สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

เหรียญทอง จำนวน 10 เหรียญ  (นับเหรียญ 10 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.นันทน์พงศธร เดชายศวิชญ์ภาส
ด.ช.ภูมิพิชญ์ วัชรนภาพันธ์
ด.ช.กรณ์ระพี ด้วงตุ่น
ด.ช.ปรานต์ รักศรี
ด.ช.ศิลา ฉุ้นย่อง
กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) บุคคลชาย ด.ช.มณฑ์ปราชญ์ ตันวรรณรักษ์
กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) ทีมชาย ด.ช.ธัญญ์พิสิษฐ์ กองทอง
ด.ช.ปกรณ์ วงษ์เพ็ญ
ด.ช.ณธัญภัสส์ สนธิรัตน
ด.ช.ยอดคน เสริญวงศ์สัตย์
กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) บุคคลชาย ด.ช.ปกรณ์ วงษ์เพ็ญ
เปตอง - Shooting 1 คน ประถมศึกษา ชาย
เปตอง - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย
หมากกระดาน - หมากฮอส : บุคคล ประถมศึกษา
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.วงศ์วริศ ยุเรศรัตนานนท์
ด.ญ.ลฎาภา ศิวเตชานนท์
ด.ญ.ปภารวี ดิเรกวัฒนะ
ด.ญ.นันท์นภัส เลิศสามารถ
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : บุคคล ประถมศึกษา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 13 เหรียญ  (นับเหรียญ 13 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ศิลา ฉุ้นย่อง
กรีฑา - วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.นันทน์พงศธร เดชายศวิชญ์ภาส
ด.ช.ปรานต์ รักศรี
ด.ช.ภูมิพิชญ์ วัชรนภาพันธ์
ด.ช.ปัญญ์ ทวีผลสมเกียรติ
ด.ช.นนศธร แก่นแก้ว
ด.ช.ศิลา ฉุ้นย่อง
ด.ช.ทีปกร เครือสาร
กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.ณฐชนก ตันวรรณรักษ์
ด.ญ.พิมพาภรณ์ ทิพย์เจริญ
ด.ญ.ธัญญ์พิชฌา กองทอง
กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.ณฐชนก ตันวรรณรักษ์
กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.ญาณิน คงถาวรวงศ์
ด.ญ.อัญจิดา เดชยา
ด.ญ.วรญา วิสิฐศักดา
เทนนิส - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.สุวิภา เทพตระการพร
ด.ญ.สลิล ตั้งเคียงศิริสิน
ด.ญ.ณัฐชญานัน อัศวธีระธรรม
ด.ญ.ศิรภัสสร ประสิทธิ์สารปรีชา
เทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.สลิล ตั้งเคียงศิริสิน
ด.ญ.สุวิภา เทพตระการพร
เทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ณชพล ณัฐประเสริฐ
ด.ช.กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์
เปตอง - ทีม 3 คน ประถมศึกษา ชาย
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา
ฟุตบอล - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.พีรดนย์ สุดสวาท
ด.ช.ณัฐภูมิ วงศ์ศิริ
ด.ช.ไชยกร ชาติดำรงค์
ด.ช.ธนาธิป เอื้อวิทยา
ด.ช.ณัฐชนน เนตรเจริญ
ด.ช.พชระ จามิกรณ์
ด.ช.ภูมิ จามิกรณ์
ด.ช.ศิรวิทย์ เธียรถาวร
ด.ช.พฤกษ์ คุ้มชาติ
ด.ช.พชร จั่นอิ๊ด
ด.ช.ภูริณ มานหมัด
ด.ช.ประเทศไทย หงษ์สวัสดิ์
ด.ช.ฤทธิไกร เทพสัมฤทธิ์พร
ด.ช.ภีร์ จามิกรณ์
ด.ช.กฤตภาส จารุนันทภาคย์
ด.ช.บูรณ์พิภพ สุขจิตต์
ด.ช.ปัญญ วงศ์เพ็ชร์วิเชียร
ด.ช.อาชวิน อาจหาญ
ด.ช.คุณานนต์ รุ่งสมบูรณ์
ด.ช.ศิลา ฉุ้นย่อง
ด.ช.ธนานพ อุปนันท์
ด.ช.อัฐราวุฒิ คูประเสริฐ
หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.วีรวัฒน์ ธันญะทวี
ด.ช.นพัฐกรณ์ อมรมหพรรณ
ด.ช.ปุณณฤทธิ์ แซ่เจียง
ด.ญ.พิมพ์พิศา เพชรสิงห์โต
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 18 เหรียญ  (นับเหรียญ 18 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.นันทน์พงศธร เดชายศวิชญ์ภาส
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ภูมิพิชญ์ วัชรนภาพันธ์
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.สุวิภา เทพตระการพร
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ณชพล ณัฐประเสริฐ
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย ด.ช.กันตพงศ์ เพชรเลิศอนันต์
เทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณัฐชญานัน อัศวธีระธรรม
ด.ญ.ศิรภัสสร ประสิทธิ์สารปรีชา
เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา ด.ช.รวิพล ขวัญจันทร์
ด.ญ.สลิล ตั้งเคียงศิริสิน
แบดมินตัน - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.กรจิรา ธนไชยรุ่ง
ด.ญ.ภัคธีมา แพ่งสุภา
ด.ญ.ธัญชนก ศิริไพพรรณ
ด.ญ.ณัฏฐ์ชนุตต์ รุจิแสงวิทยา
ด.ญ.ญาณิศา สวมศรี
ด.ญ.ณัชชา ลอยฤทธิวุฒิไกร
ด.ญ.ปัณฑิตา ประทุมสูติ
ด.ญ.สรัญทร นริชภวรัญชน์
แบดมินตัน - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ภาคิน ไชยประณิธาน
ด.ช.ชินกฤต เคลือบสุวรรณ
ด.ช.ศุภวิชญ์ สุขเขตต์
ด.ช.นันทวัชร์ บุญเฮง
ด.ช.ธนกฤต อินทรานุกูล
ด.ช.ตรรกพล ตันธวัช
ด.ช.เพียรวิรุจ สิริวรานุกูล
ด.ช.สุณัฐพงศ์ พุทธิวงศาสุนทร
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.สรัญทร นริชภวรัญชน์
ด.ญ.ณัชชา ลอยฤทธิวุฒิไกร
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.นันทวัชร์ บุญเฮง
ด.ช.ชินกฤต เคลือบสุวรรณ
เปตอง - Shooting 1 คน ประถมศึกษา หญิง
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.ธนกฤต ศรีวิจิตร
ด.ช.เจษฎา ศุภกุลกิตติวัฒน
ด.ช.นรภัทร กระเป๋าทอง
ด.ช.เตชิต ตั้งมณีนิมิตร
หมากกระดาน - หมากฮอส : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.ศุภกฤต บริหารกิจอนันต์
ด.ช.กฤษรัตน์ วีระวัฒนานนท์
ด.ช.ณัฐดนัย จรัสวิบูลย์กุล
ด.ช.อัครวินท์ ร่มรื่นวานิชกิจ
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.ธัญญ์ สิทธิวรรณรักษ์
ด.ช.ปริดิยาธรณ์ กุลชโยดม
ด.ช.ธรรมชาติ ตู้ทอง
ด.ช.มณฑล ดวงแก้ว
หมากกระดาน - เอแม็ท : บุคคล ประถมศึกษา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ