สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » เทนนิส

การแข่งขัน : เทนนิส - ทีม ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.พศิน เทศนธรรม
ด.ช.ณัฏฐพล อนุสสรนิติสาร
ด.ช.ชนัฎพงษ์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
ด.ช.จิตต์พัฒน์ วิชัยกุล
ด.ช.ภัทรกร เทศนธรรม
ด.ช.กฤษณ์ สมณะ
ด.ช.ศุภเศรษฐ์ จูเลิศตระกูล
ด.ช.รชตะ ธรรมเจริญสถิต
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.สกาย ถาวรไชยโสภณ
ด.ช.ปังยะ ผลพิรุฬห์
ด.ช.จิรัฏฐ์ สร้อยทอง
ด.ช.นารา นรานนท์กิตติกุล
ด.ช.ปัณณวิชญ์ กานตกุล
ด.ช.อธิศ โคมิน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.ทศพร ตั้งกุลบริบูรณ์
ด.ช.วรชิต เดชานุบกษา
ด.ช.พีรวิชญ์ อุทัยธรรม
ด.ช.สิรวิชญ์ พีรพัฒนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ปวริศ ลิ้มวัฒนะกูร
ด.ช.ปิยะบุตร วีระพันธุ์
ด.ช.รัชพล สกุลวงศ์ธนา
ด.ช.กรัณย์พล สถิตย์
ด.ช.พิทวัส ลิ้มวัฒนะกูร
ด.ช.เศรษฐศิษฏ์ จิรกาลโสภาสกุล
ด.ช.นิธิวัต สกุลวงศ์ธนา
ด.ช.ธีร์ สุธนะเสรีพร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.คุณากร สวัสดิ์ชัย
ด.ช.ปรัชญา ใบบ้ง
ด.ช.ภูวิศ ลี
ด.ช.อนิรุทธ์ หิตการุญ
ด.ช.ภูมิภัทร ชาตรีกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.โชติวัฒน์ แน่นอุดร
ด.ช.พัทธดนย์ ศรีระษา
ด.ช.คณิศติน ณัฐประเสริฐ
ด.ช.ธนกฤต หล้าพรหม
นายภัทราวุธ สายมงคล
นายกสิน เจริญธนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด.ช.ภฤศ จันทนะภาพ
ด.ช.จีรวัสส์ ภัสสิริวิชช์
ด.ช.ชญานนท์ กล่อมใจขาว
ด.ช.ภาสวุฒิ อภิรักษ์อร่ามวง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ภูมิ ปลอดมีชัย
ด.ช.ศิระ ดวงเนตร
ด.ช.จริย ธเนศวร
ด.ช.แผ่นฟ้า บ้านไกรทอง
ด.ช.นราวิชญ์ อรุณสุขสว่าง
ด.ช.ตรัณ อัศวเรืองชัย
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.รชตะ ธรรมเจริญสถิต
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.สกาย ถาวรไชยโสภณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.ณชพล ณัฐประเสริฐ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายกฤช จิตโรภาส
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ปรัชญา ใบบ้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.คุณากร สวัสดิ์ชัย
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ปัณณธร ปัญญา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายจิรเมธ ทวยนันท์
นายอริญชัย ศรีชาพันธุ์
นายปรินทร์ ใจขาน
นายชาญชล สุคนธชาติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายกิจพิเชษฐ ปิ่นทอง
นายศตายุ ยุทธกล้า
นายกฤษฎิ์ จิตโรภาส
นายณัฐภัทร ศรีศิริกุลวัฒนะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายอสมา โฉมศรี
นายฐณวรัฒม์ พิชยาชัยวุฒิกุล
นายอาลีฟ แบรอฮีม
นายเป็นเลิศ แดงงาม
นายศุภกานต์ ตันประเสริฐ
นายพลกฤต อิ่มประเสริฐสุข
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายสิปาณัสม์ จรัณยานนท์
นายติณห์ นิธิวาณิชย์
นายวรฤทธิ์ ดิษยบุตร
นายศุภกรณ์ ชุติมาอนันต์กุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายจิรเมธ ทวยนันท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายสิปาณัสม์ จรัณยานนท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายภาสวิธ จิรกาลโสภาสกุล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนายธีรณัฏฐ์ ภัสสิริวิชช์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.มาหยา บุญญาอรุณเนตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.ชาลิสา ตั้งกุลบริบูรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ญ.สุวิภา เทพตระการพร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.จิดาภา จันทรัมพร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.วริศรา ลี
ด.ญ.ดลพร ทองสุข
ด.ญ.ณัฏฐณิชา กินรี
ด.ญ.กชกร เคลื่อนสูงเนิน
ด.ญ.ธัญพิชา นพจินดา
ด.ญ.พิมพ์มาดา ใจกล้า
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.การัณญภาส แสงลิ้มสุวรรณ
ด.ญ.ปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง
ด.ญ.รุจิรัตน์ บัตรเจริญ
ด.ญ.มิซือซึ อิวาโมโตะ
ด.ญ.ธาราพร ผู้อุตส่าห์
ด.ญ.อันนิกา แฮนส์สัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.ณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์
ด.ญ.พรนัชชา ก่อทรัพย์
ด.ญ.วริศรา มุยสุข
ด.ญ.วสุนธรา รัตนโกเศศ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.ปิยะปาน อัจฉรานุกูล
ด.ญ.ธนัชญา ตรีสิริเกษม
ด.ญ.นัทธมน พิทักษ์
ด.ญ.พิมพ์อารยา อรรถวิภัชน์
ด.ญ.ญาณิศา พาดกลาง
ด.ญ.อภิชญา สินชัยพาณิชย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ณัฏฐณิชา กินรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.ณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.วริศรา ลี
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวปริษา รัชฎานนท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวณัชชา จิตรอักษร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวกัญญลักษณ์ บุญยะรัตน์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวรัชนก ประทุมถิ่น
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภัทรกร เทศนธรรม
ด.ช.รชตะ ธรรมเจริญสถิต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์
ด.ช.ณชพล ณัฐประเสริฐ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.ทศพร ตั้งกุลบริบูรณ์
ด.ช.พีรวิชญ์ อุทัยธรรม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.สกาย ถาวรไชยโสภณ
ด.ช.จิรัฏฐ์ สร้อยทอง
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - ทีม ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.มาหยา บุญญาอรุณเนตร
ด.ญ.สุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์
ด.ญ.ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล
ด.ญ.จิดาภา จันทรัมพร
ด.ญ.ภคพรรณ ชาญช่าง
ด.ญ.มุฑิตา เกตุแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ศิรภัสสร ประสิทธิ์สารปรีชา
ด.ญ.สุวิภา เทพตระการพร
ด.ญ.สลิล ตั้งเคียงศิริสิน
ด.ญ.ณัฐชญานัน อัศวธีระธรรม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.นัทลี ราชพลสิทธิ์
ด.ญ.อแมนด้า แฮนส์สัน
ด.ญ.รญา ซื่อเมย นามวัฒน์
ด.ญ.อัยรินทร์ วัฒนวงษ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวรวิ ธชโยธิน
นางสาวณัชชา จิตรอักษร
นางสาวอภิชญา อัจฉรานุกุล
นางสาวณัฏฐนิช ศรีคชา
นางสาวปราญชลี เขียวอ้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวปริษา รัชฎานนท์
นางสาวปริญญาพร แฉ่ฉาย
นางสาวปรัชญาพร รักการดี
นางสาวกัญญลักษณ์ บุญยะรัตน์
นางสาวมินตรา เย็นสดใส
นางสาวรุ่งรัตนา แดงงาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวกชสร อัจฉรานุกูล
นางสาวอติกานต์ งามไตรเลิศ
นางสาวนภัสวรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์
นางสาวปภากร อัจฉรานุกูล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวณัชชา ตติยานุกุล
นางสาวชาลิณี ตติยานุกุล
นางสาวธัญชนก ประทุมถิ่น
นางสาวรัชนก ประทุมถิ่น
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ปรัชญา ใบบ้ง
ด.ช.ภูวิศ ลี
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายกฤช จิตโรภาส
นายสุวภัทร จินดาไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายภัทราวุธ สายมงคล
นายกสิน เจริญธนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.คุณากร สวัสดิ์ชัย
ด.ช.อนิรุทธ์ หิตการุญ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.มาหยา บุญญาอรุณเนตร
ด.ญ.จิดาภา จันทรัมพร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ญ.สุวิภา เทพตระการพร
ด.ญ.สลิล ตั้งเคียงศิริสิน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ศิรภัสสร ประสิทธิ์สารปรีชา
ด.ญ.ณัฐชญานัน อัศวธีระธรรม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล
ด.ญ.ภคพรรณ ชาญช่าง
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายกิจพิเชษฐ ปิ่นทอง
นายศตายุ ยุทธกล้า
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายอสมา โฉมศรี
นายอาลีฟ แบรอฮีม
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายกฤษฎิ์ จิตโรภาส
นายณัฐภัทร ศรีศิริกุลวัฒนะ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายติณห์ นิธิวาณิชย์
นายวรฤทธิ์ ดิษยบุตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.ณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์
ด.ญ.พรนัชชา ก่อทรัพย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ณัฏฐณิชา กินรี
ด.ญ.ธัญพิชา นพจินดา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.ญาณิน เจริญธนา
ด.ญ.วิภาดา เทพตระการพร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.กชกร เคลื่อนสูงเนิน
ด.ญ.ดลพร ทองสุข
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวปริษา รัชฎานนท์
นางสาวมินตรา เย็นสดใส
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวอภิชญา อัจฉรานุกุล
นางสาวณัฏฐนิช ศรีคชา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวธัญชนก ประทุมถิ่น
นางสาวรัชนก ประทุมถิ่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวปรัชญาพร รักการดี
นางสาวปริญญาพร แฉ่ฉาย
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.รัชพล สกุลวงศ์ธนา
ด.ญ.ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.วรชิต เดชานุบกษา
ด.ญ.ชาลิสา ตั้งกุลบริบูรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.รวิพล ขวัญจันทร์
ด.ญ.สลิล ตั้งเคียงศิริสิน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ปังยะ ผลพิรุฬห์
ด.ญ.มุฑิตา เกตุแก้ว
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ภูวิศ ลี
ด.ญ.ธัญพิชา นพจินดา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ปัณณธร ปัญญา
ด.ญ.ปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.โชติวัฒน์ แน่นอุดร
ด.ญ.ญาณิน เจริญธนา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.ศุภณัฐ ขาวเธียร
ด.ญ.จิรัชญา ขาวเธียร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวณัชชา จิตรอักษร
นายสิปาณัสม์ จรัณยานนท์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวกัญญลักษณ์ บุญยะรัตน์
นายอสมา โฉมศรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวมินตรา เย็นสดใส
นายอาลีฟ แบรอฮีม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวอติกานต์ งามไตรเลิศ
นายภาสวิธ จิรกาลโสภาสกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ