สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา) » โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เหรียญทอง จำนวน 5 เหรียญ  (นับเหรียญ 5 เหรียญ)
กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์
กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) บุคคลชาย ด.ช.สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ศุภณัฐ จันทรกานตานนท์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ศุภณัฐ จันทรกานตานนท์
ด.ช.นพณัฐ เสมอวงษ์
แฮนด์บอล - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ขวัญชณก โตทิม
ด.ญ.ธาราทรัพย์ จองทรัพย์
ด.ญ.ศศิพิมพ์ แสงเจริญ
ด.ญ.นภัสสร สุวรรณใจ
ด.ญ.พิชญา พุ่มพวง
ด.ญ.โชติกา สงวนสุข
ด.ญ.พิมญาดา เท่งเจียว
ด.ญ.พาขวัญ สายสมร
ด.ญ.นัทธ์หทัย ชุ่มศรี
ด.ญ.ฐิติมา ทรัพย์ถาวร
ด.ญ.ชาลิสา จินตนาเลิศ
ด.ญ.พรรัตน์ชนก งามกิจเจริญลาภ
ด.ญ.ณิชลัลน์ วิวัฒน์นิมิตดี
ด.ญ.โยษิตา พูลทรัพย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 2 เหรียญ  (นับเหรียญ 2 เหรียญ)
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.สรวิศ นักการ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.สรวิศ นักการ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 7 เหรียญ  (นับเหรียญ 7 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 80 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช. รชต ศิวนาถฤทธิ
เทเบิลเทนนิส - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.พิมพ์นารา ตุลาธาร
ด.ญ.กระจ่างจันทร์ พงศ์กิตติวิบูลย์
ด.ญ.ปุณฑ์ชณิ วิยาภรณ์
ด.ญ.แชอึน คิม
ด.ญ.ณัฐรดา จตุพงษ์
เทเบิลเทนนิส - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ธนพล อัศวะศิริจินดา
ด.ช.ศุภณัฐ จันทรกานตานนท์
ด.ช.นพณัฐ เสมอวงษ์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณัฐรดา จตุพงษ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.วชิราธิปรัชญ์ วิชาเดช
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.สรวิศ นักการ
หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.สิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี
ด.ช.กฤตภาส สาครตระกูล
ด.ช.ณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ