สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » กอล์ฟ

การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ซองมก โน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ประวีร์ จิรายุสกมล
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ณฐภัทร ตรงจิตภักดี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ดริณ ณ ลำเลียง
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.เกณิกา บุญประเสริฐ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.ชยพร จิวะวุฒิ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.จิรานันท์ ลิม
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ปภากร ณ ลำเลียง
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.สสิภา วิโรจนาภิรมย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศรวีย์ ธนะเพิ่มพูน
ด.ช.ประวีร์ จิรายุสกมล
ด.ช.ซองมก โน
ด.ช.ภัทรชนน วิวัฒน์วงศ์วนา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.เนตต์ ศิวะโภศิษฐ์
ด.ช.สสิน วิโรจนาภิรมย์
ด.ช.พีรดนย์ สุธรรมพันธ์
ด.ช.ศราวิน เกรียงพิชิตชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.รวิพันธ์ สุสม
ด.ช.ฉัน กันตวนิช
ด.ช.รวีวิชญ์ แอ่งขุมทรัพย์
ด.ช.คิมหันต์ อนุรักษ์วงศ์ศรี
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.พัทธนันท์ โลหะวิจารณ์
ด.ช.พีรณัฐ อัจฉริยะชาญวณิช
ด.ช.ภูดิศ ม่วงมณี
ด.ช.ณฐภัทร ตรงจิตภักดี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ธณณ กระบวนรัตน์
ด.ช.นวพรรษ มณีรัตน์
ด.ช.กวินกฤต พุทธพรมงคล
ด.ช.ดริณ ณ ลำเลียง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์
ด.ช.อัครวิศญ์ พูลประเสริฐ
ด.ช.ปราณชญา มารัตนะฤกษ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.สุดากร ชนะธัญธนัชชา
ด.ญ.เกณิกา บุญประเสริฐ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.ณัฏฐิกา กฤษดาธานนท์
ด.ญ.ติณณ์นรา นฤปติ
ด.ญ.ชญาภรณ์ จิตเสรีรัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.อันนา พงษ์โสภา
ด.ญ.กุลิสรา ไทยปราณีต
ด.ญ.ภัทรภร เวชสุภากุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา
ด.ญ.จิรานันท์ ลิม
ด.ญ.อภิรฎา ภู่วรวรรณ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.สสิภา วิโรจนาภิรมย์
ด.ญ.พอฤทัย นิติวรางกูล
ด.ญ.ปภากร ณ ลำเลียง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ขวัญชนก บุญจันทร์
ด.ญ.นันธ์ชนัน สุนทรทิพย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายเตชินท์ วิชัยณรงค์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.นรเศษฐ เถาว์ชาลี
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายวิมุตติ เปี่ยมใจ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.ปกรณ์ วงษ์เพ็ญ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ภูริ ศรีภิญโญ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ดรณ์ ใจเก่งกิจ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด.ญ.แพรพลอย ตะโกภู่
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวติฐิตา เหล่าตระกูลงาม
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.สาริศา พจนาลัย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.พรรษพิมณฑ์ ตันติสุวรรณา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภัทรดร ชนะธัญธนัชชา
นายเตชินท์ วิชัยณรงค์
นายภวัต ทับทิมเทศ
นายธนพล จันปิง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.ปวรุตม์ บุตรโยจันโท
ด.ช.นรเศษฐ เถาว์ชาลี
ด.ช.กัณฑ์กฤช พุทธรัสสุ
ด.ช.รุจิรัฐฐ์ อรรคเลิศลาภ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.กฤติธี กรีฉัตร
นายวิมุตติ เปี่ยมใจ
นายกษิด์ดิฏฐ์ สุดลาภา
นายพชร วัชราภรณ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.ธัญญ์พิสิษฐ์ กองทอง
ด.ช.ปกรณ์ วงษ์เพ็ญ
ด.ช.ณธัญภัสส์ สนธิรัตน
ด.ช.ยอดคน เสริญวงศ์สัตย์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.พัทธนันท์ อภิเวสสะ
ด.ช.อรรถฤทธิ กฤษดาธานนท์
ด.ช.สิปปภาส วงศ์กิตติพัฒน์
ด.ช.ภูริ ศรีภิญโญ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ปรินทร์ สารสมุทร
ด.ช.ไทแทน สุนทรเวช
ด.ช.วริศ ศิวะพรพันธ์
ด.ช.วรพล ประจันพาณิชย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ
ด.ญ.นภสร ฟ้าอรุณ
ด.ญ.จัสมิน ทาโคตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.นภรรทร์ รัตนปราการ
นางสาวสุพิชชา จิตเสรีรัตน์
นางสาวศรุตา เกรียงพิชิตชัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ญ.ปราง โชติบาง
ด.ญ.กนกนภัส อุดมโภชน์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.สิริกร วงศ์กิตติพัฒน์
ด.ญ.สาริศา พจนาลัย
ด.ญ.พรรษพิมณฑ์ ตันติสุวรรณา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ญาณิน คงถาวรวงศ์
ด.ญ.อัญจิดา เดชยา
ด.ญ.วรญา วิสิฐศักดา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.นลิน สัจจะรัตนโชติ
ด.ญ.จุลลิล อำนาจเรืองไกร
ด.ญ.ธัญพิมล ฐาปนวงศ์เวช
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนายภูพิรัฐ กลิ่นเกษร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายณัฐพล อุดมรัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายอนุพนธ์ วันดี
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) บุคคลชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.มณฑ์ปราชญ์ ตันวรรณรักษ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.กิตติภัค เอกมณีนิล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.กรรสิลักษณ์ บุญสุวรรณ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวณภัคนรี ศิริธร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวกัญญ์กุลณัช โกสุมสวัสดิ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวชลลดา สสิวงศ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) บุคคลหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.สุวิชยา วินิจฉัยธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณฐชนก ตันวรรณรักษ์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.กัญนล อร่ามกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายปัณรุจน์ วิเศษกุล
นายถิรวัฒน์ จิรายุสกมล
นายภูริพัฒน์ กองยศสืบ
นายณัฐพล อุดมรัตน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายทัตเทพ พุ่มโกสุม
นายอนุพนธ์ วันดี
นายคุณานนต์ ชุติพานิชย์
นายสุรพัฒน์ เภรีภาส
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายโอฬาร อัศวพิสิฐกุล
นายกัปตัน เงินทองรัตนกุล
นายสีห์ชัย พงศ์พยุหะ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ทีมชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ภัสธกิต สังขะมาน
ด.ช.ภูธัชกิจ สังขะมาน
ด.ช.กิตติภัค เอกมณีนิล
ด.ช.อนนต์ พุ่มจันทร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.นันทติณณ์ วีระไพบูลย์
ด.ช.สุทธิดนย์ สุทธิพันธ์
ด.ช.ระพีพงศ์ อภิศรีเพชร
ด.ช.กรรสิลักษณ์ บุญสุวรรณ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.กรณ์ แสงรัตน์วัชรา
ด.ช.เมธากานต์ เรืองเล็ก
ด.ช.ภาดล มารัตนะฤกษ์
ด.ช.ภัทรดร สมินทรปัญญา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
การแข่งขัน : กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ทีมหญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ณิชารีย์ พรหมน้อย
ด.ญ.ชนันญา โดมทอง
ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณฐชนก ตันวรรณรักษ์
ด.ญ.พิมพาภรณ์ ทิพย์เจริญ
ด.ญ.ธัญญ์พิชฌา กองทอง
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.อาจรีย์ รัตนแสงเสถียร
ด.ญ.จิณณ์นิภา นฤปิติ
ด.ญ.กัญนล อร่ามกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ