สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » ลีลาศ

การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์
ด.ญ.กรวรรณ ว่องวันดี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ช.วิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล
ด.ญ.วรรธน์วรี ไชยมงคล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ธนกฤต เกิดไพบูลย์
ด.ญ.เบญญาภา ไชยสงค์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ฐิติรัตน์ ชุติมิต
ด.ญ.กษม สินธุภิญโญ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ธีรภาส อภินันท์กูล
ด.ญ.ปุณิกา ขจรไชยกูล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภูมิลักษณ์ สายทอง
ด.ญ.พิรญาณ์ พ่วงเฟื่อง
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ญ.นภิสา อุมา
นายภาณุพงศ์ พรหมจันทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ช.วิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล
ด.ญ.วรรธน์วรี ไชยมงคล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ชวิน บุตรดีสุวรรณ
นางสาวภัทรวดี วงศ์คำจันทร์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวเบญจวรรณ ทองคำ
นายณราวุฒิ อินทบุตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวณัฐมน ดำรงพันธ์
นายวรเมธ วงศ์สำราญ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวชีวพร สุขผล
นายคงฒ์พศุตม์ วอลลี่ย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย
ด.ญ.ณิชตา ลิ้มกุล
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล
ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์
ด.ญ.กุลปาลี กันต์กริน
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์
นายณภัทร์ แก้วขาว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
นายปธานิน แก้วมุนีโชค
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวชนิศา พยนต์ภาค
นายศตวรรษ กฤษ์ฮวนศรี
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีด.ช.ชาคร ศิลาลาย
ด.ญ.ชฌาณา อิสกันดาร์
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย
ด.ญ.ณิชตา ลิ้มกุล
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล
ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์
นายณภัทร์ แก้วขาว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
นายปธานิน แก้วมุนีโชค
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ศาตพร ศิลมั่น
นายติณห์ นิ่มตระกูล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์
ด.ญ.กรวรรณ ว่องวันดี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ชวิน บุตรดีสุวรรณ
นางสาวภัทรวดี วงศ์คำจันทร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.กัณฐัศ สุวรรณชื่น
ด.ญ.วรรณรดา เหรียญบริสุทธิ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Standard : Class B (4 จังหวะ) Waltz,Tango,Slow Foxtrot,Quickstep มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวภัทรวดี วิถีเทพ
นายภานุวัฒน์ พรหมจันทร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ศาตพร ศิลมั่น
นายติณห์ นิ่มตระกูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวอนุธิดา ขมิ้นทอง
นายณัฐกิตติ์ เกิดไพบูลย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class B (4 จังหวะ) Samba,Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวสิยาพัฐ กุลโอฬารไพศาล
นายจตุรงค์ คชศิลา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวจิรัชญา อังกูรดีพานิชย์
นายปรมัตถ์ งามเสาวรส
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวอนุธิดา ขมิ้นทอง
นายณัฐกิตติ์ เกิดไพบูลย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ฐิติรัตน์ ชุติมิต
ด.ญ.กษม สินธุภิญโญ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภูมิลักษณ์ สายทอง
ด.ญ.พิรญาณ์ พ่วงเฟื่อง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.รัฐนันท์ ศิริไพพรรณ
ด.ญ.ธัญภา วีระปรีย
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ญ.นภิสา อุมา
นายภาณุพงศ์ พรหมจันทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ชวิน บุตรดีสุวรรณ
นางสาวภัทรวดี วงศ์คำจันทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.สิทธิโชค แพงจันทร์ศรี
ด.ญ.ฐิตาพร แก้วกาเหรียญ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวภัทรวดี วิถีเทพ
นายภานุวัฒน์ พรหมจันทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาวศิริวรรณ ส่วนบุญ
นายธีรภัทร หลงมาดี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวนวพร ตุ้มฉิม
นายปฏิพล ศิริบุตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์
ด.ญ.กุลปาลี กันต์กริน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล
ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ฐิติรัตน์ ชุติมิต
ด.ญ.กษม สินธุภิญโญ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ช.ธนพล แตกกิ่ง
ด.ญ.วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์
ด.ญ.กรวรรณ ว่องวันดี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ญ.นภิสา อุมา
นายภาณุพงศ์ พรหมจันทร์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
นายปธานิน แก้วมุนีโชค
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวชีวพร สุขผล
นายคงฒ์พศุตม์ วอลลี่ย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์
นายณภัทร์ แก้วขาว
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย
ด.ญ.ณิชตา ลิ้มกุล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์
ด.ญ.กุลปาลี กันต์กริน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล
ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ช.ธนพล แตกกิ่ง
ด.ญ.วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์
ด.ญ.กรวรรณ ว่องวันดี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ช.วิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล
ด.ญ.วรรธน์วรี ไชยมงคล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวชีวพร สุขผล
นายคงฒ์พศุตม์ วอลลี่ย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์
นายณภัทร์ แก้วขาว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
นายปธานิน แก้วมุนีโชค
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ลีลาศ - Latin American : Class A (5 จังหวะ) Samba,Cha Cha Cha,Rumba,Paso Doble,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวสิยาพัฐ กุลโอฬารไพศาล
นายจตุรงค์ คชศิลา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวจิรัชญา อังกูรดีพานิชย์
นายปรมัตถ์ งามเสาวรส
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวอนุธิดา ขมิ้นทอง
นายณัฐกิตติ์ เกิดไพบูลย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ