สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

เหรียญทอง จำนวน 33 เหรียญ  (นับเหรียญ 33 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.สาธิตา โชติปทุมวรรณ
ด.ญ.ปติญธร คุ้มเมธา
ด.ญ.ธัญญา ยงปิยะกุล
ด.ญ.ธัญชนก จันทร์เคารพคุณ
ด.ญ.วรรณรดา อินทรปัญญา
ด.ญ.ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ
ด.ญ.รชยา ศิริประสาทสุข
ด.ญ.วานิเกล เปรมานนท์
ด.ญ.วรรณวริน ลิ่มปนาท
ด.ญ.ณิชาภัทร อารีรัชชกุล
กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ทีมชาย ด.ช.ภูธัชกิจ สังขะมาน
ด.ช.กิตติภัค เอกมณีนิล
ด.ช.อนนต์ พุ่มจันทร์
ด.ช.ภัสธกิต สังขะมาน
กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.สาริศา พจนาลัย
ด.ญ.พรรษพิมณฑ์ ตันติสุวรรณา
ด.ญ.สิริกร วงศ์กิตติพัฒน์
เทนนิส - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ภคพรรณ ชาญช่าง
ด.ญ.มุฑิตา เกตุแก้ว
ด.ญ.มาหยา บุญญาอรุณเนตร
ด.ญ.สุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์
ด.ญ.ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล
ด.ญ.จิดาภา จันทรัมพร
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.มาหยา บุญญาอรุณเนตร
เทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.มาหยา บุญญาอรุณเนตร
ด.ญ.จิดาภา จันทรัมพร
แบดมินตัน - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.นวิน สุเมธกิจการ
ด.ช.ก้องภพ อัศวอารักษ์
ด.ช.เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์
ด.ช.วรพล ตันติสุวรรณนา
ด.ช.วีรชัย กฤตยพงษ์
ด.ช.พิชญะ อริยชาญศิลป์
ด.ช.ชิน แก้วเทวี
ด.ช.ธนิก ศิริสุนทรไพบูลย์
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย ด.ช.เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์
ด.ช.วีรชัย กฤตยพงษ์
ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz ประถมศึกษา ด.ช.ฐิติรัตน์ ชุติมิต
ด.ญ.กษม สินธุภิญโญ
ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha ประถมศึกษา ด.ช.ฐิติรัตน์ ชุติมิต
ด.ญ.กษม สินธุภิญโญ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ณัชพล แซ่ลี้
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.เอกชล ประสพผล
ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ด.ช.ณัชพล แซ่ลี้
ด.ช.ธนพ จันทรประเสริฐ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.มัชฌิมา สุวิชชโสภณ
ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ด.ช.ณัชพล แซ่ลี้
ด.ช.ธนพ จันทรประเสริฐ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ปริณ จุลนวล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ปริณ จุลนวล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ปริณ จุลนวล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.เมธัส ชาครานนท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.มีอา มิลลาร์
ด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ
ด.ญ.ปริณ จุลนวล
ด.ญ.ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ
ด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ด.ช.เมธัส ชาครานนท์
ด.ช.เดชจรัส สุวรรณเกต
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.มีอา มิลลาร์
ด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ
ด.ญ.ปริณ จุลนวล
ด.ญ.ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ
ด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ด.ช.เมธัส ชาครานนท์
ด.ช.เดชจรัส สุวรรณเกต
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.มีอา มิลลาร์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.สรินญาดา คุ้มกิตติพร
ด.ญ.อิงชนก ไชยรัตน์
ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์
ด.ญ.วริศรา กุหลาบแก้ว
หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.ปวริศ จารุอำไพแสง
ด.ช.ชัยนันท์ จีระศิริ
ด.ช.สหชวกร ดวงผุยทอง
ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล ประถมศึกษา ด.ช.ชัยนันท์ จีระศิริ
หมากกระดาน - เอแม็ท : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.ดรณ์ สว่างทรัพย์
ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์
ด.ช.ณัฐพัชร ผ่องญาติ
ด.ญ.ปาณิสรา กานตกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 53 เหรียญ  (นับเหรียญ 53 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 60 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.วิชญ์ โกมลมิศร์
กรีฑา - วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.สาธิตา โชติปทุมวรรณ
ด.ญ.ณิชาภัทร อารีรัชชกุล
ด.ญ.วรรณรดา อินทรปัญญา
ด.ญ.ปติญธร คุ้มเมธา
ด.ญ.รชยา ศิริประสาทสุข
ด.ญ.ธัญชนก จันทร์เคารพคุณ
ด.ญ.วรรณวริน ลิ่มปนาท
กรีฑา - วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ศิวกร ทิพยไพศาล
ด.ช.รวิชญ์ มฤคพิทักษ์
ด.ช.อนันต์ภัทร ธนปุณยนันท์
ด.ช.วาดศิลป์ อัศวชาติชาญชัย
ด.ช.ณวัฒน์ จินดาวิจักษณ์
ด.ช.ไททัศน์ วัฒนบวรกุล
ด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล
ด.ช.วิชญ์ โกมลมิศร์
ด.ช.วรพล ตันติสุวรรณนา
ด.ช.ชยรัฐ หวังวีระ
กรีฑา - กระโดดไกล ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ
กรีฑา - กระโดดไกล ประถมศึกษา ชาย ด.ช.วิชญ์ โกมลมิศร์
กรีฑา - กระโดดสูง ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.วานิเกล เปรมานนท์
กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) บุคคลชาย ด.ช.กิตติภัค เอกมณีนิล
กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) ทีมชาย ด.ช.อรรถฤทธิ กฤษดาธานนท์
ด.ช.สิปปภาส วงศ์กิตติพัฒน์
ด.ช.ภูริ ศรีภิญโญ
ด.ช.พัทธนันท์ อภิเวสสะ
กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.สาริศา พจนาลัย
กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) บุคคลชาย ด.ช.ภูริ ศรีภิญโญ
กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.พอฤทัย นิติวรางกูล
ด.ญ.ปภากร ณ ลำเลียง
ด.ญ.สสิภา วิโรจนาภิรมย์
กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ทีมชาย ด.ช.นวพรรษ มณีรัตน์
ด.ช.กวินกฤต พุทธพรมงคล
ด.ช.ดริณ ณ ลำเลียง
ด.ช.ธณณ กระบวนรัตน์
กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.ปภากร ณ ลำเลียง
เทนนิส - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ปัณณวิชญ์ กานตกุล
ด.ช.อธิศ โคมิน
ด.ช.สกาย ถาวรไชยโสภณ
ด.ช.ปังยะ ผลพิรุฬห์
ด.ช.จิรัฏฐ์ สร้อยทอง
ด.ช.นารา นรานนท์กิตติกุล
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย ด.ช.สกาย ถาวรไชยโสภณ
เทเบิลเทนนิส - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณิษาอร ตั๊นเจริญ
ด.ญ.ธาริตา ง่วนสำอางค์
ด.ญ.แพรมณ ฉัตรภูติ
ด.ญ.สรวีย์ ยุติธาดา
ด.ญ.ณัฐกานต์ บาลมงคล
เทเบิลเทนนิส - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.เอื้ออังกูร เอกอภิวงศกุล
ด.ช.บุณยภัทร ศิริสินสุข
ด.ช.พงศภัค อรุณสวัสดิ์วงศ์
ด.ช.ธนาธนิษฐ์ เลิศวิลาศานนท์
ด.ช.ธีรดนย์ บุณยะรัตเวช
แบดมินตัน - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ณภัทร วรพิเชฐ
ด.ญ.ดวงพรรธน์ ดวงพัสตรา
ด.ญ.ธนภร พรรณประภาศรี
ด.ญ.รัญชิดา สุริยะพรชัยกุล
ด.ญ.พลอยสีรุ้ง เจริญปัญญายิ่ง
ด.ญ.ปาณัทดา แสงน้ำเพชร
ด.ญ.มาตา ชลสายพันธ์
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย ด.ช.วีรชัย กฤตยพงษ์
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ชิน แก้วเทวี
ด.ช.นวิน สุเมธกิจการ
ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango ประถมศึกษา ด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล
ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์
ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz ประถมศึกษา ด.ช.ธีรภาส อภินันท์กูล
ด.ญ.ปุณิกา ขจรไชยกูล
ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba ประถมศึกษา ด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล
ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณัฏฐา ใจปานน้ำ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ณัชพล แซ่ลี้
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณภัทร ทองเจริญ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.เอกชล ประสพผล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.เอกชล ประสพผล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.ณภัทร ทองเจริญ
ด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ด.ญ.ณัฏฐา ใจปานน้ำ
ด.ญ.โสรวีร์ ศุภธนะอนันต์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.ณภัทร ทองเจริญ
ด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ด.ญ.ณัฏฐา ใจปานน้ำ
ด.ญ.โสรวีร์ ศุภธนะอนันต์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.กีรติกร สมุทรนาวิน
ด.ช.สิรวิชญ์ สุกาญจน์วัฒนชัย
ด.ช.เอกชล ประสพผล
ด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ปราลดา วาสนสมสิทธิ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.เมธัส ชาครานนท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.มีอา มิลลาร์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.เมธัส ชาครานนท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.อิทธิพัทธ์ วงษ์นพวิชญ์
ด.ช.สระณะ ธนดีเจริญโชค
ด.ช.วราศัย แซ่โซว
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.วราศัย แซ่โซว
ด.ช.อิทธิพัทธ์ วงษ์นพวิชญ์
ด.ช.ปุณย์ เลิศจรัญรัตน์
ด.ช.สระณะ ธนดีเจริญโชค
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ภักดีเชษฐ์ ตาดทอง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.สรินญาดา คุ้มกิตติพร
ด.ญ.อิงชนก ไชยรัตน์
ด.ญ.นารา สถาปิตานนท์
ด.ญ.วริศรา กุหลาบแก้ว
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.สุทธินันท์ เอี่ยมไพบูลย์พันธ์
ด.ช.รัชพล สิงห์โตโรจน์
ด.ช.ภาคิน พ่วงพูล
ด.ช.กวิน ป้อมสนาม
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล ประถมศึกษา ด.ช.รัชพล สิงห์โตโรจน์
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.เอื้อวงศ์ อนันตพฤทธิ์
ด.ช.ธีรภัทร ชาญศรีภิญโญ
ด.ช.ธีร์ ตะวันกาญจนา
ด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล ประถมศึกษา ด.ช.ธีรภัทร ชาญศรีภิญโญ
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.รวิชญ์ แก่นสันติสุขมงคล
ด.ช.ปภังกร หวังชูเชิดกุล
ด.ช.พนิต มังกรพานิชย์
ด.ช.ธนกร พุ่มโพธิงาม
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : บุคคล ประถมศึกษา ด.ช.ปภังกร หวังชูเชิดกุล
หมากกระดาน - เอแม็ท : บุคคล ประถมศึกษา ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 33 เหรียญ  (นับเหรียญ 33 เหรียญ)
กรีฑา - กระโดดสูง ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ไททัศน์ วัฒนบวรกุล
กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.จิณณ์นิภา นฤปิติ
ด.ญ.กัญนล อร่ามกุล
ด.ญ.อาจรีย์ รัตนแสงเสถียร
กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.กัญนล อร่ามกุล
กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.พรรษพิมณฑ์ ตันติสุวรรณา
กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.สสิภา วิโรจนาภิรมย์
กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) บุคคลชาย ด.ช.ดริณ ณ ลำเลียง
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.จิดาภา จันทรัมพร
เทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ชนัสนันท์ ศิริวิโรจน์สกุล
ด.ญ.ภคพรรณ ชาญช่าง
เทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.สกาย ถาวรไชยโสภณ
ด.ช.จิรัฏฐ์ สร้อยทอง
เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา ด.ช.ปังยะ ผลพิรุฬห์
ด.ญ.มุฑิตา เกตุแก้ว
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ธนาธนิษฐ์ เลิศวิลาศานนท์
ด.ช.ธีรดนย์ บุณยะรัตเวช
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา ด.ช.บุณยภัทร ศิริสินสุข
ด.ญ.ณิษาอร ตั๊นเจริญ
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา ด.ช.ธีรดนย์ บุณยะรัตเวช
ด.ญ.ธาริตา ง่วนสำอางค์
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา ด.ช.ชิน แก้วเทวี
ด.ญ.ธนภร พรรณประภาศรี
เปตอง - Shooting 1 คน ประถมศึกษา ชาย
ฟุตซอล - ประถมศึกษา ทีมชาย ด.ช.บวรวิชญ์ มหามิตร
ด.ช.นพชัย พงศ์พันธุ์ภาณี
ด.ช.ธัญฑ์ กฤษณะเศรณี
ด.ช.ธณัฐ บุณยทรรพ
ด.ช.พาทิศ ตันติเมธ
ด.ช.ปาณัท ภู่จินดา
ด.ช.กวิน ป้อมสนาม
ด.ช.นพวิชญ์ มณีไพโรจน์
ด.ช.บัณฑัต เข็มทอง
ด.ช.วาดศิลป์ อัศวชาติชาญชัย
ด.ช.ปภังกร หวังชูเชิดกุล
ด.ช.ปภพ สุวรรณวานิช
ด.ช.หฤษฎ์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
ด.ช.นนพัสส์ สุตกิจพิสิฐ
ด.ช.ศิวกร โกมลหิรัณย์
ฟุตบอล - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.นันทกร ปฐมปัทมะ
ด.ช.ชุฏิพัฒณ์ อัศดรไพรศานติ์
ด.ช.พาทิศ ตันติเมธ
ด.ช.พงศ์ภรณ์ นิยมทอง
ด.ช.บรมกร วรรณสารเมธา
ด.ช.นพวิชญ์ มณีไพโรจน์
ด.ช.ปัณณฑัต จิตรภักดี
ด.ช.บัณฑัต เข็มทอง
ด.ช.เสาวภาคย์ ลัดกระทุ่ม
ด.ช.วรกันต์ สิงห์ทวีศักดิ์
ด.ช.รัชพล สิงห์โตโรจน์
ด.ช.นพวินท์ มณีไพโรจน์
ด.ช.เตชิน เตชะอินทราวงศ์
ด.ช.ปภพ สุวรรณวานิช
ด.ช.รณกร พาณิชโชติอนันต์
ด.ช.ปพน เบญจรุราวงศ์
ด.ช.กวิน ป้อมสนาม
ด.ช.วงศธร ฉัตรเพ็ชร
ด.ช.ศิวกร โกมลหิรัณย์
ด.ช.พิธิวัต ชาวหา
ด.ช.ธัญฑ์ กฤษณะเศรณี
ด.ช.นพชัย พงศ์พันธุ์ภาณี
ด.ช.ปกรณ์เกียรติ เอี่ยมสุวรรณ
ด.ช.เมธัส โอภาสเอี่ยมขจร
ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep ประถมศึกษา ด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล
ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์
ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive ประถมศึกษา ด.ช.พุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล
ด.ญ.จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์
ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba ประถมศึกษา ด.ช.ฐิติรัตน์ ชุติมิต
ด.ญ.กษม สินธุภิญโญ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ธนพ จันทรประเสริฐ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.มาร์ตังค์ พันธุ์ภักดีคุณ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.เดชจรัส สุวรรณเกต
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ศศิรัศมิ์ พรไพศาลสุข
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.มีอา มิลลาร์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.อานนท์ ลี้ไวโรจน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.ปาณิสรา เกื้อสกูล
ด.ญ.ธนัชชา กอบเกื้อกูล
ด.ญ.ลภัสรดา อมรพิทักษ์พันธ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.ปาณิสรา เกื้อสกูล
ด.ญ.ธนัชชา กอบเกื้อกูล
ด.ญ.ณภัทร ชยาภิรัต
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ภักดีเชษฐ์ ตาดทอง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.ธีร์ วัชรักษะ
ด.ช.บุณยกร หลิวสุวรรณ
ด.ช.ภักดีเชษฐ์ ตาดทอง
ด.ช.ปภังกร โอภาประกาสิต
หมากกระดาน - หมากฮอส : บุคคล ประถมศึกษา ด.ช.กวิน สุริยผล
แฮนด์บอล - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ชมทิศา แซ่อึ้ง
ด.ญ.อภิสรา แซ่ฉั่ว
ด.ญ.วริศนันท์ ใจวีระวัฒนา
ด.ญ.ญาณ์นรี พิทักษ์พรไพศาล
ด.ญ.ปารมิตา นามสุบิน
ด.ญ.อันนา นววิธรัตนา
ด.ญ.ตุลรดา เลิศภัทรพงศ์
ด.ญ.อริยาพร เอี่ยมรัตนเลิศ
ด.ญ.นรินทร บุญอ่วม
ด.ญ.ปัณณิกา เค้าสงวนศิลป์
ด.ญ.เมริสา นีลดานุวงศ์
ด.ญ.ธมลวรรณ วิเชตชาติ
ด.ญ.พัทธ์ธีรา ศิริพงศ์วุฒิกร
ด.ญ.ปภานลิน ลีลาจารุพงศ์
ด.ญ.ปณตพร หวังวรภิญโญ
ด.ญ.สุพิชญา บูชาธรรม
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ