สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » เซปักตะกร้อ

การแข่งขัน : เซปักตะกร้อ - มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.พงษธร ด้วงคำจันทร์
ด.ช.กีฏวิทย์ บุญแน่น
นายจารุวัฒน์ เสนาวงศ์
นายคณิศร ศรีโคตร
นายกวินภพ กรมวดี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.พสิษฐ์ ตันจันทร์พงศ์
ด.ช.พงศ์ภัสร์ โตวิวัฒน์
ด.ช.ฉันทภัทร ล่ำซำ
ด.ช.ดิษย์ชนก บุณยะรัตเวช
ด.ช.ชนสิทธิ์ นิมิหุต
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.สตภูมิ สุขสมบูรณ์
ด.ช.นวภัทร สมนึก
ด.ช.ปฏิพัฒน์ เพ็ชรฤทธิ์
ด.ช.ก่อพงศ์ แสงกฤติยากร
ด.ช.นรวิชญ์ อุดมมั่นถาวร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.ณัฐวุฒิ ชินคำหาญ
ด.ช.กิตติพงษ์ บุดดา
ด.ช.ศิวกรณ์ คำเมฆ
ด.ช.เจตดิลก ทรัพย์สินพันธ์
ด.ช.อภิสิทธิ์ จันทร์อ่อน
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : เซปักตะกร้อ - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายสืบศักดิ์ โสไกสี
นายราชสาส์น สมานจิตต์
นายวิทวัส หอมหวล
นายภานุพงศ์ ผ่านเภา
นายณัฐชนน โสมาศรี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายนนทวรรษ อุปยโส
นายจิรภัทร จิระพันธุ์ทอง
นายมนุเชษฐ์ บุญสมบูรณ์สกุล
นายภีมภัทร นิยมเสถียร
นายดิศรณ์ เอียดแก้ว
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายปรมัตถ์ ว่องกิตติกูล
นายจักรภัทร ฉิมสะอาด
นายวัชรากร ชิณวงษ์รอด
นายอนุภัทร โตทัพ
นายชยพล ปิ่นทอง
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายธิติกร สุขสมบูรณ์
นายนพคุณ คงเมือง
นายจุลปัจจุ์ เจริญรัชต์
นายศิระ พิทักษ์ติกุล
นายชยณัฐ ลออรรถพงศ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ