สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » บาสเกตบอล

การแข่งขัน : บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.กันตา กันตชูเวสศิริ
ด.ญ.ตีรณา จริยาเศรษฐโชค
ด.ญ.รวินันท์ ธนชยานนท์
ด.ญ.ตระการตา ปันยารชุน
นางสาวพิชามญชุ์ ณ เชียงใหม่
นางสาวชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค
นางสาวบุญญิสา ชยันโต
นางสาวญาณภา สุวจิตตานนท์
นางสาวนุดี โรจนอุดมวุฒิกุล
นางสาวพรกรัณย์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์
นางสาวศุภกานต์ ไวยพจน์
นางสาวกมลรดา ศิริโอวัฒนะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวปิยนุช ยงอมรพันธุ์
นางสาววชิรญาณ์ ณ ถลาง
นางสาวกวิตา นิลพลับ
นางสาวปนัสยา ตรัยวัฒนา
นางสาวพิชญ์ภัทร มหัตธน
นางสาวจิรชยา บุญมาก
นางสาวนนทรมย์ ตาลช่วง
นางสาวอมลกานต์ ลือโรจน์วงศ์
นางสาวจิรัชญา สุนทรเกตุ
นางสาวจิรัฐิติกาล ศิริโชติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาวกชกร ศรีสุข
นางสาวพชรพร สุดตาสอน
นางสาวผาติรัตน์ สานสืบพันธุ์
นางสาวไอริณ กูรมะสุวรรณ
นางสาวณัฏฐนิช ปนานนท์
นางสาวนภัสสร รัตนพันธ์
นางสาวมุชิตา ดวงเพียอ้ม
นางสาวปูชิตา ชูชีพ
นางสาวศศิชา ชัยพินิจ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาววิชณิดา เปรมานนท์
นางสาวฐณฐชา เมธีธัชกุล
นางสาวอธิชา สิงห์ทอง
นางสาววิชยา แก้วศรีจันทร์
นางสาวจิตติภัค พงศ์พันธุ์ภาณี
นางสาวสุพิชญา จุลศักดิ์
นางสาวชนันอนงค์ สุธรรมพันธุ์
นางสาวนภสวรรณ ประดับการ
นางสาวศรุตา เกี่ยวศรีกุล
นางสาวดุสิตา ไสยลักษณ์
นางสาวหงส์ศจี โรจน์ดำรงรัตนา
นางสาวณัฐชยาน์ เกี่ยวศรีกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายลภัสกร พฤกษเกษร
นายพีรพัฒน์ สิงห์พรหม
นายนาวิน อ่อนประสพ
นายจีรพัฒน์ อเล็กซานโดร อาจหาญ
นายภคพล ทองเพิ่ม
นายนันทวัฒ แสงจันทร์ฉาย
นายธัชพงศ์ อธิสิริยืนยง
นายธราธร การภักดี
นายอภิสิทธิ์ สุระเสน
นายสิทธินนท์ รีนาราช
นายธัชพล อารยะสกุล
นายธีรัช หาบ้านแท่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายประเสริฐชัย นนตะพันธ์
นายกิตติทัศน์ ธีระจิราพัฒน์
นายธารินทร์ ธีระรัตนนุกูลชัย
นายพันธศักดิ์ นิติกิจไพบูลย์
นายนโรดม มรรควัลย์
นายปฏิพน วุฒิพิสิฐ
นายเพชรเตชินธ์ ศรีรัตนพรรณ
นายวรรณธัช แวงวรรณ
นายอภิสิทธิ์ วรรณวิเชษฐ์
นายอธิพล วัฒนาอุดมชัย
นายร่มธรรม พัฒน์ดำรงจิตร
นายปุรเชษฐ์ ยามุณี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายสหัสวรรษ จรีชัยโยธิน
นายภูวดล หุตะพรประเสริฐ
นายซัมโบดิ เปรม เบอร์ตัน
นายอัครวิทย์ ฤทธิ์เลิศชัย
นายภูมิชัย มหาภาสกร
นายฐกฤต เฮงสุวรรณ์
นายนรวิชญ์ วรงค์สุรัติ
นายธนากร กุลสมบูรณ์สินธ์
นายหรินทร์ ริมคีรี
นายสิขเรศ พัฒนโภครัตนา
นายแทนไท ศรีเจริญ
นายคริสเตียน เดวิส
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายภาณุ ภัททกวงศ์
นายปกรณ์ วิศิษฎอนุพงษ์
นายปรินทร์ วงศ์วิฑูรวิช
นายธนวิชญ์ นาคบุรี
นายอภิชาติ ทวีวัฒน์
นายอนณ งามสุจริต
นายรัฐอัทธ์ ไพลดำ
นายบวรนันท์ อนันตชินะ
นายประวิตร สวัสดิ์ประทานชัย
นายชาวิน สัมพัสนีธำรง
นายศุภวิชญ์ สรรพกิจ
นายปภาวิน วงศ์อุปราช
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.ปวีณ์สุดา สิมสาแก้ว
ด.ญ.ณิชาพัชร แสงทอง
ด.ญ.นริศรา สุวัฒน์ศรีกุล
ด.ญ.ณฐภัค สัมพันธะ
ด.ญ.วรินทร จตุรธำรง
นางสาวสิรีธร ปินตารักษ์
นางสาวธนิษฐา เหล่าพงศ์เจริญ
นางสาวมารินทร์ ภูนิคม
นางสาววริศรา จรัสพงศ์ตระกูล
นางสาววรางคณา เคหาไสย
นางสาวพรรณปพร ศรีนานนท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.ศศิกานต์ สร้อยสุข
ด.ญ.กัญญาณัฐ สัญชาตวิรุฬห์
ด.ญ.สุภนิดา เชาวนศิลป์
ด.ญ.ปวิตรา ชัยสมภพ
ด.ญ.นีรนรา ไทยเจริญ
ด.ญ.ณัฐนินท์ โรจน์ธีรนนท์
ด.ญ.อรรรฆพร สร้อยสุข
ด.ญ.อิสรีย์ เพชรแก้ว
ด.ญ.ณิชพัณณ์ โรจน์ธีรนนท์
ด.ญ.ธันยพร แผ่นสุวรรณ
ด.ญ.ณัฐฐาพร เชาวนศิลป์
ด.ญ.ปทิตตา โรจนสุนทร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ญ.ปณาลี คงสมพรต
ด.ญ.ปภาวรัทย์ มณีนพวงศ์
ด.ญ.สุพิชญา ชูสกุลวงศ์
ด.ญ.คัทลียา ก่อเกียรติพิทักษ์
ด.ญ.จิวารีย์ สาหัดสะตำ
ด.ญ.ปวีณรัตน์ ลิ่มกังวาฬมงคล
ด.ญ.กานต์ธิดา เจริญธนวิธ
ด.ญ.อิษฎา แดงเพ็ง
ด.ญ.พิชามญชุ์ คงรักษ์
ด.ญ.ปริชญา ภูยุทธานนท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ภัทรธิดา เชาวนารมย์
ด.ญ.แพรวา ด่านลักษณโยธิน
ด.ญ.ภานิชา อุดเจริญ
ด.ญ.นันท์นภัส เต็งประเสริฐ
ด.ญ.มัลลิกา ศิลธรรม
ด.ญ.อริสรา สิงห์คง
ด.ญ.อักษิพร วรรณพัฒน์
ด.ญ.อภิชญา พลพรม
ด.ญ.อภิสมา แก้วกัน
ด.ญ.สิรีธร สถาพรชัยสิทธิ์
ด.ญ.กุลบุญญา ดิวิทยา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.พงศ์ศิระ นันทิทรรภ
ด.ช.พุทธบุตร เพ็ชรสันทัด
ด.ช.ชิน ยินผัน
ด.ช.กรวิชญ์ โพธิ
ด.ช.ธนธัช จุฑาพฤฒิกร
ด.ช.กฤษกร มีทรัพย์มาก
ด.ช.วรินทร นวลปลอด
ด.ช.นิธิพัฒน์ ฤกษ์โสภา
ด.ช.ธารัช เตชวีรพงศ์
ด.ช.ประพนธ์ มานะเอม
ด.ช.เมธา เพ็งนาม
ด.ช.ชาคริต ขำวิลัย
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ณัฐภัทร วัชรโชคเกษม
ด.ช.ปวรปรัชญ์ ทรงชัยกุล
ด.ช.ฤทธิรัถ วนะบดีนิมิต
ด.ช.เขมรัตน์ อะวิลัย
ด.ช.เตชินท์ เครือรัตน์
ด.ช.ธนกร อภินิเวศ
ด.ช.อัครินทร์ ศรีนุเคราะห์
ด.ช.ปุญญ์ สอนบุญ
ด.ช.ปัฐน์ ลิ่วลม
ด.ช.โสรัจ ทองยั่งยืน
ด.ช.ศุภศิษฎิ์ ศรีนุเคราะห์
ด.ช.กณิศ ศรีสุนทร
ด.ช.ปัณณทัต บุญยะเดช
ด.ช.ปรีติ บูรณะวิเชษฐกุล
ด.ช.กษิดิศ โทณะวณิก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.รัญชน์ รสแก่น
ด.ช.ณสิต ผลัญชัย
ด.ช.วรัญญู รัตนอมรสกุล
ด.ช.พรนเรศวร์ แก้วจรัส
ด.ช.อนณ เอื้อไพบูลย์
ด.ช.พีรกัลป์ กุลชัย
ด.ช.จินดาชัย ศิริตันติธรรม
ด.ช.อัศว์ อัศวโกวิท
ด.ช.สุทธิโรจน์ สุรีรัตนันท์
ด.ช.ธนาวุฒิ เร้ารุจา
นายธนภัทร บุญญะฐี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ช.อนันดา แวหะมะ
ด.ช.แสนรัก รงเรือง
ด.ช.กันติทัต สร้อยแก้ว
ด.ช.ภาณุวิชญ์ สมทรง
ด.ช.พสธร รอดขาว
ด.ช.ฟาดิว ทักษิณานุรักษ์
ด.ช.นภัทร แกสมาน
ด.ช.ชลชาติ บุญรักษา
ด.ช.ชินกฤต ปัตตศิริเสนีย์
ด.ช.อามีน เจ๊ะอุบง
นายอุมัร เบ็ญจลักษณ์
นายภัคพัฒน์ วานิชรักษ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ