สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » เทเบิลเทนนิส

การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - ทีม ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.พสุ ปุณณรุจารุวงษ์
ด.ช.ปฐมพัฒน์ สุขสัตย์
ด.ช.นเอก ศิริคุปต์เกษ
ด.ช.ฐีรเมธด์ ศาสตระรุจิ
ด.ช.เสกข์ รัชต์บริรักษ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ธีรดนย์ บุณยะรัตเวช
ด.ช.เอื้ออังกูร เอกอภิวงศกุล
ด.ช.บุณยภัทร ศิริสินสุข
ด.ช.พงศภัค อรุณสวัสดิ์วงศ์
ด.ช.ธนาธนิษฐ์ เลิศวิลาศานนท์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.อนุศิษฏ์ เตรียมธนะ
ด.ช.ชินกฤต แก้วจินดา
ด.ช.ณัฐพนธ์ อินทรหะ
ด.ช.เจตนิพันธ์ จิตต์หมั่น
ด.ช.กรทชัย สุดสาคร
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ธนพล อัศวะศิริจินดา
ด.ช.ศุภณัฐ จันทรกานตานนท์
ด.ช.นพณัฐ เสมอวงษ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ธีธัช ฉัตรศุภกุล
ด.ช.ศรัณย์ เจริญวงศ์ฤกษ์
ด.ช.คณกฤต ศิริไพพรรณ
ด.ช.สิรภัทร วงษ์ทศรัตน์
ด.ช.สิทธ์ รัชต์บริรักษ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.เอี่ยมภู วงษ์ประดิษฐ์
ด.ช.ธาม แสงเลิศศิลปชัย
ด.ช.ธีราธร แตงสกุล
ด.ช.วีรภัทร ขันธ์สุวรรณ
ด.ช.เพิ่มบุญ ดวงโสมา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.กฤต เก่งเกรียงไกร
ด.ช.ปาณัสม์ เศวตปิยะกุล
ด.ช.พงศพัชร์ เจริญปัญญายิ่ง
ด.ช.ธีภพ สุทธิพิศาล
ด.ช.ธาราภัทร กิติวรรณประสาร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ธีรภัทธ์ กิริยา
ด.ช.พุทธบุตร เพ็ชรสันทัด
ด.ช.ทัศนพงษ์ อกิจจนาสจ์
ด.ช.สรวิชญ์ เจริญกิตติญานนท์
ด.ช.วรพล โชติสุต
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายภูริต วีรกุลเทวัญ
นายภูศิร์ ตินทุกะสิริ
นายภาณุวิชญ์ อมันตกุล
นายปิยภัทร ลีลาชัยพิสิฐ
นายกันตพงศ์ ศรีแสงแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นายสรกฤช พรรณะ
นายพีรภัทร ทวดอาจ
นายชวิศ ช่ำชอง
นายเกียรติคุณ แก้วเขียว
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายฐิติวัฒน์ พัวจินดาเนตร
นายชญานนท์ ลือชาพุฒิพร
นายธัญนพ อุนพานิช
นายวิศิษฎ์ คีตาชีวะ
นายฉันท์ชนก เดชะวงศ์สุวรรณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.เจนวิทย์ มหาสินเวโรจน์
นายกิตติพัศ ตะพัง
นายภาวัช อินทร์ทุ่ม
นายณัฐชนน งามประเสริฐ
นายนฤสรณ์ จิตรีสาร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.เสกข์ รัชต์บริรักษ์
ด.ญ.ญาณิฐา ญาณสมบูรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.พสุ ปุณณรุจารุวงษ์
ด.ญ.ญาณีนาถ ญาณสมบูรณ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ธีรดนย์ บุณยะรัตเวช
ด.ญ.ธาริตา ง่วนสำอางค์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.บุณยภัทร ศิริสินสุข
ด.ญ.ณิษาอร ตั๊นเจริญ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.สิรภัทร วงษ์ทศรัตน์
ด.ญ.ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศุภกร อมรวิวัฒน์
ด.ญ.ณัฐธยาน์ วันทนียกุล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศิรกฤฎิ์ สวัสดิโกศล
ด.ญ.เขมสรณ์ ภู่วุฒิกุล
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.พงศพัชร์ เจริญปัญญายิ่ง
ด.ญ.บัณฑิตา พุธขุนทด
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวชนิกานต์ เก่งลือชา
นายณัฐชนน งามประเสริฐ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวปัณฑิตา พิทักษ์วาปี
นายคณิสร คำประไพ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวปุณยนุช เจนธรรมนุกูล
นายวิศิษฎ์ คีตาชีวะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวพิมพ์พิชชา ศิริโภคานนท์
นายภาณุวิชญ์ อมันตกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ศุภณัฐ จันทรกานตานนท์
ด.ช.นพณัฐ เสมอวงษ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.พสุ ปุณณรุจารุวงษ์
ด.ช.พูริพัชร์ พรสวรรค์วงศ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.อนุศิษฏ์ เตรียมธนะ
ด.ช.ชินกฤต แก้วจินดา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ธนาธนิษฐ์ เลิศวิลาศานนท์
ด.ช.ธีรดนย์ บุณยะรัตเวช
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัช ศุภวัฒนกุล
ด.ญ.ญาณิฐา ญาณสมบูรณ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ชนัญธิดา ภิระบรรณ์
ด.ญ.ลักษิกา กิตติรักษ์ปัญญา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.บุญฐิสา ตุลละสกุล
ด.ญ.พันธิสา สุทธิพันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ญ.จิณัฏฐ์ธิดา ตติยรัตน์
ด.ญ.ประวาฬวดี แก้วบุดดา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.เอี่ยมภู วงษ์ประดิษฐ์
ด.ช.ธาม แสงเลิศศิลปชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ธีธัช ฉัตรศุภกุล
ด.ช.ศรัณย์ เจริญวงศ์ฤกษ์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ธนโชติ มั่นคง
ด.ช.สิรวิชญ์ จิมากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ธีรภัทธ์ กิริยา
ด.ช.พุทธบุตร เพ็ชรสันทัด
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ลภัสธิญาณ์ ไพศาลสุจารีกุล
ด.ญ.ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.ธัญจิรา หงษ์จินดา
ด.ญ.ปาณิสรา จินดาวัฒนชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ญาดา สุขสวัสดิ์
ด.ญ.ภัณฑิรา เสตสุวรรณ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ณัฐธยาน์ วันทนียกุล
ด.ญ.ณัฐชยา สุวรรณสาโรจน์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายภูริต วีรกุลเทวัญ
นายภาณุวิชญ์ อมันตกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายณัฐชนน งามประเสริฐ
นายภาวัช อินทร์ทุ่ม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นายเกียรติคุณ แก้วเขียว
นายสรกฤช พรรณะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายอธิศ วัฒนวรกิจกุล
นายยศพัธน์ ศิริคุปต์เกษ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวปุณยนุช เจนธรรมนุกูล
นางสาวสิรินดา ลิมทรง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางสาวจุฑามาศ บุญมี
นางสาวจิรภัทร กองบุญเทียม
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวรุ่งฟ้า อารยะรุ่งเจริญกิจ
นางสาวปัณฑิตา พิทักษ์วาปี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวพรรณมาศ สุขเจริญ
นางสาวรวีวรรณ รังษีธนะศักดิ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัช ศุภวัฒนกุล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ลักษิกา กิตติรักษ์ปัญญา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.อาคิรา ถามะพันธ์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.ณัฐรดา จตุพงษ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ปัณฑิตา ภิญโญไพศาล
ด.ญ.ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์
ด.ญ.ไปรยา ปัญจนนท์
ด.ญ.พรรษ ศุภวัฒนกุล
ด.ญ.ลภัสธิญาณ์ ไพศาลสุจารีกุล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.กนกวรรณ อร่ามศิริรุจิเวทย์
ด.ญ.พิชามญชุ์ มารอด
ด.ญ.ณัฐชยา สุวรรณสาโรจน์
ด.ญ.ณัฐธยาน์ วันทนียกุล
ด.ญ.เขมสรณ์ ภู่วุฒิกุล
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.วรกาญจน์ โชติเลอศักดิ์
ด.ญ.สาธิตา เอื้อไพโรจน์กิจ
ด.ญ.บัณฑิตา พุธขุนทด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.ปาณิสรา จินดาวัฒนชัย
ด.ญ.ภาวิดา วงศ์ถิรพร
ด.ญ.ธัญจิรา หงษ์จินดา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวพรรณมาศ สุขเจริญ
นางสาวรวีวรรณ รังษีธนะศักดิ์
นางสาวปุณยนุช เจนธรรมนุกูล
นางสาวสิรินดา ลิมทรง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวสิริรัฐ เพ็ญสวัสดิ์
นางสาวปลิตา แก่นแก้ว
นางสาวปารตี เจริญศักดิ์
นางสาวชนิกานต์ เก่งลือชา
นางสาววัฒนารี วิศวโยธานันท์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวกมลภพ คงพ่วง
นางสาวพรรัต โสพรรณรัตน์
นางสาวสุพิชญา คุรุจิตโกศล
นางสาวแพรวพรรณ สุจินดา
นางสาวเขมอัปสร ภู่วุุฒิกุล
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวปัณฑิตา พิทักษ์วาปี
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ผลพอตน
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ศุภณัฐ จันทรกานตานนท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ฐีรเมธด์ ศาสตระรุจิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ช.นนทพัทธ์ ได้ผลมาก
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด.ช.ภูริภัทร ดิษฐวิบูลย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - ทีม ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.เขมจิรา ฟุ้งไมตรี
ด.ญ.ศิรินภา ดาราธรรม
ด.ญ.ญาณิฐา ญาณสมบูรณ์
ด.ญ.ณัช ศุภวัฒนกุล
ด.ญ.ญาณีนาถ ญาณสมบูรณ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ณัฐกานต์ บาลมงคล
ด.ญ.ณิษาอร ตั๊นเจริญ
ด.ญ.ธาริตา ง่วนสำอางค์
ด.ญ.แพรมณ ฉัตรภูติ
ด.ญ.สรวีย์ ยุติธาดา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.พันธิสา สุทธิพันธ์
ด.ญ.ลักษิกา กิตติรักษ์ปัญญา
ด.ญ.อาคิรา ถามะพันธ์
ด.ญ.บุญฐิสา ตุลละสกุล
ด.ญ.ชนัญธิดา ภิระบรรณ์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.พิมพ์นารา ตุลาธาร
ด.ญ.กระจ่างจันทร์ พงศ์กิตติวิบูลย์
ด.ญ.ปุณฑ์ชณิ วิยาภรณ์
ด.ญ.แชอึน คิม
ด.ญ.ณัฐรดา จตุพงษ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ปัณฑิตา ภิญโญไพศาล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ณัฐชยา สุวรรณสาโรจน์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.บัณฑิตา พุธขุนทด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.ปาณิสรา จินดาวัฒนชัย
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ธาม แสงเลิศศิลปชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.สิรภัทร วงษ์ทศรัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.คณกฤต ศิริไพพรรณ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.สิรวิชญ์ จิมากร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวชนิกานต์ เก่งลือชา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวพิมพ์พิชชา ศิริโภคานนท์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวพรรณมาศ สุขเจริญ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวสิริรัฐ เพ็ญสวัสดิ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายภูริต วีรกุลเทวัญ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายชญานนท์ ลือชาพุฒิพร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายวิศิษฎ์ คีตาชีวะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายอธิศ วัฒนวรกิจกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ