สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เหรียญทอง จำนวน 25 เหรียญ  (นับเหรียญ 25 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 80 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณัฐชานันท์ ปัญญาวัฒนาธิกุล
กรีฑา - วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ชลชล มานะโสภณ
ด.ช.พฤกษ์ ศรีสุวรรณ์
ด.ช.กิตติ์กวินภ์ หาญไทยผลดี
ด.ช.ภูมิพัฒน์ ลิมโกมลวิลาศ
ด.ช.ศรุฑ โมราห์วง
ด.ช.ณภัธ เมธะวัฒน์
ด.ช.รัชสิญจน์ กาญจนพันธุ์
เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา ด.ช.รัชพล สกุลวงศ์ธนา
ด.ญ.ณัฐรดา สกุลวงศ์ธนา
เทเบิลเทนนิส - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ญาณิฐา ญาณสมบูรณ์
ด.ญ.ณัช ศุภวัฒนกุล
ด.ญ.ญาณีนาถ ญาณสมบูรณ์
ด.ญ.เขมจิรา ฟุ้งไมตรี
ด.ญ.ศิรินภา ดาราธรรม
เทเบิลเทนนิส - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.นเอก ศิริคุปต์เกษ
ด.ช.ฐีรเมธด์ ศาสตระรุจิ
ด.ช.เสกข์ รัชต์บริรักษ์
ด.ช.พสุ ปุณณรุจารุวงษ์
ด.ช.ปฐมพัฒน์ สุขสัตย์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณัช ศุภวัฒนกุล
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณัช ศุภวัฒนกุล
ด.ญ.ญาณิฐา ญาณสมบูรณ์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา ด.ช.เสกข์ รัชต์บริรักษ์
ด.ญ.ญาณิฐา ญาณสมบูรณ์
แบดมินตัน - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.นนทพร พานิช
ด.ญ.ณัฐพิมล กมลสิทธิชัย
ด.ญ.เปรมากร เถียรถาวร
ด.ญ.วรพร ขันธ์สุวรรณ
ด.ญ.นภัส ภู่ประเสริฐ
ด.ญ.มณปราริยา อินทร์น้อย
ด.ญ.สิรินุช ศรัทธาบุญ
ด.ญ.จิณัฐตา สุธรรมจารุ
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.นนทพร พานิช
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณัฐพิมล กมลสิทธิชัย
ด.ญ.วรพร ขันธ์สุวรรณ
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา ด.ช.ภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์
ด.ญ.นนทพร พานิช
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย
เปตอง - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.พิมพ์นาถ ชุลีคร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.พิมพ์นาถ ชุลีคร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.สาธิน วงศ์เทียนชัย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ธนภัทร ปัทมวิภาค
หมากกระดาน - หมากฮอส : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.ภูมิศักดิ์ ทรงเดช
ด.ช.พสิษฐ์ สุกใส
ด.ช.ชญตว์ สิริผดุงชัย
ด.ช.ปกรณ์ กล้วยไม้งาม
หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.พุทธิโชติ ภรณวลัย
ด.ช.เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา
ด.ญ.ไอรัก ฟูกูฮาระ
ด.ญ.วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 17 เหรียญ  (นับเหรียญ 17 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณัฐชานันท์ ปัญญาวัฒนาธิกุล
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ภูมิพัฒน์ ลิมโกมลวิลาศ
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ชลชล มานะโสภณ
ด.ช.พฤกษ์ ศรีสุวรรณ์
ด.ช.ภูมิพัฒน์ ลิมโกมลวิลาศ
ด.ช.ณภัธ เมธะวัฒน์
ด.ช.รัชสิญจน์ กาญจนพันธุ์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ฐีรเมธด์ ศาสตระรุจิ
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.พสุ ปุณณรุจารุวงษ์
ด.ช.พูริพัชร์ พรสวรรค์วงศ์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา ด.ช.พสุ ปุณณรุจารุวงษ์
ด.ญ.ญาณีนาถ ญาณสมบูรณ์
แบดมินตัน - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.นิธิวัฒน์ กมลสิทธิชัย
ด.ช.วิธวินท์ ชีวาสิทธิ์
ด.ช.ภูมิสิษฐ์ ศิริโชติวณิชย์
ด.ช.ปาณศิษฏ์ ชุณหะมาน
ด.ช.นภนต์พัฒน์ ภู่ประเสริฐ
ด.ช.ณภัทร ซองวอน สุรวิริยาการ
ด.ช.ณวัตร ซองกึน สุรวิริยาการ
ด.ช.ศรัณย์ธร เศรษฐวงศ์
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา ด.ช.ณภัทร ซองวอน สุรวิริยาการ
ด.ญ.ณัฐพิมล กมลสิทธิชัย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ภูษิตา จิวาลักษณ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.ภูริช เจียมสุข
ด.ช.ณภัทร ภิงคารวัฒน์
ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์
ด.ช.เสฏฐ์ ณรงค์วณิชย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.พิมพ์นาถ ชุลีคร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.กัญจน์ทิพย์ ยิ่งกิจสถาวร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ธนภัทร ปัทมวิภาค
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.กฤตชัย คำนึงวุฒิ
ด.ช.ธราเทพ หาญวรวงศ์
ด.ช.ธนภัทร ปัทมวิภาค
ด.ช.อภิวิชญ์ ทรรทรานนท์
หมากกระดาน - หมากฮอส : บุคคล ประถมศึกษา ด.ช.ภูมิศักดิ์ ทรงเดช
แฮนด์บอล - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ปทิตตา พรหมลิภณกุล
ด.ญ.ศุภนุช นุชประยูร
ด.ญ.ศรุดา งามพิเชษฐ์
ด.ญ.พิชชา ผดุงพัฒโนดม
ด.ญ.พรปวีณ์ แขวงเมือง
ด.ญ.พิชญาภา วิชิตจารุกุล
ด.ญ.ภาวิดา ประพลมหามงคล
ด.ญ.นิชาภัทร อยู่สามารถ
ด.ญ.เขสรา อธิบดีวงศ์
ด.ญ.อรปรียา สมตน
ด.ญ.ปิ่นสาย กุลลประภา
ด.ญ.ณัชชา เมฆเกรียงไกร
ด.ญ.ณภัทร เมฆเกรียงไกร
ด.ญ.กรวรรณ ปาณชู
ด.ญ.กมลพร งามสุจริต
ด.ญ.อัจฉราณพิช สันติสิริสุนทร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 30 เหรียญ  (นับเหรียญ 30 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 60 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.โสภิฒชา ธรรมสโรช
กรีฑา - วิ่ง 60 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ศรุฑ โมราห์วง
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ดกีรติกา สุขวัจน์
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.พิชญ์สินี รัตนกรวิทย์
ด.ญ.ดกีรติกา สุขวัจน์
ด.ญ.โสภิฒชา ธรรมสโรช
ด.ญ.ณัฐนันท์ พงษ์อุดมพล
ด.ญ.ศุภากร พยัคฆ์
ด.ญ.ณัฐชานันท์ ปัญญาวัฒนาธิกุล
กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ทีมชาย ด.ช.ภัทรดร สมินทรปัญญา
ด.ช.กรณ์ แสงรัตน์วัชรา
ด.ช.เมธากานต์ เรืองเล็ก
ด.ช.ภาดล มารัตนะฤกษ์
กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) บุคคลชาย ด.ช.ดรณ์ ใจเก่งกิจ
กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.นันธ์ชนัน สุนทรทิพย์
ด.ญ.ขวัญชนก บุญจันทร์
กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ทีมชาย ด.ช.ปราณชญา มารัตนะฤกษ์
ด.ช.ภัททพัฒน์ ชลวีระวงศ์
ด.ช.อัครวิศญ์ พูลประเสริฐ
เทนนิส - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ธีร์ สุธนะเสรีพร
ด.ช.ปวริศ ลิ้มวัฒนะกูร
ด.ช.ปิยะบุตร วีระพันธุ์
ด.ช.รัชพล สกุลวงศ์ธนา
ด.ช.กรัณย์พล สถิตย์
ด.ช.พิทวัส ลิ้มวัฒนะกูร
ด.ช.เศรษฐศิษฏ์ จิรกาลโสภาสกุล
ด.ช.นิธิวัต สกุลวงศ์ธนา
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.วรพร ขันธ์สุวรรณ
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ศรัณย์ธร เศรษฐวงศ์
ด.ช.นิธิวัฒน์ กมลสิทธิชัย
เปตอง - ทีม 3 คน ประถมศึกษา หญิง
เปตอง - Shooting 1 คน ประถมศึกษา หญิง
ฟุตซอล - ประถมศึกษา ทีมชาย ด.ช.กรวิชญ์ ทับเที่ยง
ด.ช.สิรวิชญ์ เพชรมุนี
ด.ช.ธัชพล เจริญทรัพย์ถาวร
ด.ช.รัฏฐวิชญ์ ศรีประเสริฐ
ด.ช.สานุพงศ์ อิ่มอร่าม
ด.ช.พชร น้อยคำยาง
ด.ช.กฤตัชญ์ เทิดสงวน
ด.ช.นบธรรม ดีประเสริฐกุล
ด.ช.พัทธดนย์ ชินชัย
ด.ช.นราวิชญ์ สุขลิ้ม
ด.ช.ปัณณธร ชุมแสง ณ อยุธยา
ด.ช.ทนุธัม ส่งเสริมสกุลสุข
ด.ช.นรวิชญ์ จารุเกษมกิจ
ด.ช.ณัฐพัชร์ อมรเวชสันติ
ด.ช.ธีรุตม์ เจริญกัลป์
ฟุตบอล - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.กฤตณัฐ ลิ้มทวีส่ง
ด.ช.ภษกร พรหมสถิต
ด.ช.พลัฎฐ์ ชมกลิ่น
ด.ช.นรวีร์ วงศ์วีระนนท์ชัย
ด.ช.ธีร์ บุญเสริมสุวงศ์
ด.ช.วรทย์ วิจิตรวาทการ
ด.ช.ธีรุตม์ เจริญกัลป์
ด.ช.ชยพล เจริญทรัพย์ถาวร
ด.ช.สฤษสุขพิศาล บาลทิพย์
ด.ช.พงศพัศ เมธเศรษฐ
ด.ช.ทวิร มะเริงสิทธิ์
ด.ช.ปองวุฒิ กัลยาวัฒนเจริญ
ด.ช.ธัชพล เจริญทรัพย์ถาวร
ด.ช.เจตพัฒน์ รัตนปรีชาเวช
ด.ช.ภาวัตร์ นิยมไทย
ด.ช.วรนิพิฐ อภิชาติโชติ
ด.ช.ปิยังกูร บ่อเกิด
ด.ช.ภาวริสร์ พานิชประไพ
ด.ช.กฤตัชญ์ เทิดสงวน
ด.ช.ภคิน ซื่อสัตย์บุญ
ด.ช.เกริกวิทย์ โฆษิตเสรีวงค์
ด.ช.เสฏฐพงศ์ บุญเกลี้ยง
ด.ช.ธนัชพล งามพร้อมสกุล
ด.ช.คริตตุพร ศุภมงคลสวัสดิ์
ด.ช.อัครัช พรรณสังข์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณภัทรา ภิงคารวัฒน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ภูษิตา จิวาลักษณ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.ณัฐณิชา เย็นเจริญ
ด.ญ.ธัญชนก ชัยวิสุทธารกูร
ด.ญ.ภูษิตา จิวาลักษณ์
ด.ญ.ณภัทรา ภิงคารวัฒน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.ณัฐณิชา เย็นเจริญ
ด.ญ.แพรจีน ไสยสมบัติ
ด.ญ.ธัญชนก ชัยวิสุทธารกูร
ด.ญ.ภูษิตา จิวาลักษณ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.ภูริช เจียมสุข
ด.ช.ณภัทร ภิงคารวัฒน์
ด.ช.กว้าง เสรีเจริญสถิตย์
ด.ช.เสฏฐ์ ณรงค์วณิชย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.สาธิน วงศ์เทียนชัย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.สาธิน วงศ์เทียนชัย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.สาธิน วงศ์เทียนชัย
ด.ช.ณัฐพล ทีปจิรังกูล
ด.ช.อรรจกร หวลเจริญทนต์
ด.ช.สิรวิชญ์ กล้าแข็ง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.อภิวิชญ์ ทรรทรานนท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.กัญจน์ทิพย์ ยิ่งกิจสถาวร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.กฤตชัย คำนึงวุฒิ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.กัญจน์ทิพย์ ยิ่งกิจสถาวร
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.ศุภณัฐ อรุณ
ด.ช.ภุชงค์ มาลัยธรรม
ด.ช.กันต์ธี ยงวณิชย์
ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศรีวชิรวัฒน์
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล ประถมศึกษา
หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล ประถมศึกษา ด.ช.เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ