สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)

เหรียญทอง จำนวน 9 เหรียญ  (นับเหรียญ 9 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 60 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.จีราวรรณ บัวสาย
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.จีราวรรณ บัวสาย
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.วสุพล ปองไป
กรีฑา - กระโดดไกล ประถมศึกษา ชาย ด.ช.วสุพล ปองไป
กรีฑา - กระโดดสูง ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณัฐธิดา นารถศิลป์
กรีฑา - กระโดดสูง ประถมศึกษา ชาย ด.ช.วสุพล ปองไป
เปตอง - ทีม 3 คน ประถมศึกษา ชาย
เปตอง - Shooting 1 คน ประถมศึกษา หญิง
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 7 เหรียญ  (นับเหรียญ 7 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 80 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.จีราวรรณ บัวสาย
กรีฑา - วิ่ง 80 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.พิตติกร ศรีพลลา
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณัฐธิดา นารถศิลป์
เปตอง - Shooting 1 คน ประถมศึกษา ชาย
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย
เปตอง - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง
หมากกระดาน - หมากฮอส : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.ภูริช ดรชัย
ด.ช.ชนชัย ไชยรงศรี
ด.ญ.พิชญ์สินี ชุติมันตพงศ์
ด.ญ.วรดา มะลิใหม่
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 12 เหรียญ  (นับเหรียญ 12 เหรียญ)
กรีฑา - กระโดดไกล ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณัฐธิดา นารถศิลป์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย ด.ช.นนทพัทธ์ ได้ผลมาก
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ประวาฬวดี แก้วบุดดา
ด.ญ.จิณัฏฐ์ธิดา ตติยรัตน์
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย
เปตอง - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย
เปตอง - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณัฐณิชา ไทยมิตร
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.รพีพัฒน์ จันทริมา
ด.ช.ธันยพงศ์ สังขวิเชียร
ด.ช.กฤษณ์ธนัญกร เกตุธานี
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.พีรวัส พิบูลย์วรกุล
ด.ช.ณชนก พูลมาสิน
ด.ช.นนทพัทธ์ ได้ผลมาก
ด.ช.วชิรวิทย์ ปองไป
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : บุคคล ประถมศึกษา ด.ช.วชิรวิทย์ ปองไป
หมากกระดาน - เอแม็ท : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.วิชญ์ บุญมี
ด.ช.อัจฉริยพงษ์ พลเรือง
ด.ช.ติณห์ บุญมี
ด.ญ.พีรญา สุ่มมาตย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ