สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » ฟุตซอล

การแข่งขัน : ฟุตซอล - ประถมศึกษา ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ทัตเทพ หรุ่นศิริ
ด.ช.กานต์ สุขสุวรรณ
ด.ช.ภูชิสส์ พันธ์ยา
ด.ช.สิริศรัณย์ จันทร์แจ่มใส
ด.ช.ญาณิน รินทรสุนทร
ด.ช.มานาโตะ โชดะ
ด.ช.สุวิจักขณ์ วงษ์สัจจา
ด.ช.นรุตม์ กัณหาทอง
ด.ช.ณพล อัตถากร
ด.ช.ภานุภูมิ บุญรัตนกรกิจ
ด.ช.วรายุส เวชกุล
ด.ช.ปุณณัตถ์ บุญยะเดช
ด.ช.พันธ์นิพัทธ์ ซ้ายขวัญ
ด.ช.ณพชร หรุ่นศิริ
ด.ช.สรวิชญ์ คุณรัตนสิริ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด.ช.ชาคริต สรงกระสินธ์
ด.ช.สลิล สืบเพ็ง
ด.ช.นนทกร โกวิทย์วิวัฒน์
ด.ช.จิรเมธ จุ้ยกำจร
ด.ช.ธนภัทร นาจันทัด
ด.ช.รพีพัฒน์ พลไชย
ด.ช.กิตติคุณ คงฤทธิ์พิทยา
ด.ช.ชิวพงศ์ ชินสร้อย
ด.ช.ธรรมชาติ เมธีกุล
ด.ช.สุรพศ หลายเตื่อย
ด.ช.ภัทราวุฒิ เเช่มชื่น
ด.ช.โชติมันต์ สันตยารมณ์
ด.ช.ธาดา สว่างเมฆ
ด.ช.ฟาคิร อยู่ดี
ด.ช.พิรชัช วันทา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.กรวิชญ์ ทับเที่ยง
ด.ช.สิรวิชญ์ เพชรมุนี
ด.ช.ธัชพล เจริญทรัพย์ถาวร
ด.ช.รัฏฐวิชญ์ ศรีประเสริฐ
ด.ช.สานุพงศ์ อิ่มอร่าม
ด.ช.พชร น้อยคำยาง
ด.ช.กฤตัชญ์ เทิดสงวน
ด.ช.นบธรรม ดีประเสริฐกุล
ด.ช.พัทธดนย์ ชินชัย
ด.ช.นราวิชญ์ สุขลิ้ม
ด.ช.ปัณณธร ชุมแสง ณ อยุธยา
ด.ช.ทนุธัม ส่งเสริมสกุลสุข
ด.ช.นรวิชญ์ จารุเกษมกิจ
ด.ช.ณัฐพัชร์ อมรเวชสันติ
ด.ช.ธีรุตม์ เจริญกัลป์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ธัญฑ์ กฤษณะเศรณี
ด.ช.ธณัฐ บุณยทรรพ
ด.ช.พาทิศ ตันติเมธ
ด.ช.ปาณัท ภู่จินดา
ด.ช.กวิน ป้อมสนาม
ด.ช.นพวิชญ์ มณีไพโรจน์
ด.ช.บัณฑัต เข็มทอง
ด.ช.วาดศิลป์ อัศวชาติชาญชัย
ด.ช.ปภังกร หวังชูเชิดกุล
ด.ช.ปภพ สุวรรณวานิช
ด.ช.หฤษฎ์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ
ด.ช.ศิวกร โกมลหิรัณย์
ด.ช.บวรวิชญ์ มหามิตร
ด.ช.นพชัย พงศ์พันธุ์ภาณี
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ฟุตซอล - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนายศุภณัฐ พงษ์สวัสดิ์
นายนนทพัทธ์ รี่คุปต์ฤทธิ์
นายภัคพงษ์ วุฒิกิจจาทร
นายนันทพัทธ์ พุ่มกุมาร
นายพรภวิษญ์ เชื่อมวราศาสตร์
นายภวพรรธน์ ปิยเจริญพัฒน์
นายวิชญสิทธิ์ สุริยะฉาย
นายราชศักดิ์ สุขสบาย
นายคีตภัทท์ พะวงจิตร
นายศานติบูรณ์ ศรีอมรศักดิ์
นายทะเลรักษ์ ภูถุ
นายปริยวิศว์ เอี่ยมขจรชัย
นายอิศระ โพธิบัวทอง
นายจิตรภาณุ โชติกะคาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยานายจิรภัทร พบที่พึ่ง
นายณัฐปคัลภ์ แก้วผัด
นายหฤษฎ์ บุญชื่น
นายสรรเพชญ เลขาศักดิ์
นายภัทรชัย คูสุวรรณ์
นายสิรณัฐ ปริญญา
นายชนกันต์ ประพิณ
นายสุภทัต ถาวรวงค์
นายศุภณัฐ มณี
นายศรัณภพ สีลาคำ
นายลิขิต บุญเติม
นายณัชพล ตาทิพย์
นายนิธิศ พรมมา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.วสุพล สุนทรอภิชาติ
นายกฤตพล ล้อวงศ์งาม
นายศุภวัชร์ นาคแท้
นายภัทรพล หัตถาภรณ์สกุล
นายนิวัฒน์ เจริญจิตต์
นายพฤกษ์ ดวงงามยิ่ง
นายวีธ์ไชย ปัญญาพิสุทธิกุล
นายคุณากร แจ่มจำรัส
นายรวีภัทร์ เกียรติกรชูวงษ์
นายพชร เรืองฉาย
นายกิตติ ณัฐวุฒิ
นายรัฐภัทร์ วุฒิไชยกาญจน์
นายยศกร วงศ์แสงเพชร
นายชยณัฐ เพชรปานกัน
นายนพวิทย์ พีระภูริพัฒน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นายทัศน์พล เชื้อสะอาด
นายพงศธร ศรีเมฆรัตน์
นายพงษ์ศักดิ์ นวนรักษา
นายณัฐภัทร สุจันทร์
นายภาณุวัฒน์ รัตนทิพย์
นายนครินทร์ ตังคณิตานนท์
นายพัฒน์สน มงคลสินธุ์
นายวัชรพล คำมูล
นายธนภัทร ทิพศรีราช
นายวัฒนชัย ช่วยรักษา
นายณภัทร งอชัยภูมิ
นายบุญยวัฒน์ อนันทวรรณ
นายดีเนือน นี
นายเมธาวี เทศารินทร์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ฟุตซอล - มัธยมศึกษา ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ณัฐณิชา ไพศาลกิตติสกุล
นางสาวอลิษา มุสิกสินธร
นางสาวพชรวรรณ โชติปาละ
นางสาวดนุชา สมมัจฉา
นางสาวณัชชา ตติยานุกุล
นางสาวมนิษา กิตติวราพงศ์
นางสาวชาลิณี ตติยานุกุล
นางสาวศตพร ศรัทธา
นางสาวนภสร ปายัษเสถียร
นางสาวพรจอมขวัญ พูลสวัสดิ์
นางสาวอัญญาวี บุญแพ
นางสาวลลิตพรรณ โชติสถิรสกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.พัชฎากร ทับสอน
ด.ญ.หนึ่งฤทัย ยุบลพริ้ง
ด.ญ.ใบโพธิ์ ศรีสว่างวงศ์
ด.ญ.นันทกานต์ เถรวรรณ
ด.ญ.สุทธิกานต์ แก้วอรุณ
ด.ญ.มนสิการ วงศ์อาษา
ด.ญ.ภัทรพร ยี่วาศรี
ด.ญ.ศุภาธิดาพร ทับสอน
นางสาวอัญชริญา สุรเสน
นางสาวดลชนา พละดล
นางสาวฟ้ารุ่ง คณะมะ
นางสาวเจนจิรา สุทธิสา
นางสาวสุภนิดา นันสถิตย์
นางสาวเจนจิรา ยางสุด
นางสาวสุตาภัทร มุสิกสูตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด.ญ.อติกานต์ หู้เต็ม
ด.ญ.สิรินทร์รัตน์ นิ่มนวลภูพานิช
ด.ญ.นันทิตา ดนตรีเสนาะ
นางสาวพัทธนันท์ อาวุธวิทยา
นางสาวกชพรรณ สินพรม
นางสาวพิมพ์นภา นิ่มปุญญกำพงษ์
นางสาวจุฑามาศ รัตนา
นางสาวพรปภัส นิลทองคำ
นางสาวโยษิตา สินบัว
นางสาวกานดารัตน์ ทองอ่อน
นางสาวฐานพันธ์ อินทร์เพชร
นางสาวพศิกา กิจกอบชัย
นางสาวชนากานต์ อินทรีย์
นางสาวภัทราภรณ์ สินบัวทอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.ธนัชชา ดรอินทร์
ด.ญ.นัชชา กิจควรดี
ด.ญ.ณัฐมน เยี่ยมสมบัติ
นางสาวแพรวพรรณมาศ สุมามาลย์
นางสาวปิยะฉัตร หมู่บ้านม่วง
นางสาวศุภาพิชญ์ เตียรถ์สุวรรณ
นางสาวเพรียงขวัญ พิมพ์ทอง
นางสาวนวิยา กิจควรดี
นางสาวภิญญาพัชญ์ กันพล
นางสาวจารุวรรณ นันทรักษา
นางสาวณฐพร อุทัยชัย
นางสาวจิรพัฒน์ พรหมชมชา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ฟุตซอล - มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ชิษณุชา ประเสริฐศิลป์พลมา
ด.ช.พงษ์ไพบูลย์ อาจหาญ
ด.ช.ธนภัทร ทฤษฎี
ด.ช.นนทภัทร เขียวไกร
ด.ช.คุณานนต์ จันหาญ
ด.ช.ก้องภพ โพธิ์ละเดา
ด.ช.ไชยสิทธิ์ นากุมา
ด.ช.ธนกฤษ ศรีแสนยง
ด.ช.กานต์ณุพงศ์ โพธิ์วัน
ด.ช.เก่งเทวา พิลาชัย
ด.ช.อิสริยยศ ดอกไม้
ด.ช.พิริยากร วรชิน
ด.ช.สิทธินนท์ โบราณมูล
ด.ช.อัครวินท์ พาคณิชย์พงศภัค
ด.ช.ศิวะ วรรณทอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ช.รัศม์ตะวัน จันทร์แก้ว
ด.ช.ฟาดิล มะ
ด.ช.ศิวภูมิ โตจั่น
ด.ช.ธนวินท์ แซ่ฉั่ว
ด.ช.ซุลฮาซาน ยูโซะ
ด.ช.สุทธิพงศ์ สุทธิประภา
ด.ช.ฟูฎัยลัน มหัตตระกูล
ด.ช.ฟาอิซ ยีด่อเหล๊าะ
ด.ช.อิลฮาล เวาะมะ
ด.ช.ธีร์ธวัช ไม้แก้ว
ด.ช.สุวินิจ ฤทธิรงค์
ด.ช.พงศธร ก่อเกียรติพิทักษ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.คุณธเนศ วชิราพรพฤฒ
ด.ช.ภูรินทร์ ตั้งปกรณ์
ด.ช.ภัทร์ ภัทรวิกรม
ด.ช.รัฐชัยนันท์ พาณิชโชติอนันต์
ด.ช.ปฤณ ตัณฑเกษม
ด.ช.ชลสิทธิ์ นงค์พรหมมา
ด.ช.ธีรภัทร ศรีธุระวานิช
ด.ช.ธีร์นิธิ นวลขลิบ
ด.ช.จารุภูมิ สิริเตชาภิวัฒน์
ด.ช.ปพน จินดาวัฒน์
ด.ช.โชติธัช เย็นประเสริฐ
ด.ช.ชนน พงษ์ทวีวิรัตน์
ด.ช.กฤษฏิ์ จันมาธิกรกุล
ด.ช.นนทกร พรรณโคตร
ด.ช.ธนกฤต นวลขลิบ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด.ช.ตุลณ์ธรรม สถิตย์
ด.ช.หาญณรงค์ ฐิติถาวรวงศ์
ด.ช.ธนบูรณ์ ริมดุสิต
ด.ช.ภัคฌาวัฒน์ วะณะทอง
ด.ช.กฤตพัฒน์ จิตรคำ
ด.ช.วรวัชร เลขะวัฒนะ
ด.ช.พงศ์ธร ศุภสาร
ด.ช.จุลจักร งามดี
ด.ช.บดินทร์ ธัมม์บันดาลสุข
ด.ช.ธนัทณัฏฐ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ด.ช.สุทธิพงษ์ เจริญจิตปัญจ์
ด.ช.ศิริมงคล อริยะเลิศชัย
ด.ช.พงศ์ปณต ชูวงศ์วาน
ด.ช.ธีร์ธวัช บุญปรีชา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ