สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » แบดมินตัน

การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์
ด.ญ.นนทพร พานิช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ณภัทร ซองวอน สุรวิริยาการ
ด.ญ.ณัฐพิมล กมลสิทธิชัย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ชิน แก้วเทวี
ด.ญ.ธนภร พรรณประภาศรี
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด.ช.กฤตธี สุขเสกสรรค์
ด.ญ.อภิชญา พานหล้า
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.กรวิชญ์ ประณีตวตกุล
ด.ญ.พรพิชชา เชยกีวงศ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ธนภัทร ภูแรศรี
ด.ญ.ธนภรณ์ สุนนานนท์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.เว็ป สันทนาคณิต
ด.ญ.สิรินาถ ภิระบรรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล
ด.ญ.อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - ทีม ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัฐพิมล กมลสิทธิชัย
ด.ญ.เปรมากร เถียรถาวร
ด.ญ.วรพร ขันธ์สุวรรณ
ด.ญ.นภัส ภู่ประเสริฐ
ด.ญ.มณปราริยา อินทร์น้อย
ด.ญ.สิรินุช ศรัทธาบุญ
ด.ญ.จิณัฐตา สุธรรมจารุ
ด.ญ.นนทพร พานิช
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ธนภร พรรณประภาศรี
ด.ญ.รัญชิดา สุริยะพรชัยกุล
ด.ญ.พลอยสีรุ้ง เจริญปัญญายิ่ง
ด.ญ.ปาณัทดา แสงน้ำเพชร
ด.ญ.มาตา ชลสายพันธ์
ด.ญ.ณภัทร วรพิเชฐ
ด.ญ.ดวงพรรธน์ ดวงพัสตรา
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด.ญ.อภิชญา พานหล้า
ด.ญ.กิตติยา อานทอง
ด.ญ.รัศมิ์รำไพ เอียดแก้ว
ด.ญ.วีรณัฐชา หล่าสกุล
ด.ญ.ลิลรวรรธ์ กิจวาสน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ปัณฑิตา ประทุมสูติ
ด.ญ.สรัญทร นริชภวรัญชน์
ด.ญ.กรจิรา ธนไชยรุ่ง
ด.ญ.ภัคธีมา แพ่งสุภา
ด.ญ.ธัญชนก ศิริไพพรรณ
ด.ญ.ณัฏฐ์ชนุตต์ รุจิแสงวิทยา
ด.ญ.ญาณิศา สวมศรี
ด.ญ.ณัชชา ลอยฤทธิวุฒิไกร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - ทีม ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์
ด.ช.วรพล ตันติสุวรรณนา
ด.ช.วีรชัย กฤตยพงษ์
ด.ช.พิชญะ อริยชาญศิลป์
ด.ช.ชิน แก้วเทวี
ด.ช.ธนิก ศิริสุนทรไพบูลย์
ด.ช.นวิน สุเมธกิจการ
ด.ช.ก้องภพ อัศวอารักษ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.วิธวินท์ ชีวาสิทธิ์
ด.ช.ภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์
ด.ช.ปาณศิษฏ์ ชุณหะมาน
ด.ช.นภนต์พัฒน์ ภู่ประเสริฐ
ด.ช.ณภัทร ซองวอน สุรวิริยาการ
ด.ช.ณวัตร ซองกึน สุรวิริยาการ
ด.ช.ศรัณย์ธร เศรษฐวงศ์
ด.ช.นิธิวัฒน์ กมลสิทธิชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.เพียรวิรุจ สิริวรานุกูล
ด.ช.สุณัฐพงศ์ พุทธิวงศาสุนทร
ด.ช.ภาคิน ไชยประณิธาน
ด.ช.ชินกฤต เคลือบสุวรรณ
ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขเขตต์
ด.ช.นันทวัชร์ บุญเฮง
ด.ช.ธนกฤต อินทรานุกูล
ด.ช.ตรรกพล ตันธวัช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.ปราญชล สันติวรากร
ด.ช.กัญจน์ เหล่าเลิศวรกุล
ด.ช.วิชญ์ ประฏิภาณวัตร
ด.ช.ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล
ด.ช.ก้องเกียรติยศ ชาทองยศ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ปิยภัสสร์ ไวยาณรางกูร
ด.ญ.สุพิชญา ปัญญาโรจน์
ด.ญ.อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์
ด.ญ.ศรุตยา ฉะอ้อนศรี
ด.ญ.เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.สิริญญา เสริมสิริสัมพันธ์
ด.ญ.รินรดา อัมพรสิทธิกูล
ด.ญ.สาธิตา อสุนี ณ อยุธยา
ด.ญ.จญา พิมพ์ขาวขำ
ด.ญ.พรรณพรรษ คงสิทธิ์
ด.ญ.พชรวรรณ์ คงสิทธิ์
ด.ญ.พลอยพรรณ สุทธิรัตน์
ด.ญ.บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.ณัฏฐานุดี พิสฐศาสน์
ด.ญ.ฐานิดา ตั้งวงศ์
ด.ญ.ธนภรณ์ สุนนานนท์
ด.ญ.อรพิมล คลังเพชร
ด.ญ.รุจิพัชญ์ ควรปรียาวัฒน์
ด.ญ.ไอรดา ลอยฤทธิวุฒิไกร
ด.ญ.จุฑารัตน์ กลิ่นทิพย์ขจร
ด.ญ.สุธีรา หงษ์ทอง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.พรพิชชา เชยกีวงศ์
ด.ญ.สิรินาถ ภิระบรรณ์
ด.ญ.อชิดา รอดศิริ
ด.ญ.วิรัลพัชร หัตถศักดิ์
ด.ญ.พิมพ์มาดา หิรัญบัฏ
ด.ญ.สุจิมา ตั้งมิตรเจริญ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล
นางสาวพิจิกา วันธงไชย
นางสาวกัลยภรณ์ กังวานวงศ์
นางสาวภัทรมน ไกรธีรวุฒิ
นางสาวศิริมาตา มหาเวชาศิริ
นางสาวชนัญญา เพ็ญศรี
นางสาวกัญญาณภัทร เนื่องจำนงค์
นางสาวอภิสรา เลิศวิเศษธีรกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาวศุภาพิชญ์ เตียรถ์สุวรรณ
นางสาวกนกลักษณ์ คุรุศาสตรา
นางสาวกชกร เข็มทองหลาง
นางสาววรัญญา สรรพสมบัติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวปฐมรัตน์ น้อมสมทรัพย์
นางสาวปวีณ์ธิดา อุบลพงษ์
นางสาววีริยา อัศวภักดีพันธุ์
นางสาวสิริยากร ศรีสวัสดิ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวรมิดา ธีรวชิรกุล
นางสาวชนิสา กระแสสินธุ์
นางสาวรวิพร เข็มศรี
นางสาวรวิภา เข็มศรี
นางสาวณัฐชยาน์ เกี่ยวศรีกุล
นางสาวรัชนี เสือพอน
นางสาวชินภัทร ลีนะบรรจง
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายธนบดี สินเจริญ
นายภัทราวุธ วรวิเศษ
นายรุษฐนภัค อูปทอง
นายบุรฉัตร ก่อเฉลิมสนธิ
นายอาชว์วิญญ์ วณิชาพัชร
นายกานต์ วรวิเศษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายสุวีร์ เข็มทองหลาง
นายปัญญชน พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายพศวัต สุรกุลประภา
นายศรัณยู โอฬารอร่ามกุล
นายบุณย์มนัส พันธุตา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายธนวัต สุพรรณธเนศ
นายศุภกร จรจันทึก
นายกวิน ประดิษฐ์อาชีพ
นายณัฐกิตติ์ กิตติ์เรืองพัชร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายพร้อม พุทธิศรี
นายอธิวัฒน์ ตั้งพูลสินธนา
นายอดิรุจ ณ สงขลา
นายอริยะ เวชชาชีวะ
นายอนวัช ณ สงขลา
นายอนพัช สารสิน
นายธรรม ชัยพิพัฒน์
นายทศ นำชัยศิริ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ
นายรุษฐนภัค อูปทอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาวศุภาพิชญ์ เตียรถ์สุวรรณ
นายพศวัต สุรกุลประภา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาวโยธะกา กะสังข์
นายประนิธิ สีสุเเล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวปฐมรัตน์ น้อมสมทรัพย์
นายจิรัฏฐ์ ควรปรียาวัฒน์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ธนนนท์ จิตใจภูรี
ด.ช.ปวริศร์ คงเจริญ
ด.ช.นวิน แป้นพันธุ์
ด.ช.สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล
ด.ช.ธนธัส อนุกูลไพบูลย์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.กาจพน ศรีรอต
ด.ช.ภวิศ รุ่งทิวาสุวรรณ
ด.ช.กันต์กฤช ดิเรกลาภ
ด.ช.จักรภัทร จันทรปรีดา
ด.ช.กรวิชญ์ ประณีตวตกุล
ด.ช.พอดี บุญมี
ด.ช.ปัญญากร ไกรธีรวุฒิ
ด.ช.เว็ป สันทนาคณิต
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.ภูมิธรรม อำพลพงษ์
ด.ช.ธนัท ชีวชื่น
ด.ช.วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล
ด.ช.พลรัชย์ ศรีดุรงฤทธิ์
ด.ช.ธีรัตม์ นิคโคลัส ลิ้ม
ด.ช.ณัฏฐ์ชนาธิป ประสิทธิ์ดำรง
ด.ช.อศะ คะชิมา
ด.ช.จิรายุ สรรพกิจ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ธนกฤต เกิดไพบูลย์
ด.ช.บุญฤทธิ์ ชนะภัย
ด.ช.ฐากณิษฐ์ พิสฐศาสน์
ด.ช.กิตติภพ เพชรเลิศอนันต์
ด.ช.ธนภัทร ภูแรศรี
ด.ช.วสิษฐ์พล เรืองณรงค์
ด.ช.ธนภัทร อาภาพันเลิศ
ด.ช.วรพรต ตั้งวงศ์กิจศิริ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.นนทพร พานิช
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.กิตติญา ไกรธีรวุฒิ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.พบพร บุญมี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.วรพร ขันธ์สุวรรณ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.วีรชัย กฤตยพงษ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.กัญจน์ เหล่าเลิศวรกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.พรพิชชา เชยกีวงศ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ญ.มิ่งมุก เมียร์แมน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.สิรินาถ ภิระบรรณ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ธนนนท์ จิตใจภูรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.กรวิชญ์ ประณีตวตกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.บุญฤทธิ์ ชนะภัย
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวอภิสรา เลิศวิเศษธีรกุล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวนันทิชา นนทะโคตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายรุษฐนภัค อูปทอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายธนกฤต ภูแรศรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายพศวัต สุรกุลประภา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายวชิรวิชญ์ อู่ศิลา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัฐพิมล กมลสิทธิชัย
ด.ญ.วรพร ขันธ์สุวรรณ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.พบพร บุญมี
ด.ญ.กิตติญา ไกรธีรวุฒิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัชชา ลอยฤทธิวุฒิไกร
ด.ญ.สรัญทร นริชภวรัญชน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.บงกช เข็มทองหลาง
ด.ญ.มนัญญา ศรีมันตะ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์
ด.ช.วีรชัย กฤตยพงษ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ชิน แก้วเทวี
ด.ช.นวิน สุเมธกิจการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ศรัณย์ธร เศรษฐวงศ์
ด.ช.นิธิวัฒน์ กมลสิทธิชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.ชินกฤต เคลือบสุวรรณ
ด.ช.นันทวัชร์ บุญเฮง
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์
ด.ญ.ปิยภัสสร์ ไวยาณรางกูร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ
ด.ญ.รินรดา อัมพรสิทธิกูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.สุพิชญา ปัญญาโรจน์
ด.ญ.ศรุตยา ฉะอ้อนศรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ญ.วรธิดา หาอุปละ
ด.ญ.ปาลิตา ต้นกิตติรัตนกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล
ด.ช.ธนนนท์ จิตใจภูรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ฐากณิษฐ์ พิสฐศาสน์
ด.ช.ธนภัทร ภูแรศรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ธนภัทร อาภาพันเลิศ
ด.ช.วรพรต ตั้งวงศ์กิจศิริ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.พชรเมธว์ เพ็ชรเจริญ
ด.ช.ชนน เศวตรัตนเสถียร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล
นางสาวอภิสรา เลิศวิเศษธีรกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวปฐมรัตน์ น้อมสมทรัพย์
นางสาวปวีณ์ธิดา อุบลพงษ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวพิจิกา วันธงไชย
นางสาวชนัญญา เพ็ญศรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาวกนกลักษณ์ คุรุศาสตรา
นางสาววรัญญา สรรพสมบัติ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายกานต์ วรวิเศษ
นายธนบดี สินเจริญ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายชยุตม์ ฉัตรมงคล
นายรุจิรธรรม ยุติธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายจิรัฏฐ์ ควรปรียาวัฒน์
นายธีรภัทร สุทธิเกษม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายปฏิภาณ พัวกนกหิรัญ
นายรัฐนันท์ ทองสาริ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ