สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » วอลเลย์บอล

รายการที่ 53 : วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวฐานิกา จันทร
นางสาวณัฐนิชา มานิตย์นาค
นางสาวณัฐพร สายสมร
นางสาวณัฐกฤตา บุญช่วย
นางสาวชุลีพร โทบุดดี
นางสาวบัณฑิตา ข่าขันมะลี
นางสาวจิรธิดา มณีรัตน์
นางสาวศิรประภา กลิ่นหอมหวล
นางสาวศิลป์สมิทธ์ โพธิ์ทองคำ
นางสาวชวิศา อรุณสถิตย์ชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนางสาวธนพร สุภชัยพานิชพงศ์
นางสาวณัฏฐณิชา กำภูพงษ์
นางสาวอัณศิมา กาบทอง
นางสาวนภัสวรรณ ปั้นทอง
นางสาวจุฑามาศ รัตนา
นางสาวรัตนพรรณ คงอินใหญ่
นางสาวรัตนพร คงอินใหญ่
นางสาวณัฏฐ์รุจา วัยนิพิฐพงษ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาวประภัสสรา กัณฑิศักดิ์
นางสาวเพ็ญพิชญ์ ไชยนาน
นางสาวพรรณราย ดีจันทร์
นางสาวธมนันท์ ปินะกาโน
นางสาวนาตยา สอนชา
นางสาวศศิภา อุ่นคำ
นางสาวชนิกานต์ เหลาไชย
นางสาวสุภาพิชญ์ นิตยาชิต
นางสาวบุญญาลักษณ์ ใจทาน
นางสาวจุฑามาศ จันทคัต
นางสาวสรญา ศรีเหลี่ยมงาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวธิดามาศ สาตลี
นางสาวนุชจรินทร์ ปริยพงศ์พันธุ์
นางสาวจารุเนตร จงยิ่งเจริญ
นางสาวกายทิพย์ บุญเพ็ชร
นางสาวบุปผา บุญไทย
นางสาวลลิลลักษณ์ ทรัพย์พฤทธิ์
นางสาวซาเนีย อรุณพูลทรัพย์
นางสาวรมิตา พรวิเชียร์วงศ์
นางสาวณัฎฐณิชา ใจเย็น
นางสาวณัฐกาญจน์ แผ่นบรรพต
นางสาวศุภรัตน์ แซ่เอี่ยว
นางสาวปนัสยา อารีย์สมาน
นางสาวมนัสยา ศิริเวช
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 57 : วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.กฤติยาภรณ์ รักษาจันทร์
ด.ญ.สุภาวดี ศรีวัฒนชัย
ด.ญ.รุซดา มะหะหมัด
ด.ญ.ณัฐนิชา นิรันดร์รัตนกิจ
ด.ญ.พิมพ์ธิดา เบญจทิศมงคล
ด.ญ.เสาวลักษณ์ ลึกพานา
ด.ญ.เอื้อมกานต์ โชจิตสิริภูมิ
ด.ญ.แพรวา หงษาคำ
ด.ญ.ณัฏยา ขวัญทอง
ด.ญ.พิมพกานต์ ใจเย็น
ด.ญ.สุธิดา วาสนาสมศักดิ์
ด.ญ.ปิญชาน์กร สร้อยสด
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.บัณทิตา กลิ่นหอมหวล
ด.ญ.จิดาภา กรมวังก้อน
ด.ญ.รพินทร งามพันธ์ประเสริฐ
ด.ญ.ชนาภัทร จินตนาเลิศ
ด.ญ.นรีกานต์ จิรกานต์รัตน์
ด.ญ.เพ็ญพิชชา ศรีนุ้ย
ด.ญ.ปุญญิศา พิทักษ์วาปี
ด.ญ.พิมพ์ปภัสสร อิ่มวุฒิกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ญ.ญาณิศา เกษรสุจริต
ด.ญ.อนัญญา รูปงาม
ด.ญ.ชนม์นิภา ธนเกียรติสกุล
ด.ญ.พิมพ์พุฒิตา พรเสกภัคพล
ด.ญ.ชลิตา แดงขาวเขียว
ด.ญ.ศุภิสรา ใจตุ้ย
ด.ญ.กัญญาณัฐ ชมโลก
ด.ญ.สุภาพิชญ์ วังคะวงษ์
ด.ญ.ณัฐณิชา อนุรุทธิ์เนตรศิริ
นางสาวรินรดา สุขตากจันทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.นพวรรณ คลังบุญคลอง
ด.ญ.เพ็ญพิชชา ประเสริฐศิลป์พลมา
ด.ญ.ภัทรพร ประชุมแดง
ด.ญ.กนกวรรณ ปะเสทะกัง
ด.ญ.ปวริศา ปัจจิม
ด.ญ.กฤติยาภรณ์ สีกงพลี
ด.ญ.กชกร แสงสุดตา
ด.ญ.ฐานิตา จันสด
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 61 : วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ศุภเชฎฐ์ มีนาสันติรักษ์
ด.ช.ธนพัฒน์ อ่อนบัวขาว
ด.ช.ปรมินทร์ ศรีสมชัย
ด.ช.จิรันธนิน นวลมิ่ง
ด.ช.แสงเอก เอกตาแสง
ด.ช.สิรวิชญ์ อ่อนธรรมา
ด.ช.กันต์ชนก บำรุงบุญ
นายอนาวิน นนลือชา
นายจักรพงษ์ บุบผามาลัย
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.โฮจิน ยุน
ด.ช.ศรัญญู ทรัพย์สุทธิกุล
ด.ช.พงศ์วิพัฒน์ วรกุลรัตนา
ด.ช.ปุณณวัจ คุ้มชาติ
ด.ช.ปิติ โล
ด.ช.ชวรัชต์ ลุนชัยภา
ด.ช.ทศชพิชญ์ สงวนรัตน์
ด.ช.ภัทรพล เสริมวงศ์วัฒนา
ด.ช.ปณิธาน กันภัย
นายภีมเดช บุตรสา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.พชรพล พรตระกูลพิพัฒน์
ด.ช.สิรภัทร ปลัดขวา
ด.ช.ณัฎฐกิตติ์ จันตะคุณ
ด.ช.พชร พรมดี
ด.ช.สิรวิชญ์ หาแก้ว
ด.ช.จักรี อาจอนงค์
ด.ช.อิรญชย์ ศรีธีระวิโรจน์
ด.ช.ภัทรศักดิ์ การจุนสี
ด.ช.ปรวัฒน มุพิลา
ด.ช.กิตติธัช อุปนันท์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.พฤกษ์ มัธยมจันทร์
ด.ช.จิรเมธ มโนพาประเสริฐ
ด.ช.กวิน จันศิษย์ยานนท์
ด.ช.เธียรนภัส แพร่แสงเอี่ยม
ด.ช.ณภัทร แพทยานันท์
ด.ช.ปฤณ ตัณฑเกษม
ด.ช.นครินทร์ วงศ์ชัยอนุกูล
ด.ช.กิตติธัช ตติยกวี
ด.ช.พงศพัชร์ เจริญปัญญายิ่ง
ด.ช.ศุภธัช หาญแกล้วกล้า
ด.ช.ภูมิพัฒน์ สิริเตชาภิวัฒน์
ด.ช.อัครพล ธนวัฒนาเจริญ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 63 : วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายจิรายุส ยนจอหอ
นายธฤษณุ กุลกัตติมาส
นายปฏิภาณ อินทเจริญ
นายธรัตน์ชา แสงอรุณ
นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์
นายพานิท วต
นายพงศ์ภัค ตันวัฒนกุล
นายพัชรพล นิ่มนวล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นายอธิปไตย วิไลสิทธิ์
นายธนพล ไชยปัญญา
นายร๊าดตานา สะเร็ย
นายจิรภัทร ภูกองไชย
นายธนภัทร ภูพันนา
นายวีระบุตร สโรม
นายปพน เสนาะเสียง
นายวิทยาการ จันทะวัน
นายธนวัฒ เพียรชนะ
นายอธิบดี ถารัตน์
นายวรพล บัวทอง
นายสุรเกียรติ แก้วแสนเมือง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายปรียาธร ชัยภักดี
นายธรรมสิทธิ์ ฉินประสิทธิชัย
นายดุษฎี กรีพานิช
นายอิทธิวัฐ ธรรมรุ่งเรือง
นายสิทธิพันธ์ วิบูลย์ศรัณย์
นายธนกฤต ธาราวาณิชย์
นายณัฐดนัย ธนวิภาคะนนท์
นายชัชพงศ์ บัวขม
นายภัทรกร ปัญญาพลังกูล
นายภูมพล กองพิมพ์
นายวารุฒ เลาะเมาะ
นายกันตพงศ์ ฉิมพลี
นายไชยวัฒน์ จิตติพงศ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายธีร์วรา จิวากานนท์
นายเจตวัฒน์ แก้วปา
นายพงศ์นริศร์ บุญพูน
นายพีรสุต สวัสดิ์พาณิชย์
นายวิทยธรรม ธีรศานติธรรม
นายณัฐกิตติ์ สงวนญาติ
นายพิริยะ ยังพัธนา
นายกุลนันท์ ทิทา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ