สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » ซอฟท์บอล

การแข่งขัน : ซอฟท์บอล - มัธยมศึกษา ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.ติณณภัสร์ วราธิษณ์พงศ์
ด.ช.ภากร พงษ์สมบัติ
ด.ช.ก้องภพ เนินลพ
ด.ช.มัลชวัชร์ แสงสว่าง
ด.ช.ณภัทรขจร วัตตธรรม
ด.ช.เคนโตะ ไคนูมะ
ด.ช.ภูวเนศวร์ ยิ่งยืน
ด.ช.ปวริศ สุดสะอาด
นายธนเดช เหล่าพลประทีป
นายชยุตพงศ์ ทองปัน
นายธนาชัย ฮอมณี
นายเสริมลาภ สุวรรรพงษ์
นายธนวรรธน์ วงศ์พรหมเมฆ
นายภูมิ สุริยะภูมิ
นายธนวิชญ์ อัครวิเชียร
นายภัทรธร จิตรโท
นายดบัสวินน์ เตียวศิริมงคล
นายศิวกร มาลีศรี
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.วีรภัทร โสภารักษ์
ด.ช.ธีร์ การพาณิชย์
ด.ช.กุลวิชญ์ ธนาวนิชกุล
นายอิณทัช เงินราง
นายสุชล เบญจรัตนานนท์
นายสุวิจักขณ์ เอี่ยมสำอางค์
นายอนุพงศ์ พุทธารักษ์สกุล
นายจตุรพิธ ถิรเนตร
นายอัษฎาวิช สิทธิชัยเกษม
นายปัณณ์ คูหะรัตน์
นายกิตติพงษ์ อินทรเกษม
นายธนวัสน์ บุญประสิทธิ์
นายนิติธร กองโคกกรวด
นายศิวกร อุดม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ธนายุ ศรีกุลภัทร
ด.ช.ศุภวัฒน์ พุกบุญมี
ด.ช.พนา ถมค้าพาณิชย์
ด.ช.สมิทธิ์ จินดารัตน์
ด.ช.ธนดล คำเล็ก
ด.ช.ศุภกฤษ วีรกุลวัฒนา
ด.ช.ธรรวา กอบอุดมวณิช
ด.ช.ธนภัทร เรืองสุขอุดม
ด.ช.ณรงค์กร พีรพรธรรม
ด.ช.ณัชพล เจริญนนทสิทธิ์
ด.ช.ณภัทร ปัทมโรจน์
นายชิติภูมิ ศรีนวล
นายสหรัฐ คูหาพิทักษ์ธรรม
นายภูมิพัฒน์ บางสวนหลวง
นายพิชชา กฤษดาธนดล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.โมไนย มะเล็ง
ด.ช.ธีธัช ทองคำดี
ด.ช.ธงผา กิจชูตระกูล
นายสถาปนันท์ โอวเจริญสกุล
นายธันยบูรณ์ กลั่นเกษร
นายสกล แก้วสีทอง
นายภูมิรพี มีเจตนา
นายกฤตพัฒน์ ทองเรือง
นายพฤกษ์ พฤษปัญจะ
นายณวัฒน์ จิรฉัตรางกูร
นายพงศกร ด้วงแดง
นายวโรตม์ กิ่งนวศักดิ์
นายชวัลวิชญ์ ตะเส็น
นายภูริช ฟ้าทวีพร
นายวีรภัทร ฤทธิวงค์
นายคิรากร ว่องวันดี
นายทักษ์ดนัย สนูน้อย
นายธนวัฒน์ อู่ตระกูล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : ซอฟท์บอล - มัธยมศึกษา ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.พิมพิศา ด้วงแดง
ด.ญ.กิตติยา หิรัญรักษ์วัฒนา
ด.ญ.กัญญ์ ปัญญางาม
นางสาวพัทธ์ธีรา บุญมานาง
นางสาวปวรา เมฆลอย
นางสาวอมรรัตน์ ตุ่ยไชย
นางสาวรวิกานต์ พรหมโชติ
นางสาวพวงผกา อักษรสว่าง
นางสาวพัชรพร สันติวรรักษ์
นางสาวภัทรพร ชวดขุนทด
นางสาวพัชชา กำมะหยี่
นางสาวหทัยภัทร อิ่มจิตร
นางสาววรินทร งามรัตนประเสริฐ
นางสาวสิริภัททา มูลสาร
นางสาวกุลวรางค์ ดำไทร
นางสาวอารียา อินทรสุนทร
นางสาวไอริน ขำวิลัย
นางสาวปรีชญาณี ปันเด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.กัญสิฐาณา พันนิตย์อุดม
ด.ญ.มลธิชา พรพิพัฒน์มั่นคง
ด.ญ.พิชญ์ภัสสร์ สระทองเนือง
ด.ญ.นภัสวรรณ ธรรมรักษ์เจริญ
ด.ญ.ณิชา จันทรวัฒนาวณิช
ด.ญ.สุพิชชา เบ็ญจวรรณ์
ด.ญ.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล
นางสาวนันท์นภัส ว่องไวไพโรจน์
นางสาวนภัสสร หทัยศีลวัต
นางสาวณัฐนิชา มาลาพัด
นางสาวภัคมณฑน์ เจริญกิจโชติภัทร์
นางสาวดนิตา อ่อนศิริ
นางสาวปิโยรส จงจิตร
นางสาวปุณยนุช แผนสท้าน
นางสาวณวิสาร์ เภรีฤกษ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.สาธิตา เอื้อไพโรจน์กิจ
ด.ญ.ปวิชญาดา แสงมุกดา
ด.ญ.ปาริฉัตร ทองดีแท้
ด.ญ.ศุภิสรา เสริมกุลเชื้อ
นางสาวนฤภร โสติพจน์กุล
นางสาวชรัลญา แก้วจันดี
นางสาววรนิษฐา แก้วผลึก
นางสาวใจพิจิตร อภิชาตกุล
นางสาวเยาวลักษณ์ งามโรจน์วณิชย์
นางสาวณิชารีย์ เจริญรัตน์
นางสาวนภัสวรรณ ปู่จันทร์
นางสาวชลิดา เขมจิรากุลศิริ
นางสาวจิตติภัค พงศ์พันธุ์ภาณี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.นริศรา สุขสวาง
ด.ญ.รัตนากร ศิลปดอนบม
ด.ญ.พณิชา เปรมพงศ์พันธ์
นางสาวนารีรัตน์ คงเดชอุดมกุล
นางสาวเพรียงขวัญ พิมพ์ทอง
นางสาวเมธาวี โคตรพงษ์สาร
นางสาวสุพัตรา ไทยน้อย
นางสาวจิรัชญา แสงดี
นางสาวพรทิพย์ วงษ์พันตรี
นางสาวอภิรดา หยุยลือ
นางสาวเก็จมณี ทุมมา
นางสาวจุฑามาศ คามมะวัลย์
นางสาวเพ็ญพิชชา มานิตยกุล
นางสาวณัฐชานงค์ มีลุน
นางสาวชนม์นิภา สีดาเคน
นางสาวพลอยลดา สุขสวาง
นางสาวศรุดา ไทเมืองพล
นางสาวศุภาพิชญ์ ทองปัน
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ