์ อ้นแสน
นางสาวรษา แซ่จู
นางสาวณัฐสุดา ปัญญายุทธศักดิ์
นางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์
01:59:35 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ลักษิกา วิเศษพานิชกิจ
ด.ญ.ภัทอาภรณ์ ต่อนี
นางสาวพลอยไพลิน โกศลวิบูลย์พงศ์
นางสาวอภิชญา แซ่โค้ว
02:07:63 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.วีรดา กลกิจโกวินท์
ด.ญ.จิณณ์ รัชโน
ด.ญ.พริมมาดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ด.ญ.จันท์สินี ชวนะภูธร
02.11.66 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.อรมน ตัณฑุลเวศม์
ด.ญ.ชัญญอร อุดมลาภ
ด.ญ.วินิธา ภู่ชัย
ด.ญ.ชนกนันท์ ชิณะวงศ์
02.16.50 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.อภิษฎา เจือประเสริฐ
ด.ญ.ณัชชา แซ่ลี้
ด.ญ.แพรวา ด่านลักษณโยธิน
ด.ญ.กันทิตา มโนรถจตุรงค์
02.17.07 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ศิรญา กาญจนี
ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ด.ญ.อรณิชชา ครองยุทธ
ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์
02:08:16 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ด.ญ.ณัฏฐา ใจปานน้ำ
ด.ญ.โสรวีร์ ศุภธนะอนันต์
ด.ญ.ณภัทร ทองเจริญ
02:10:45 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัฐณิชา เย็นเจริญ
ด.ญ.แพรจีน ไสยสมบัติ
ด.ญ.ธัญชนก ชัยวิสุทธารกูร
ด.ญ.ภูษิตา จิวาลักษณ์
02:18:54 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ
ด.ญ.ปริณ จุลนวล
ด.ญ.ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข
ด.ญ.มีอา มิลลาร์
02.20.56 นาที ทำสถิติดีกว่าเดิม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ชัญญาภัค ศุภมณี
ด.ญ.ศริยา บุญญะศิริ
ด.ญ.ศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ด.ญ.สุชานิตา ประสิทธิ์แสงอารีย์
02.31.82 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ปาณิสรา เกื้อสกูล
ด.ญ.ธนัชชา กอบเกื้อกูล
ด.ญ.ณภัทร ชยาภิรัต
02.33.31 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.อิงชนก ไชยรัตน์
ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์
ด.ญ.วริศรา กุหลาบแก้ว
ด.ญ.สรินญาดา คุ้มกิตติพร
02:53:01 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.เอมภัทรา ครองยุทธ
ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ ประสิทธิ์พรกุล
ด.ญ.พิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์
02:58:53 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ณปภัช ลิ้มชุณหนุกูล
ด.ญ.อรวรา เติมพิทยาไพสิฐ
ด.ญ.ภรรนท จิตกระเสริม
ด.ญ.ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์
03:12:65 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายภูรี ลิ่มนิรันดร02:22:04 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายชลวัฒน์ อัครมงคลเลิศ02:23:87 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายสันทัด ไทยะจิตต์วณิชย์02:40:89 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร02.06.54 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.พลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี02.13.28 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ02.18.47 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.วชิรวิทย์ อินทร์ชู02:12:88 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.วีระพรรณ แป้นสุขเย็น02:22:62 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.พัทธดนย์ เศวตปิยะกุล02:26:25 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช02:13:98 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวพลอยไพลิน โกศลวิบูลย์พงศ์02:22:46 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.ญาดา แนบถนอม02:23:53 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายปฐวี วรรธนะสาร01:17:38 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายภูมิ เมฆสัมพันธ์01:19:47 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายธรรพ์ ศรนรินทร์01:23:28 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง01.15.60 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ไพรด์ เมฆสัมพันธ์01.19.36 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.วรัช มายะการ01.21.73 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร01:16:28 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ปภังกร สิงห์กลิ่น01:16:54 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ภามศุ์ เจริญพิทักษ์พร01:23:97 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวสุธีรา ช่วยศรี01:35:36 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวณิชกานต์ คงมณี01:42:68 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวทรัพย์สิริ พยัคฆ์หาญ01:44:66 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์01.15.89 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวนัฏชพร คงมณี01.24.96 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.รตา รอดทอง01.30.48 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.กันทิตา มโนรถจตุรงค์01.23.69 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.จิณณ์ รัชโน01.28.35 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ณัชชา แซ่ลี้01.28.98 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นายศิขรี โทสันทัด00:27:75 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นายอภิชา ดำรงพานิชชัย00:29:08 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ00:29:98 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.พลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี00:28:12 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.เบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์00:28:88 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.นันทวัจน์ ธีรดิษฐานนท์00:30:01 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ศวัส แสนเยีย00.27.39 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.จิรายุ บุญญะสิทธิ์00.32.06 นาที
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด.ช.รังสิมันต์ ดวงจันทร์00.33.17 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์00.33.84 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.เอกชล ประสพผล00.33.93 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.สรวิศ นักการ00.34.77 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล00.33.92 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์00.36.98 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.สาธิน วงศ์เทียนชัย00.37.24 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ธนภัทร ปัทมวิภาค00:44:97 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ภักดีเชษฐ์ ตาดทอง00:51:26 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.กฤตชัย คำนึงวุฒิ00:52:06 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวสุทัตตา เทพบุตร00:30:13 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง00:35:07 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวจามจุรีพร สุโขดมโชติ00:36:89 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.กชพร อรรถกิจบัญชา00.30.15 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ธัญสุตา สาครกุลวิช00.30.98 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวณัฐสุดา ปัญญายุทธศักดิ์00.34.27 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด.ญ.ณัฎฐพัตร ถิ่นคำแบ่ง00:34:38 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.เกวลี คล้ายรุ่งเรือง00:34:75 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ญ.ประพิชญา ดาวราม00:35:17 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์00.33.57 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ภูษิตา จิวาลักษณ์00.34.98 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ภัคพิชา มูลจิตร00.36.23 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ปริณ จุลนวล00:35:50 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.มีอา มิลลาร์00:36:43 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)ด.ญ.ณิชาภา ถิรธนานนท์00:40:50 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร00.43.11 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ณัฐปภัสร์ ประสิทธิ์พรกุล00.44.78 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.กัญจน์ทิพย์ ยิ่งกิจสถาวร00.45.61 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายปฐวี วรรธนะสาร01:00:05 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายศุภวิชญ์ ทวีสุข01:00:50 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายณัฐชนน เลิศผาสุข01:01:00 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร00:58:67 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.นันทวัจน์ ธีรดิษฐานนท์01:00:56 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง01:00:87 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ศวัส แสนเยีย00.57.17 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.วชิรวิทย์ อินทร์ชู00.59.26 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.อันนัน โฆษิตานารา01.04.20 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์01.08.45 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.สรวิศ นักการ01.08.48 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)ด.ช.ณัฏฐ์ชานนท์ รัตนนารีกุล01.09.22 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล01:09:87 นาที ทำสถิติดีกว่าเดิม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.เมธัส ชาครานนท์01:12:78 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์01:15:15 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวปวริศา จรูญรัศมีโรจน์01.07.58 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวอมลวรรณ จิวจินดา01.08.57 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาวณัฏฐธิดา จงสมชัย01.13.08 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.กชพร อรรถกิจบัญชา01:03:77 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวพลอยไพลิน โกศลวิบูลย์พงศ์01:04:95 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์01:05:09 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด.ญ.พรหมภรณ์ โยมะบุตร01.07.67 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.วีรดา กลกิจโกวินท์01.09.05 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ณัชชา แซ่ลี้01.09.83 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์01.07.20 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์01.09.17 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ภัคพิชา มูลจิตร01.11.64 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.พิมพ์นาถ ชุลีคร01:14:33 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ01:16:71 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.มีอา มิลลาร์01:19:11 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ทิวัตถ์ โสภณ00.30.31 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายวรกันต์ คุ้มบัณฑิตย00.33.65 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายสันทัด ไทยะจิตต์วณิชย์00.33.91 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ธนาวุฒิ เร้ารุจา00:29:62 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.เบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์00:29:94 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายกัญญ์โกมุท แดงสว่าง00:31:82 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย00.28.49 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ธนวินท์ เติมใจ00.32.28 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.นทีดล ไข่มุกข์00.35.35 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ณัชพล แซ่ลี้00:36:03 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.เอกชล ประสพผล00:36:29 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศรานต์ ศรีสัจจะเลิศวาจา00:37:71 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.เมธัส ชาครานนท์00.37.97 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ00.39.25 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.สาธิน วงศ์เทียนชัย00.41.83 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศิรา มารมย์00.45.11 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ธนภัทร ปัทมวิภาค00.48.30 นาที
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด.ช.พงศ์พิสิฏฐ์ มั่งชม00.48.57 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวสุทัตตา เทพบุตร00:31:36 นาที ทำสถิติดีกว่าเดิม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวณฐวรรณ อัศดรวิเศษ00:35:32 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง00:35:34 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาววารีรัชต์ อ้นแสน00:31:72 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.เมธินี วินิชชากร00:33:82 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.กันต์กาญจน์ ปรีชาวุฒิคุณ00:35:12 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.พิชญา ถนอมพันธ์00.35.73 นาที
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด.ญ.พรหมภรณ์ โยมะบุตร00.36.18 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.หนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน00.36.43 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ศิรญา กาญจนี00.35.42 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์00.36.06 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ภูษิตา จิวาลักษณ์00.37.25 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ปริณ จุลนวล00:39:57 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.พิมพ์นาถ ชุลีคร00:40:52 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข00:42:07 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.นารา สถาปิตานนท์00.45.25 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ณัฐปภัสร์ ประสิทธิ์พรกุล00.45.57 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.กัญจน์ทิพย์ ยิ่งกิจสถาวร00.48.44 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายธรรพ์ ศรนรินทร์
นายจักรภัทร ทองพุ่ม
นายปฐวี วรรธนะสาร
นายชลวัฒน์ อัครมงคลเลิศ
02.06.83 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายนรภัทร ธนวิสุทธิ์
นายสันทัด ไทยะจิตต์วณิชย์
นายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ
นายภูรี ลิ่มนิรันดร
02.08.16 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายจักรภัทร ชื่นนิยม
นายรัตน์ชวิน สวัสดิ์จิรกิจ
นายวสุพล สุวรรณวัฒน์
นายปุญระพี ประกิจ
02.13.18 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ธนาวุฒิ เร้ารุจา
ด.ช.พลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี
ด.ช.พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
นายชเล เสกธีระ
02:01:29 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.อนาวิล เนียมสุวรรณ
ด.ช.เบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์
ด.ช.ภูริศ วารีมณีศิลป์
นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง
02:01:73 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.จิราภัทร ลามศรีจันทร์
ด.ช.ไพรด์ เมฆสัมพันธ์
ด.ช.กัน จริยวัฒนวิจิตร
ด.ช.อาทิตย์ สุวรรณพาณิชย์
02:07:91 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.วชิรวิทย์ อินทร์ชู
ด.ช.พัชรพล รักแก้ว
ด.ช.จิรายุ บุญญะสิทธิ์
ด.ช.ธนวินท์ เติมใจ
02:08:31 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย
ด.ช.ธีรธรรม สุกาญจน์วัฒนชัย
ด.ช.พัทธดนย์ เศวตปิยะกุล
ด.ช.ภามศุ์ เจริญพิทักษ์พร
02:10:62 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.ญาณวุฒิ ทองแพง
ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร
ด.ช.ชาตินัณข์ ธิติปภาดา
02:17:92 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ด.ช.ณัชพล แซ่ลี้
ด.ช.ธนพ จันทรประเสริฐ
ด.ช.เอกชล ประสพผล
02.23.87 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ภูริช เจียมสุข
ด.ช.ณภัทร ภิงคารวัฒน์
ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์
ด.ช.เสฏฐ์ ณรงค์วณิชย์
02.35.49 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.เทียนเทียน แทนคุณ จ้าว
ด.ช.ศรานต์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ด.ช.ธนาธา ศรีกิจจา
ด.ช.อัครวิชญ์ ไชยสัจ
02.38.20 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ด.ช.เมธัส ชาครานนท์
ด.ช.เดชจรัส สุวรรณเกต
ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ
02.33.74 นาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.อิทธิพัทธ์ วงษ์นพวิชญ์
ด.ช.สระณะ ธนดีเจริญโชค
ด.ช.วราศัย แซ่โซว
02.44.71 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.สาธิน วงศ์เทียนชัย
ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล
ด.ช.อรรจกร หวลเจริญทนต์
ด.ช.สิรวิชญ์ กล้าแข็ง
02.45.05 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศิรา มารมย์
ด.ช.พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา
ด.ช.อภิพงศ์พิพัฒน์ กวีญาณ
ด.ช.อิทธิณรงค์ กวีญาณ
03:22:46 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.กฤตชัย คำนึงวุฒิ
ด.ช.ธราเทพ หาญวรวงศ์
ด.ช.ธนภัทร ปัทมวิภาค
ด.ช.อภิวิชญ์ ทรรทรานนท์
03:22:57 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)ด.ช.ภัทรวสุ ภัททิยกุล
ด.ช.ภูมิ เดชมา
ด.ช.ชยุต ชาคริยานุโยค
ด.ช.ภีมชยุตม์ มะโนสอน
03:30:92 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวปวริศา จรูญรัศมีโรจน์
นางสาวสุทัตตา เทพบุตร
นางสาวอัจจนาพร ปฐมพฤกษ์
นางสาวทรัพย์สิริ พยัคฆ์หาญ
02.18.78 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวสุธีรา ช่วยศรี
นางสาวอมลวรรณ จิวจินดา
นางสาวจามจุรีพร สุโขดมโชติ
นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง
02.25.66 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวณฐวรรณ อัศดรวิเศษ
นางสาวณิชกานต์ คงมณี
นางสาวมัชฌิมา วงศ์สายสุวรรณ
นางสาวอธิชา สิงห์ทอง
02.32.00 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาววารีรัชต์ อ้นแสน
นางสาวณัฐสุดา ปัญญายุทธศักดิ์
นางสาวนัฏชพร คงมณี
นางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์
02:10:94 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.ณรันณ์ธร คุณากรภัค
ด.ญ.กชพร อรรถกิจบัญชา
ด.ญ.รตา รอดทอง
นางสาวสิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล
02:17:69 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ลักษิกา วิเศษพานิชกิจ
ด.ญ.เมธินี วินิชชากร
ด.ญ.กันต์กาญจน์ ปรีชาวุฒิคุณ
ด.ญ.ธัญสุตา สาครกุลวิช
02:18:05 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.อภิษฎา เจือประเสริฐ
ด.ญ.ณัชชา แซ่ลี้
ด.ญ.กันทิตา มโนรถจตุรงค์
ด.ญ.ทรัพย์สิมา พยัคฆ์หาญ
02:22:69 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.วีรดา กลกิจโกวินท์
ด.ญ.จิณณ์ รัชโน
ด.ญ.พริมมาดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ด.ญ.จันท์สินี ชวนะภูธร
02:26:45 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.อรมน ตัณฑุลเวศม์
ด.ญ.ชัญญอร อุดมลาภ
ด.ญ.วินิธา ภู่ชัย
ด.ญ.ชนกนันท์ ชิณะวงศ์
02:29:67 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ศิรญา กาญจนี
ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ด.ญ.บุณยาวีร์ เจียมพานทอง
ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์
02.26.31 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ด.ญ.ณัฏฐา ใจปานน้ำ
ด.ญ.โสรวีร์ ศุภธนะอนันต์
ด.ญ.ณภัทร ทองเจริญ
02.26.48 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัฐณิชา เย็นเจริญ
ด.ญ.ธัญชนก ชัยวิสุทธารกูร
ด.ญ.ภูษิตา จิวาลักษณ์
ด.ญ.ณภัทรา ภิงคารวัฒน์
02.33.07 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ
ด.ญ.ปริณ จุลนวล
ด.ญ.ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข
ด.ญ.มีอา มิลลาร์
02:39:45 นาที ทำสถิติดีกว่าเดิม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.วรินท์ณัฏฐ์ อนันต์ศุภศักดิ์
ด.ญ.จันทร์กระจ่างฟ้า นุตมา
ด.ญ.ศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ด.ญ.สุชานิตา ประสิทธิ์แสงอารีย์
02:52:19 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ปาณิสรา เกื้อสกูล
ด.ญ.ธนัชชา กอบเกื้อกูล
ด.ญ.ลภัสรดา อมรพิทักษ์พันธ์
02:55:82 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ณปภัช ลิ้มชุณหนุกูล
ด.ญ.เอมภัทรา ครองยุทธ
ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร
ด.ญ.พิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์
03.13.92 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.อิงชนก ไชยรัตน์
ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์
ด.ญ.วริศรา กุหลาบแก้ว
ด.ญ.สรินญาดา คุ้มกิตติพร
03.26.37 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)ด.ญ.ชนิชา งามเกียรติขจร
ด.ญ.พรีมริตา ศิริรัตน์ไพจิตร
ด.ญ.ณัฐกฤตา จินต์จันทรวงศ์
ด.ญ.สุพรีณัฐ สาแก้ว
03.44.27 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ