สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา) » สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เหรียญเงิน จำนวน 2 เหรียญ  (นับเหรียญ 2 เหรียญ)
เปตอง - ทีม 3 คน ประถมศึกษา หญิง
ฟุตซอล - ประถมศึกษา ทีมชาย ด.ช.ภัทราวุฒิ เเช่มชื่น
ด.ช.โชติมันต์ สันตยารมณ์
ด.ช.ธาดา สว่างเมฆ
ด.ช.ฟาคิร อยู่ดี
ด.ช.พิรชัช วันทา
ด.ช.ชาคริต สรงกระสินธ์
ด.ช.สลิล สืบเพ็ง
ด.ช.นนทกร โกวิทย์วิวัฒน์
ด.ช.จิรเมธ จุ้ยกำจร
ด.ช.ธนภัทร นาจันทัด
ด.ช.รพีพัฒน์ พลไชย
ด.ช.กิตติคุณ คงฤทธิ์พิทยา
ด.ช.ชิวพงศ์ ชินสร้อย
ด.ช.ธรรมชาติ เมธีกุล
ด.ช.สุรพศ หลายเตื่อย
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 5 เหรียญ  (นับเหรียญ 5 เหรียญ)
กรีฑา - กระโดดสูง ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.อรัณญรัตน์ อินทรี
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ภูริภัทร ดิษฐวิบูลย์
แบดมินตัน - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.รัศมิ์รำไพ เอียดแก้ว
ด.ญ.วีรณัฐชา หล่าสกุล
ด.ญ.ลิลรวรรธ์ กิจวาสน์
ด.ญ.อภิชญา พานหล้า
ด.ญ.กิตติยา อานทอง
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา ด.ช.กฤตธี สุขเสกสรรค์
ด.ญ.อภิชญา พานหล้า
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.พงศ์พิสิฏฐ์ มั่งชม
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ