สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

เหรียญเงิน จำนวน 2 เหรียญ  (นับเหรียญ 2 เหรียญ)
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.อชิระ ก้อนคำใหญ่
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.ภัทรวสุ ภัททิยกุล
ด.ช.ภูมิ เดชมา
ด.ช.ชยุต ชาคริยานุโยค
ด.ช.ภีมชยุตม์ มะโนสอน
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 10 เหรียญ  (นับเหรียญ 10 เหรียญ)
กรีฑา - กระโดดไกล ประถมศึกษา ชาย ด.ช.นิธิภัทธ์ ปิยะวงศ์วัฒนา
เปตอง - ทีม 3 คน ประถมศึกษา ชาย
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ณัฏฐ์ชานนท์ รัตนนารีกุล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ณัฏฐ์ชานนท์ รัตนนารีกุล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณิชาภา ถิรธนานนท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ชนิชา งามเกียรติขจร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.พรีมริตา ศิริรัตน์ไพจิตร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.ชนิชา งามเกียรติขจร
ด.ญ.พรีมริตา ศิริรัตน์ไพจิตร
ด.ญ.ณัฐกฤตา จินต์จันทรวงศ์
ด.ญ.สุพรีณัฐ สาแก้ว
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.ภัทรวสุ ภัททิยกุล
ด.ช.ภูมิ เดชมา
ด.ช.ชยุต ชาคริยานุโยค
ด.ช.ภีมชยุตม์ มะโนสอน
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ