สรุปเหรียญตามชนิดกีฬา » กรีฑา

รายการที่ 101 : กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ชิตสุดา กล้าหาญ7.63 เมตร
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด.ญ.แพรฟ้า เยาวลักษณ์7.58 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ญ.ณัฐชยา โชติมานนท์7.29 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 102 : กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.รมณ ศิริวัลลภ4.09 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด.ญ.ปราชญ์ ปั้นกล่ำ3.92 เมตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.ปัณฑรีย์ ตรีไพบูลย์3.74 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 103 : กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล31.77 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนางสาวธนพร สุภชัยพานิชพงศ์26.98 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาวฟ้ารุ่ง คณะมะ25.54 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 111 : กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.ภูธนิก ศีตสาธิต9.40 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ช.พิชเญศ โสคำภา9.18 เมตร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.อุกฤษฎ์ เชยกลิ่นเทศ9.03 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 112 : กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายเดโชชัย พรประพันธ์52.44 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนายจิรกิตติ์ ตันติวัฒนกุลชัย35.95 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายพัทธพล ศิริถาพร33.70 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 113 : กรีฑา - กระโดดสูง ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ช.วสุพล ปองไป1.21 เมตร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.นราวิชญ์ เฉิน1.18 เมตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.ไททัศน์ วัฒนบวรกุล1.15 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 118 : กรีฑา - วิ่ง 60 เมตร ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ญ.จีราวรรณ บัวสาย8.93 วินาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ฐิตารีย์ กมุทชาติ9.10 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.โสภิฒชา ธรรมสโรช9.31 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 119 : กรีฑา - วิ่ง 60 เมตร ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภูผา อึ๊งวัฒนา8.38 วินาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.วิชญ์ โกมลมิศร์8.89 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ศรุฑ โมราห์วง8.96 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 120 : กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.โฆษิต ปะกิคา5.74 เมตร (ดีกว่าสถิติเดิม)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.กวีวัธน์ เมธีศิระศักดิ์5.19 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.วิษณุ รู้หลัก5.16 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 121 : กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด.ญ.แพรฟ้า เยาวลักษณ์21.40 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด.ญ.นคนันทินี ดำรงค์กุล20.92 เมตร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ชิตสุดา กล้าหาญ20.36 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 122 : กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยานายชนกันต์ ประพิณ11.53 เมตร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายพัฐวิศร พิบูลย์โรจน์11.01 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยานายพงศ์สถิตย์ จันทาพูน10.45 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 125 : กรีฑา - วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ปติญธร คุ้มเมธา
ด.ญ.ธัญญา ยงปิยะกุล
ด.ญ.ธัญชนก จันทร์เคารพคุณ
ด.ญ.วรรณรดา อินทรปัญญา
ด.ญ.ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ
ด.ญ.รชยา ศิริประสาทสุข
ด.ญ.วานิเกล เปรมานนท์
ด.ญ.วรรณวริน ลิ่มปนาท
ด.ญ.ณิชาภัทร อารีรัชชกุล
ด.ญ.สาธิตา โชติปทุมวรรณ
1:00.34 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ลักษิกา สมเจริญ
ด.ญ.แพรชมพู เรียงรุ่งโรจน์
ด.ญ.อรณิชชา ครองยุทธ
ด.ญ.พัทธ์ธีรา เหลืองจริยากุล
ด.ญ.ธัญสิริ ชุมแวงวาปี
ด.ญ.วรดนู อิศราพันธ์พิสิษฐ์
ด.ญ.ชวัลญา สกุลเวสสะอนันต์
ด.ญ.อทิติญา เขยนอก
ด.ญ.วริศรา รูปสุวรรณกุล
1:00.88 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.ปางสิริ วรรณทอง
ด.ญ.พันธิสา โรชาท์
ด.ญ.เมธิตา ชัยศรี
ด.ญ.ภูริชญา อิทรจักพงษ์
ด.ญ.สุภัตการต์ กองลี
ด.ญ.ศิรภัสนันท์ ชมศิริตรกูล
ด.ญ.กิตติรักษ์ บุตรศรี
ด.ญ.พิยะดา แผลงสูงเนิน
ด.ญ.ภควันต์ อุทัยรัฐนิธิกุล
1:01.93 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 126 : กรีฑา - วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศุภมงคล จันทะจร
ด.ช.โชติพิสุทธิ์ พิศาลวรรณกุล
ด.ช.ธีรภัทร ตรีภพสกุลสิน
ด.ช.วภณภากร เกษมมณีภูเดช
ด.ช.อภิวิชญ์ ประจักษ์แสงสิริ
ด.ช.ศุภณัฐ รูปสุวรรณกุล
59.59 วินาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.รวิชญ์ มฤคพิทักษ์
ด.ช.อนันต์ภัทร ธนปุณยนันท์
ด.ช.วาดศิลป์ อัศวชาติชาญชัย
ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ด.ช.ไททัศน์ วัฒนบวรกุล
ด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล
ด.ช.วิชญ์ โกมลมิศร์
ด.ช.วรพล ตันติสุวรรณนา
ด.ช.ชยรัฐ หวังวีระ
ด.ช.ศิวกร ทิพยไพศาล
1:00.18 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.วรรธนะ เผือกนอก
ด.ช.มหาสมุทร แมธิโอ เจแคน
ด.ช.กันจ์พจน์ ปกณ์ภัทราพงษ์
ด.ช.สรัช บุตรวงศ์
ด.ช.กษิดิศ กิตติวัฒนากูล
ด.ช.ณภัทร โสดาศรี
ด.ช.ภูวดล ชื่นใจ
ด.ช.ธนพนธ์ ไชยยงยศ
1:00.53 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 127 : กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค4.38 เมตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวนันท์นภัส อัชฌากรลักษณ์3.53 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาวจุฑามาศ จันทคัต3.50 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 128 : กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด.ช.นพนันท์ ปิ่นเกล้า29.07 เมตร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภัทรภณ แย้มสกุลณา28.50 เมตร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.อุกฤษฎ์ เชยกลิ่นเทศ27.81 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 129 : กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.มณฑล วิเศษสินธุ์1.56 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.โฆษิต ปะกิคา1.53 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด.ช.นพนันท์ ปิ่นเกล้า1.50 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 130 : กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ญ.จีราวรรณ บัวสาย14.57 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัฐชานันท์ ปัญญาวัฒนาธิกุล14.65 วินาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์15.14 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 131 : กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภูผา อึ๊งวัฒนา14.16 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ภูมิพัฒน์ ลิมโกมลวิลาศ14.60 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.นันทน์พงศธร เดชายศวิชญ์ภาส14.87 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 132 : กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.พิรญาณ์ ฉายากุล14.00 วินาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ฟ้าแจ่ม หงษ์ดาลัด14.20 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ญ.ลภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์14.45 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 133 : กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.วิษณุ รู้หลัก12.21 วินาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.วชิรวิทย์ บุญเรือง12.24 วินาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.กวีวัธน์ เมธีศิระศักดิ์12.42 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 134 : กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวเกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน13.33 วินาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวพิชญ์สินี นันทวิจิตรกุล13.35 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวเจนจิรา เจริญทัศน์13.76 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 135 : กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายธนกร มาจุฬา12.07 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายอรุณกร จักษุตน12.17 วินาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายธนพล พรหมดวง12.29 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 136 : กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายศุภณัฐ ทรวดทรง5.85 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นายอรรถพล วิชัยพานิชกุล5.45 เมตร
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายสรสิช พิมพ์สกุล5.38 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 137 : กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายธนพล พรหมดวง1.48 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายวงศ์วริศ วริษฐ์ศุภวุฒิ1.48 เมตร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายชยพล ปิ่นทอง1.48 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 138 : กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ธีมา ตงศิริ1:04.21 นาที (สถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ปิ่นมุก สุรัสวดี1:05.67 นาที (สถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.ณัฐวลัญช์ ยงเกียรติกานต์1:10.46 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 139 : กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ช.ชนน พงษ์ทวีวิรัตน์57.87 วินาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ชริน บุญศิริ1:01.22 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.สิรวิชญ์ ขอพรกลาง1:01.25 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 140 : กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวพิชญ์สินี นันทวิจิตรกุล1:03.46 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาวปานพิมพ์ ธงยศ1:12.28 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวคาเร็น อิกูจิ1:15.55 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 141 : กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายเดโชชัย พรประพันธ์51.74 วินาที (ทำสถิติดีกว่าเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายอรุณกร จักษุตน54.01 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนายชลสิทธิ์ ศรัณยกษิตริน57.58 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 142 : กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ2:34.93 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช2:38.80 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.นาทรลดา กุลกาญจนาชีวิน2:42.82 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 143 : กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายชนกันต์ เตียวตระกูล2:14.27 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.วรากุล ยอดจันทร์2:14.70 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ศุภณัฐ ฉ้งทับ2:18.33 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 144 : กรีฑา - กระโดดไกล ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ช.วสุพล ปองไป4.61 เมตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ช.วิชญ์ โกมลมิศร์4.05 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)ด.ช.นิธิภัทธ์ ปิยะวงศ์วัฒนา3.67 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 145 : กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวสุรักขนิยา สุรักขกะ2:47.26 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์2:48.90 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ2:53.55 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 146 : กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายเดโชชัย พรประพันธ์2:08.65 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นายชญานนท์ พุ่มแก้ว2:14.02 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกวิน โสภณ2:15.23 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 147 : กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.นทษร วรรณพงค์
ด.ญ.พัณณ์ชิตา อ้นเขียว
ด.ญ.อเล็กซ์ซันดร้า แพทเตอร์สัน
ด.ญ.จิรัชญา สุทธิพันธุ์
ด.ญ.ฐิตารีย์ กมุทชาติ
ด.ญ.สุขิตา แก้วเทวี
58.54 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.พิยะดา แผลงสูงเนิน
ด.ญ.กัญญารัตน์ ประชุมโส
ด.ญ.ปางสิริ วรรณทอง
ด.ญ.ภควันต์ อุทัยรัฐนิธิกุล
ด.ญ.พันธิสา โรชาท์
ด.ญ.ภูริชญา อิทรจักพงษ์
58.88 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.พิชญ์สินี รัตนกรวิทย์
ด.ญ.ดกีรติกา สุขวัจน์
ด.ญ.โสภิฒชา ธรรมสโรช
ด.ญ.ณัฐนันท์ พงษ์อุดมพล
ด.ญ.ศุภากร พยัคฆ์
ด.ญ.ณัฐชานันท์ ปัญญาวัฒนาธิกุล
58.91 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 148 : กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.ปรานต์ รักศรี
ด.ช.ศิลา ฉุ้นย่อง
ด.ช.นันทน์พงศธร เดชายศวิชญ์ภาส
ด.ช.ภูมิพิชญ์ วัชรนภาพันธ์
ด.ช.กรณ์ระพี ด้วงตุ่น
56.39 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ชลชล มานะโสภณ
ด.ช.พฤกษ์ ศรีสุวรรณ์
ด.ช.ภูมิพัฒน์ ลิมโกมลวิลาศ
ด.ช.ณภัธ เมธะวัฒน์
ด.ช.รัชสิญจน์ กาญจนพันธุ์
58.19 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.กันจ์พจน์ ปกณ์ภัทราพงษ์
ด.ช.มหาสมุทร แมธิโอ เจแคน
ด.ช.กษิดิศ กิตติวัฒนากูล
ด.ช.สรัช บุตรวงศ์
ด.ช.ธนพนธ์ ไชยยงยศ
ด.ช.วรรธนะ เผือกนอก
58.28 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 149 : กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ธนพรรณ สิทธิขจรยุทธ์
ด.ญ.ฟ้าแจ่ม หงษ์ดาลัด
ด.ญ.ณัชชา เพ็ชรจั่น
ด.ญ.ชวาลินี แก้วคงคา
ด.ญ.พิรญาณ์ ฉายากุล
54.70 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.ปัญญาภรณ์ ประชุมโส
ด.ญ.จิราภรณ์ พิมพ์ดี
ด.ญ.นริศรา ชัยหาทัพ
ด.ญ.ต้นน้ำ ไทยน้อย
ด.ญ.ปาริชาติ ม่วงสนิท
ด.ญ.วันวิสา เชิดชู
55.77 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.ชนกนันท์ ทองอยู่
ด.ญ.ชนิตาภา กฤตยารัตน์
ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ยงเกียรติกานต์
ด.ญ.กนิก ศรีธรา
ด.ญ.ณพิมพ์ กุลฤชากร
ด.ญ.ธัญรดา วิวัฒนเดชา
58.19 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 150 : กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.คณาธิป ทรัพย์มหาศาล
ด.ช.ณกรณ์ ศรีวรนารถ
ด.ช.สุรพัศ เครือโป้
ด.ช.ณัฐภัทร ลีนะวัต
ด.ช.กณิศ ชัยวรกุล
ด.ช.ณชพล รื่นรมณ์วารี
46.31 วินาที (ดีกว่าสถิติเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.พิพัฒน์ บุญยโชติศักดิ์
ด.ช.ณฐกฤต ศรีสุนนท์
ด.ช.ธีร์ธัช สีหราช
ด.ช.พันธ์พิทักษ์ พงษ์สะพัง
49.30 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด.ช.กฤติโชค รัตนขอดสกุล
ด.ช.รัชพล สายศร
ด.ช.ธรรศธาดา ตันชัยสวัสดิ์
ด.ช.ศิษฏ ศรียาภัย
ด.ช.ธีรัช แกล้วกล้า
50.31 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 151 : กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวเพ็ญจวรรณ ทั่งสุวรรณ์
นางสาวณัชชา ตติยานุกุล
นางสาวฐิติรัตน์ อะวิลัย
นางสาวชาลิณี ตติยานุกุล
นางสาวชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค
นางสาวณิชนันทน์ ตระกูลผุดผ่อง
55.71 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวณัฐทิตา ทองสมุทร
นางสาวฐิดาพร รัตนสกล
นางสาววชิรกัลยา พุทธฉัตรวงศ์
นางสาวศุภลักษณ์ ณรงค์อินทร์
นางสาวปราณกวี เกลี้ยงกมล
นางสาวปลายมาศ งามแสงรัตน์
57.69 วินาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวนฎา สืบสงวน
นางสาวภัคจิรา บุญหงส์
นางสาวปุญญิศา จิระศุภโชค
นางสาวศรุตา เกรียงพิชิตชัย
นางสาวณัฐติยา จำปาดิบ
59.43 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 152 : กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายแทนไท ศรีเจริญ
นายวิริทธิ์พล แข็งขัน
นายสรวิชญ์ ติระตระกูลวิชยา
นายกษิเดชศักดิ์พสิษฐ์ ขันทมาศ
นายสุชเนศ จรรยา
47.13 วินาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายศุภกร การวงษ์
นายสิรวิชญ์ สุวรรณธนานนท์
นายทวีศักดิ์ น้อยสุข
นายสรสิช พิมพ์สกุล
นายพิสุษฐ์ ชัยพงษ์
47.58 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นายอาทิตย์ พาสุขสกุล
นายศุภวัฒน์ ศรีบุษย์
นายภูบดี กุลมา
นายธีรพงษ์ ใจตรง
นายธีรดล คำวงศ์
48.21 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 201 : กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาวฟ้ารุ่ง คณะมะ8.02 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวปิยนุช ยงอมรพันธุ์8.02 เมตร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล7.40 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 202 : กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด.ญ.ปราชญ์ ปั้นกล่ำ8.64 เมตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.ปัณฑรีย์ ตรีไพบูลย์8.42 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.ธัญรดา วิวัฒนเดชา8.36 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 203 : กรีฑา - กระโดดสูง ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัฐธิดา นารถศิลป์1.37 เมตร (ดีกว่าสถิติเดิม)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.วานิเกล เปรมานนท์1.28 เมตร
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด.ญ.อรัณญรัตน์ อินทรี1.25 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 204 : กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ญ.พัทธ์ธีรา สาครตระกูล18.89 เมตร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ชิตสุดา กล้าหาญ16.69 เมตร
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ด.ญ.แพรฟ้า เยาวลักษณ์16.55 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 211 : กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายพัฐวิศร พิบูลย์โรจน์31.49 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายธนวุจน์ ชื่นเกษม25.63 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายวิทวัส เรือนพันธ์24.96 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 212 : กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค8.78 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนางสาวกานดารัตน์ ทองอ่อน8.69 เมตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวนภสวรรณ ประดับการ8.58 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 218 : กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายศุภณัฐ ทรวดทรง11.85 เมตร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายธนพล พรหมดวง11.35 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนายจิรกิตติ์ ตันติวัฒนกุลชัย11.09 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 219 : กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวปุญญิศา จิระศุภโชค1.20 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 220 : กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด.ญ.ปราชญ์ ปั้นกล่ำ1.36 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวดวงตระการ กมลวิศิษฎ์1.33 เมตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.แพรธาร ตางาม1.30 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 221 : กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.โฆษิต ปะกิคา11.76 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด.ช.อภิชัย แตระกูล10.54 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ช.พชร บัณฑิตย์9.50 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 222 : กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล23.45 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)นางสาวสุภนิดา นันสถิตย์20.75 เมตร
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวอาจารีย์ ทองทิพย์18.76 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 223 : กรีฑา - วิ่ง 80 เมตร ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัฐชานันท์ ปัญญาวัฒนาธิกุล12.15 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ญ.จีราวรรณ บัวสาย12.36 วินาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.สุขิตา แก้วเทวี12.50 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 224 : กรีฑา - วิ่ง 80 เมตร ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ภูผา อึ๊งวัฒนา11.20 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ช.พิตติกร ศรีพลลา11.34 วินาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช. รชต ศิวนาถฤทธิ11.73 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 225 : กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.กัญญารัตน์ ประชุมโส30.04 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัฐธิดา นารถศิลป์30.71 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ดกีรติกา สุขวัจน์31.31 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 226 : กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ช.วสุพล ปองไป29.09 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.ศิลา ฉุ้นย่อง29.22 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.ภูมิพิชญ์ วัชรนภาพันธ์30.25 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 227 : กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ธีมา ตงศิริ27.63 วินาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ธนพรรณ สิทธิขจรยุทธ์30.74 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ญ.แพรวพรรณ หงิมจั่น30.89 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 228 : กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ณชพล รื่นรมณ์วารี25.31 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ช.ศุภณัฐ ชุมผอม25.42 วินาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.ศรณ์ โชติธนานุรักษ์25.47 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 229 : กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวพิชญ์สินี นันทวิจิตรกุล28.02 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวเจนจิรา เจริญทัศน์29.18 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาวกฤตยวรรณ ภิรมย์รักษ์30.88 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 230 : กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายแทนไท ศรีเจริญ24.11 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายวธิราวุฒิ นารีไผ่24.15 วินาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนายธนกร มาจุฬา25.07 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 231 : กรีฑา - วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.โยษิตา งามวงษ์วาน
ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ด.ญ.ปุณณิตา เจริญจิตปัญจ์
ด.ญ.พัณณ์ชิตา อ้นเขียว
ด.ญ.สุขิตา แก้วเทวี
ด.ญ.จิรัชญา สุทธิพันธุ์
ด.ญ.ฐิตารีย์ กมุทชาติ
58.09 วินาที (ดีกว่าสถิติเดิม)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ณิชาภัทร อารีรัชชกุล
ด.ญ.วรรณรดา อินทรปัญญา
ด.ญ.ปติญธร คุ้มเมธา
ด.ญ.รชยา ศิริประสาทสุข
ด.ญ.ธัญชนก จันทร์เคารพคุณ
ด.ญ.วรรณวริน ลิ่มปนาท
ด.ญ.สาธิตา โชติปทุมวรรณ
1:00.44 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.ณิชชา เสาะถ่าน
ด.ญ.สุภัตการต์ กองลี
ด.ญ.ภูริชญา อิทรจักพงษ์
ด.ญ.กิตติรักษ์ บุตรศรี
ด.ญ.ปางสิริ วรรณทอง
ด.ญ.ปุณยภา สกุลคู
ด.ญ.ภควันต์ อุทัยรัฐนิธิกุล
1:00.72 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 232 : กรีฑา - วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ประถมศึกษา ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)ด.ช.ชลชล มานะโสภณ
ด.ช.พฤกษ์ ศรีสุวรรณ์
ด.ช.กิตติ์กวินภ์ หาญไทยผลดี
ด.ช.ภูมิพัฒน์ ลิมโกมลวิลาศ
ด.ช.ศรุฑ โมราห์วง
ด.ช.ณภัธ เมธะวัฒน์
ด.ช.รัชสิญจน์ กาญจนพันธุ์
57.10 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)ด.ช.นนศธร แก่นแก้ว
ด.ช.ศิลา ฉุ้นย่อง
ด.ช.ทีปกร เครือสาร
ด.ช.นันทน์พงศธร เดชายศวิชญ์ภาส
ด.ช.ปรานต์ รักศรี
ด.ช.ภูมิพิชญ์ วัชรนภาพันธ์
ด.ช.ปัญญ์ ทวีผลสมเกียรติ
57.12 วินาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.กษิดิศ กิตติวัฒนากูล
ด.ช.มหาสมุทร แมธิโอ เจแคน
ด.ช.ณภัทร โสดาศรี
ด.ช.วรรธนะ เผือกนอก
ด.ช.กันจ์พจน์ ปกณ์ภัทราพงษ์
58.24 วินาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 233 : กรีฑา - กระโดดไกล ประถมศึกษา หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.กัญญารัตน์ ประชุมโส3.91 เมตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมด.ญ.ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ3.80 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)ด.ญ.ณัฐธิดา นารถศิลป์3.58 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 234 : กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ณัฐภัทร ลีนะวัต37.90 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรด.ช.นพนันท์ ปิ่นเกล้า33.73 เมตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด.ช.อันนาส วังทอง31.20 เมตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 235 : กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.รมณ ศิริวัลลภ
ด.ญ.ณัชชา โฆษวณิชการ
ด.ญ.ศิรดา ศิริพงศ์วัฒนา
ด.ญ.ณัชชา คันธกุลดุษฎี
ด.ญ.ชวาลินี แก้วคงคา
ด.ญ.ปิ่นมุก สุรัสวดี
2:38.65 นาที (ดีกว่าสถิติเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ญ.จิราภรณ์ พิมพ์ดี
ด.ญ.ต้นน้ำ ไทยน้อย
ด.ญ.ปาริชาติ ม่วงสนิท
ด.ญ.วันวิสา เชิดชู
2:43.76 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.ธัญรดา วิวัฒนเดชา
ด.ญ.ปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร
ด.ญ.รวงข้าว พืชสุวรรณสกุล
ด.ญ.ณัฏฐาทิพ ศิรินธราพรรณ
ด.ญ.กนิก ศรีธรา
ด.ญ.ณฐพรรณอร เกียรติดิลกรัฐ
2:49.79 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 236 : กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.ณชพล รื่นรมณ์วารี
ด.ช.ฐาปนัท โกสุมวัชรากรณ์
ด.ช.พัทธดนย์ กุศลภากร
ด.ช.วรากุล ยอดจันทร์
ด.ช.ณกรณ์ ศรีวรนารถ
ด.ช.ณัฐภัทร ลีนะวัต
2:14.09 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ช.วชิรวิทย์ บุญเรือง
ด.ช.ธาม กมุทชาติ
ด.ช.โชติวัฒน์ อิทธิปาลกุล
ด.ช.ณกฤช จารุเวคิน
ด.ช.ศรณ์ โชติธนานุรักษ์
ด.ช.ยศพัฒน์ วัลย์เครือ
2:16.89 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.พันธ์พิทักษ์ พงษ์สะพัง
ด.ช.วสุวรรธน์ จำปาวงษ์
ด.ช.ณฐกฤต ศรีสุนนท์
ด.ช.ธีร์ธัช สีหราช
ด.ช.กันตภัทร์ กองสุข
2:17.95 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 237 : กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวณิชนันทน์ ตระกูลผุดผ่อง
นางสาวณัชชา ตติยานุกุล
นางสาวฐิติรัตน์ อะวิลัย
นางสาวชาลิณี ตติยานุกุล
นางสาวเกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน
นางสาวพรกมล จิตร์ประพัตร์
2:39.91 นาที (ดีกว่าสถิติเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)นางสาววชิรกัลยา พุทธฉัตรวงศ์
นางสาวกฤตยวรรณ ภิรมย์รักษ์
นางสาวศุภลักษณ์ ณรงค์อินทร์
นางสาวปราณกวี เกลี้ยงกมล
นางสาวปิยนุช ยงอมรพันธุ์
2:54.03 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวพิชญาภา อิงคุทานนท์
นางสาวทอฝัน ไวยวุฒิ
นางสาวนนทรัฐ เนติโพธิ์
นางสาวจิณห์นิภา ศิวพรพิทักษ์
นางสาวทัศพร สมฤทธิ์
3:00.29 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 238 : กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายอัศวิน ลุนธิระวงศ์
นายวธิราวุฒิ นารีไผ่
นายณัชพัฒน์ ศิลษา
นายปวฤทธิ์ แก่นนาค
นายพัทธนันท์ ทำสิมมา
นายรัฐนันท์ ทำสิมมา
2:10.43 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายแทนไท ศรีเจริญ
นายอภินัติ เทียนทอง
นายสิรวิชญ์ อุสาหการี
นายพัฐวิศร พิบูลย์โรจน์
นายกษิเดชศักดิ์พสิษฐ์ ขันทมาศ
นายชนินทร ศรีสิทธิกรรม
2:12.21 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายสิรวิชญ์ สุวรรณธนานนท์
นายทวีศักดิ์ น้อยสุข
นายศุภกร การวงษ์
นายกร คุณจักร
2:13.54 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 239 : กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ5:38.05 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช5:53.32 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.นาทรลดา กุลกาญจนาชีวิน5:56.69 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 240 : กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนายชนกันต์ เตียวตระกูล4:51.17 นาที (ดีกว่าสถิติเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ศุภณัฐ ฉ้งทับ4:59.71 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)ด.ช.ธนนนท์ จิตใจภูรี5:02.04 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 241 : กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์6:05.47 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานางสาวสุรักขนิยา สุรักขกะ6:11.12 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวอินทิรา แสงสุวรรณ6:57.87 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 242 : กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายกวิน โสภณ5:17.87 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นายชญานนท์ พุ่มแก้ว5:19.90 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนายรัชชภาคย์ รักษาสัตย์5:28.83 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 243 : กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาด.ญ.พิรญาณ์ ฉายากุล
ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
ด.ญ.ธีมา ตงศิริ
ด.ญ.วีรยา เกษมทรัพย์
ด.ญ.งามนุช มัดตะเดช
ด.ญ.รมณ ศิริวัลลภ
4:31.06 นาที (ดีกว่าสถิติเดิม)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมด.ญ.พรชนก สุขวัฒนาสินิทธิ์
ด.ญ.ชญากาณฑ์ พัฒนาสิทธิเสรี
ด.ญ.อนัญญา แจ่มแจ้ง
ด.ญ.บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ
ด.ญ.รินรดา อัมพรสิทธิกูล
ด.ญ.สร้อยสลา หาญพาณิชย์พันธ์
4:46.05 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันด.ญ.ปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร
ด.ญ.ลดา วิวัฒนะประเสิรฐ
ด.ญ.ปัณณพร สัมพันธ์ธนรักษ์
ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ยงเกียรติกานต์
4:48.62 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 244 : กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาด.ช.เมธีณัฐ นาเอก
ด.ช.วรากุล ยอดจันทร์
ด.ช.นาวิน กัลยา
ด.ช.ภาคิน ธนะดีวงศ์
ด.ช.ณกรณ์ ศรีวรนารถ
ด.ช.ปัญญากร โชติ
3:55.86 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงด.ช.ชลันธร เตียวตระกูล
ด.ช.ศุภณัฐ ฉ้งทับ
ด.ช.ภูผา ฉุ้นย่อง
นายวีรภัทร เย็งยูโซ๊ะ
นายชนกันต์ เตียวตระกูล
4:00.13 นาที
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นด.ช.พันธ์พิทักษ์ พงษ์สะพัง
ด.ช.พิพัฒน์ บุญยโชติศักดิ์
ด.ช.วิษณุ รู้หลัก
ด.ช.วสุวรรธน์ จำปาวงษ์
ด.ช.ธีร์ธัช สีหราช
4:05.35 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 245 : กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานางสาวณิชนันทน์ ตระกูลผุดผ่อง
นางสาวณัชชา ตติยานุกุล
นางสาวชาลิณี ตติยานุกุล
นางสาวเกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน
นางสาวคาเร็น อิกูจิ
4:51.79 นาที (ดีกว่าสถิติเดิม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันนางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
นางสาวทอฝัน ไวยวุฒิ
นางสาวจิณห์นิภา ศิวพรพิทักษ์
นางสาวทัศพร สมฤทธิ์
5:07.13 นาที
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยมนางสาวณัฐติยา จำปาดิบ
นางสาวจิตติภัค พงศ์พันธุ์ภาณี
นางสาวภัคจิรา บุญหงส์
นางสาวปุญญิศา จิระศุภโชค
นางสาวนภสวรรณ ประดับการ
5:48.98 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
รายการที่ 246 : กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เหรียญโรงเรียนนักกีฬาสถิติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายอัศวิน ลุนธิระวงศ์
นายวธิราวุฒิ นารีไผ่
นายณัชพัฒน์ ศิลษา
นายปวฤทธิ์ แก่นนาค
นายพัทธนันท์ ทำสิมมา
นายรัฐนันท์ ทำสิมมา
3:46.44 นาที
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพานายศุภกร การวงษ์
นายสิรวิชญ์ สุวรรณธนานนท์
นายกร คุณจักร
นายสรสิช พิมพ์สกุล
นายพิสุษฐ์ ชัยพงษ์
นายปรเมษฐ์ ธรรมคำภีร์
3:47.86 นาที
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษานายสุชเนศ จรรยา
นายอภินัติ เทียนทอง
นายรัชโยธิน สุขเจริญไกรศรี
นายสรวิชญ์ ติระตระกูลวิชยา
นายกษิเดชศักดิ์พสิษฐ์ ขันทมาศ
นายชนินทร ศรีสิทธิกรรม
3:52.73 นาที
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ