สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » ฟุตบอล

การแข่งขัน : ฟุตบอล - ทีม ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภูวเดช เมฆหมอก
ด.ช.ก้องอังกูร สายแก้ว
ด.ช.ณัฐวุฒิ ยงสวัสดิ์
ด.ช.พสธร สัทธาพงศ์
ด.ช.เอื้ออังกูร ศรีวิริยเลิศกุล
ด.ช.ภูมิพัฒน์ ชัยวณิชยา
ด.ช.อัครินทร์ ศิริรุจิลักษณ์
ด.ช.กันตณัฐ กฤติยาภิชาตกุล
ด.ช.ศรัณย์ภัทร จันทร์แจ่มใส
ด.ช.วิน เตโชเรืองวิวัฒน์
ด.ช.มาซากิ โชดะ
ด.ช.ฐานัตถ์ วีระพันธุ์
ด.ช.ธีทัต อุตวัฒน์
ด.ช.พงศพัฒน์ พุฒฤทธิ์
ด.ช.วิชญ์ วุฒิวิวัฒน์ชัย
ด.ช.ธีรภัทร เล็กสรรเสริญ
ด.ช.ณฐภรรท มุ่งหมาย
ด.ช.สุรชา ตั้งสุณาวรรณ
ด.ช.สินภูมิ โชคคุณัญญา
ด.ช.สุภวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ด.ช.สหคุณ ชนะกุลภักดี
ด.ช.พิชาพงศ์ เทียมประเสริฐ
ด.ช.รุ่งรดิศ ชินบุตร
ด.ช.ภคภพ พูลสมบัติ
ด.ช.ภรัณยู ปีตานนท์ชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.คุณานนต์ รุ่งสมบูรณ์
ด.ช.ศิลา ฉุ้นย่อง
ด.ช.ธนานพ อุปนันท์
ด.ช.อัฐราวุฒิ คูประเสริฐ
ด.ช.พีรดนย์ สุดสวาท
ด.ช.ณัฐภูมิ วงศ์ศิริ
ด.ช.ไชยกร ชาติดำรงค์
ด.ช.ธนาธิป เอื้อวิทยา
ด.ช.ณัฐชนน เนตรเจริญ
ด.ช.พชระ จามิกรณ์
ด.ช.ภูมิ จามิกรณ์
ด.ช.ศิรวิทย์ เธียรถาวร
ด.ช.พฤกษ์ คุ้มชาติ
ด.ช.พชร จั่นอิ๊ด
ด.ช.ภูริณ มานหมัด
ด.ช.ประเทศไทย หงษ์สวัสดิ์
ด.ช.ฤทธิไกร เทพสัมฤทธิ์พร
ด.ช.ภีร์ จามิกรณ์
ด.ช.กฤตภาส จารุนันทภาคย์
ด.ช.บูรณ์พิภพ สุขจิตต์
ด.ช.ปัญญ วงศ์เพ็ชร์วิเชียร
ด.ช.อาชวิน อาจหาญ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.รัชพล สิงห์โตโรจน์
ด.ช.นพวินท์ มณีไพโรจน์
ด.ช.เตชิน เตชะอินทราวงศ์
ด.ช.ปภพ สุวรรณวานิช
ด.ช.รณกร พาณิชโชติอนันต์
ด.ช.ปพน เบญจรุราวงศ์
ด.ช.กวิน ป้อมสนาม
ด.ช.วงศธร ฉัตรเพ็ชร
ด.ช.ศิวกร โกมลหิรัณย์
ด.ช.พิธิวัต ชาวหา
ด.ช.ธัญฑ์ กฤษณะเศรณี
ด.ช.นพชัย พงศ์พันธุ์ภาณี
ด.ช.ปกรณ์เกียรติ เอี่ยมสุวรรณ
ด.ช.เมธัส โอภาสเอี่ยมขจร
ด.ช.นันทกร ปฐมปัทมะ
ด.ช.ชุฏิพัฒณ์ อัศดรไพรศานติ์
ด.ช.พาทิศ ตันติเมธ
ด.ช.พงศ์ภรณ์ นิยมทอง
ด.ช.บรมกร วรรณสารเมธา
ด.ช.นพวิชญ์ มณีไพโรจน์
ด.ช.ปัณณฑัต จิตรภักดี
ด.ช.บัณฑัต เข็มทอง
ด.ช.เสาวภาคย์ ลัดกระทุ่ม
ด.ช.วรกันต์ สิงห์ทวีศักดิ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ธีรุตม์ เจริญกัลป์
ด.ช.ชยพล เจริญทรัพย์ถาวร
ด.ช.สฤษสุขพิศาล บาลทิพย์
ด.ช.พงศพัศ เมธเศรษฐ
ด.ช.ทวิร มะเริงสิทธิ์
ด.ช.ปองวุฒิ กัลยาวัฒนเจริญ
ด.ช.ธัชพล เจริญทรัพย์ถาวร
ด.ช.เจตพัฒน์ รัตนปรีชาเวช
ด.ช.ภาวัตร์ นิยมไทย
ด.ช.วรนิพิฐ อภิชาติโชติ
ด.ช.ปิยังกูร บ่อเกิด
ด.ช.ภาวริสร์ พานิชประไพ
ด.ช.กฤตัชญ์ เทิดสงวน
ด.ช.ภคิน ซื่อสัตย์บุญ
ด.ช.เกริกวิทย์ โฆษิตเสรีวงค์
ด.ช.เสฏฐพงศ์ บุญเกลี้ยง
ด.ช.ธนัชพล งามพร้อมสกุล
ด.ช.คริตตุพร ศุภมงคลสวัสดิ์
ด.ช.อัครัช พรรณสังข์
ด.ช.กฤตณัฐ ลิ้มทวีส่ง
ด.ช.ภษกร พรหมสถิต
ด.ช.พลัฎฐ์ ชมกลิ่น
ด.ช.นรวีร์ วงศ์วีระนนท์ชัย
ด.ช.ธีร์ บุญเสริมสุวงศ์
ด.ช.วรทย์ วิจิตรวาทการ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ฟุตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.ถิรคุณ บุญเสริม
นายสุขธนัท สุทธิวงศ์
นายกันตวัฒน์ อ่วมเลี้ยง
นายพรราม ดูเบ
นายศุภณัฐ ทรวดทรง
นายพชร วัชราภรณ์
นายอภิวัฒน์ ศิริชัยเอกวัฒน์
นายณภัทร เล้าแสงฟ้า
นายวนัย ไพจิตร์
นายธีร์ธรรม์ กลชาญวิทย์
นายศุภโชค พิเศษนครกิจ
นายณภัทร จัตุชัย
นายกฤตภาส พัฒนาการ
นายชาครีย์ บุษยโภคะ
นายนรุทธ์ ประทีปภวเมธา
นายภีม มัธยมจันทร์
นายภัทรพล ทองปลาเค้า
นายก้องสกุล เล็บครุฑ
นายจอมพล เพทายบรรลือ
นายปรัตถกร พิทักษ์หิรัญพงศ์
นายญาณพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย
นายปิยพล บุนนาค
นายณกฤช เงื้อมผา
นายปองภพ เวโรจน์พิพัฒน์
นายพิพัฒน์ ทรัพย์ปัญญาดี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.รตน กาญจนวิโรจน์
ด.ช.ไทยอันน์ สิงหาปัด
ด.ช.ธนกร สรวยสุวรรณ
ด.ช.ญาณพัฒน์ เดชานนท์
นายต้นกล้า วงศ์พินิจวโรดม
นายชัยมงคล กุลมงคล
นายชัชนันท์ กุลเถื่อน
นายกิตติ บุตรเหล่
นายธนาธร สุภารส
นายวิริทธิ์พล แข็งขัน
นายวรัชญ์ ผลอนันต์
นายกฤษฏา สีเขียว
นายสรวิศ สังโขบล
นายกวิน วิจันทมุข
นายนพคุณ คงเมือง
นายศรีวิชัย คลศรีชัย
นายธีรวีร์ นาคนาวา
นายสุชเนศ จรรยา
นายกาณฑ์ วงษ์ศิริ
นายกิตติพัฒน์ สอนวงษ์
นายธรรศพงศ์ สุระกุลเศรษฐ์
นายกฤตบุญ บุญรัตนกรกิจ
นายนรินทร์ ริมคีรี
นายจุลปัจจุ์ เจริญรัชต์
นายภาวินท์ วงศ์ภาวิทย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายธนิศ มะลูลีม
นายพลวัต เสือโพธิ์
นายสุเมธัส ประสิทธิ์สารปรีชา
นายณัฐชนน ศรีธงชาติ
นายวัฒนา จันทรัตน์
นายพนธกร ม่วงสีตอง
นายชัยพงศ์ คงสิบ
นายอรรถพร เหล่าใหญ่
นายศิวกร แสวงศรี
นายณัฐภัทร จุฬาลักษณานุกูล
นายวุฒิภัทร ชาญพล
นายอนวัช ประจักษ์วิกรานต์
นายอาชีระ นาควัน
นายกชพัฒน์ จันทบุตร
นายทรรศน หาญชาญเลิศ
นายวัฒนชัย สังฆวาส
นายภูมิพัฒน์ นพเค้านันทสิทธิ์
นายอลัม อดุุลย์จรัส
นายจิรเมธ เลิศอัคฆากร
นายณัฐธัญ ลาวรรณ์
นายณัฐดนัย รักเกียรติ์เกษม
นายกณิศ ศุภรภิญโญภาพกุล
นายศุภณัฐ แดงสวัสดิ์
นายวัฒนา คำลือ
นายภีมพล ปัทมดิลก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายพัศวีร์ เสนะวงศ์
นายทีรุช เอื้อวารี
นายฐิติพงศ์ ไพศาลเสถียรวงศ์
นายภูบดี กุลมา
นายภัทรพล อาภรณ์พงษ์
นายจารุวัฒน์ สุทธิวิริยาภรณ์
นายพิชัยยุทธ อนุกูลธรรม
นายวรากร กลิ่นหอม
นายธีรพงษ์ ใจตรง
นายอานนท์ เสถียรหิรัญ
นายชยุต กันฐพงศ์
นายภาสพล พงศ์เมธีกุล
นายโอฬาริก ต๊ะน้อย
นายจุไทย รุ่งสุข
นายธีรดล คำวงศ์
นายออกรบ คุณชล
นายชุติธร วงศ์ทองเหลือ
นายอภิพร กลีบบัว
นายธนดล เปราศรี
นายอาทิตย์ พาสุขสกุล
นายพศุตม์ บัวแย้ม
นายณศักดิ์ แสงอร่าม
นายรัชต ถาวรรัตน์
นายรวีโรจน์ นิ่มนวลอนันต์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ฟุตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ธาม ทิพยมณฑา
ด.ช.ธนกร ใบมงคล
ด.ช.กัณฑ์ ปิยาภิมุข
ด.ช.พิรชัช กุลลประภา
ด.ช.รุจ รินทร์โชคชัย
ด.ช.ทยากร จนิษฐ
ด.ช.ภูริภัทร อัตถากร
ด.ช.จิรภัทร เดี่ยววาณิชย์
ด.ช.ณัฐภัทร เชิดชู
ด.ช.ธนดล สุขคง
ด.ช.กฤษกรณ์ ทองสมบูรณ์
ด.ช.สุภัทร ภัทรพัลลภ
ด.ช.นิพิฐพนธ์ ตุงคะรักษ์
ด.ช.พชรพล พุกเจริญ
ด.ช.อนีส สุภัคไพศาล
ด.ช.เพชร จันทรากุล
ด.ช.กายกวิน ซื่อสัตย์
ด.ช.ภูมิพัฒน์ วีระกุลทรัพย์
ด.ช.ภาคิน เภาวัฒนาสุข
ด.ช.แอนโธนี ซีบาสเตียน เดอ กุซแมน
ด.ช.สายสีมา ตินทุกะสิริ
ด.ช.พศวีร์ แสนหิรัณย์
ด.ช.กฤษกันต์ ทองสมบูรณ์
ด.ช.ปสิฐวิชญ์ กัลยาวัฒนาเจริญ
ด.ช.นราธิป วิทยาปรีชาพล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.กษิดิศ โรจนวณิชชากร
ด.ช.สหรัฐมงคล กุลมงคล
ด.ช.พชรภัทร ใจมั่น
ด.ช.ศิลา วงษ์ศิริ
ด.ช.ปุณภณ โชคบุณยกรณ์
ด.ช.วงศธร แย้มฉาย
ด.ช.นนทนาท กิตติวรกิจ
ด.ช.ภควัต จงจีน
ด.ช.เตชทัต พราหมณี
ด.ช.อนัส สาและ
ด.ช.ศิรัส มหาเวชาศิริ
ด.ช.ภัทรนันท์ ฤทธิ์จันดี
ด.ช.สิรวิชญ์ ขอพรกลาง
ด.ช.ปุณยวีร์ วัชรโชคเกษม
ด.ช.ทัตธน กิจกำจาย
ด.ช.ซึบาสะ อิวาโมโตะ
ด.ช.นิธิศ อ่อนสนิท
ด.ช.ปวิธ ล่ำซำ
ด.ช.ชาคริต วาสประเสริฐสุข
ด.ช.คเณศร์ บุญเจือ
ด.ช.ยศพัทธ์ ปัทมดิลก
ด.ช.ภาคิน พุทธา
ด.ช.นิวัฒน์ นพคุณ
ด.ช.สุชาครีย์ คำมาตย์
ด.ช.ปัญญ์ พิศาลสงคราม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ณภัทร มณีรัตน์
ด.ช.ภูมิพัฒน์ ช้อยประเสริฐ
ด.ช.สุรชัช แซ่ว่อง
ด.ช.พันธ์ศักดิ์ อุบลสิงห์
ด.ช.ศุภณัฐ จงสิทธิสัจจะกุล
ด.ช.ธเนศพล ฤทธิธรรม
ด.ช.เพิ่มยศ นิลน้ำค้าง
ด.ช.ฐิติพันธุ์ เพลงปาน
ด.ช.คุณากร พรพิพัฒน์มั่นคง
ด.ช.ศุภวิชญ์ สุวรรณเรืองศรี
ด.ช.จักรพงศ์ เลาหบุตร
ด.ช.ปิยังกูร กิตติคุณชนก
ด.ช.เอกอนันต์ สุขสมกิจ
ด.ช.ปุณณพ ศักดิ์ศรีสกุล
ด.ช.สิทธิลักษณ์ เพิ่มพูล
ด.ช.ณัฐภัทร สิรินวรัตน์พันธุ์
นายณัฐพล ขันตี
นายสุภาพ เซี่ยงฉิน
นายธนเชษฐ์ พุทธจักรศรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ณภัทร ลักขณาโรจน์
ด.ช.ศิลา แก้ววิเชียร
ด.ช.นนทศักดิ์ เพิ่มกระโทก
ด.ช.จีรภัทร ชูขันธ์
ด.ช.พลพงศ์ เปี่ยมคุ้ม
ด.ช.ภูมิ คุ้มชาติ
ด.ช.ศศิศ ศรีสวัสดิ์
ด.ช.วรัท ทวีแสงสกุลไทย
ด.ช.พงศ์ดนัย จรณะ
ด.ช.องศา พงศ์ประพิณ
ด.ช.นันทวัฒน์ สหาย
ด.ช.ทรัพย์อนันต์ พยัคฆ์หาญ
ด.ช.พีรวิชญ์ ปฏิพิมพาคม
ด.ช.มรรค ก่อเกียรติมานะ
ด.ช.รัชชานนท์ ดวงดี
ด.ช.นาธาน กุลมา
ด.ช.ภูวิศ ศศะภูริ
ด.ช.ชีววุฒิ บินกำซัน
ด.ช.พนธกร พงศ์เมธีกุล
ด.ช.เขมทัต เกลียวบุญทอง
ด.ช.สิปปัณณ์ พันธจักร
ด.ช.สิรภัทร ลักขณาโรจน์
ด.ช.จตุพล เสนะวงศ์
นายคุณากร ลีฬหคุณากร
นายธนภัทร ว่องไตรรัตน์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ