สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เหรียญทอง จำนวน 3 เหรียญ  (นับเหรียญ 3 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.กัญญารัตน์ ประชุมโส
กรีฑา - กระโดดไกล ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.กัญญารัตน์ ประชุมโส
กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.สุวิชยา วินิจฉัยธรรม
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 3 เหรียญ  (นับเหรียญ 3 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.พันธิสา โรชาท์
ด.ญ.ภูริชญา อิทรจักพงษ์
ด.ญ.พิยะดา แผลงสูงเนิน
ด.ญ.กัญญารัตน์ ประชุมโส
ด.ญ.ปางสิริ วรรณทอง
ด.ญ.ภควันต์ อุทัยรัฐนิธิกุล
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ชาลิสา ตั้งกุลบริบูรณ์
เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา ด.ช.วรชิต เดชานุบกษา
ด.ญ.ชาลิสา ตั้งกุลบริบูรณ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 12 เหรียญ  (นับเหรียญ 12 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ปางสิริ วรรณทอง
ด.ญ.ปุณยภา สกุลคู
ด.ญ.ภควันต์ อุทัยรัฐนิธิกุล
ด.ญ.ณิชชา เสาะถ่าน
ด.ญ.สุภัตการต์ กองลี
ด.ญ.ภูริชญา อิทรจักพงษ์
ด.ญ.กิตติรักษ์ บุตรศรี
กรีฑา - วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.วรรธนะ เผือกนอก
ด.ช.กันจ์พจน์ ปกณ์ภัทราพงษ์
ด.ช.กษิดิศ กิตติวัฒนากูล
ด.ช.มหาสมุทร แมธิโอ เจแคน
ด.ช.ณภัทร โสดาศรี
กรีฑา - วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ศิรภัสนันท์ ชมศิริตรกูล
ด.ญ.กิตติรักษ์ บุตรศรี
ด.ญ.พิยะดา แผลงสูงเนิน
ด.ญ.ภควันต์ อุทัยรัฐนิธิกุล
ด.ญ.ปางสิริ วรรณทอง
ด.ญ.พันธิสา โรชาท์
ด.ญ.เมธิตา ชัยศรี
ด.ญ.ภูริชญา อิทรจักพงษ์
ด.ญ.สุภัตการต์ กองลี
กรีฑา - วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.กษิดิศ กิตติวัฒนากูล
ด.ช.ณภัทร โสดาศรี
ด.ช.ภูวดล ชื่นใจ
ด.ช.ธนพนธ์ ไชยยงยศ
ด.ช.วรรธนะ เผือกนอก
ด.ช.มหาสมุทร แมธิโอ เจแคน
ด.ช.กันจ์พจน์ ปกณ์ภัทราพงษ์
ด.ช.สรัช บุตรวงศ์
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ธนพนธ์ ไชยยงยศ
ด.ช.วรรธนะ เผือกนอก
ด.ช.กันจ์พจน์ ปกณ์ภัทราพงษ์
ด.ช.มหาสมุทร แมธิโอ เจแคน
ด.ช.กษิดิศ กิตติวัฒนากูล
ด.ช.สรัช บุตรวงศ์
เทนนิส - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.พีรวิชญ์ อุทัยธรรม
ด.ช.สิรวิชญ์ พีรพัฒนา
ด.ช.ทศพร ตั้งกุลบริบูรณ์
ด.ช.วรชิต เดชานุบกษา
เทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ทศพร ตั้งกุลบริบูรณ์
ด.ช.พีรวิชญ์ อุทัยธรรม
แบดมินตัน - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.วิชญ์ ประฏิภาณวัตร
ด.ช.ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล
ด.ช.ก้องเกียรติยศ ชาทองยศ
ด.ช.ปราญชล สันติวรากร
ด.ช.กัญจน์ เหล่าเลิศวรกุล
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ภคนันท์ เหล่าเลิศวรกุล
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย ด.ช.กัญจน์ เหล่าเลิศวรกุล
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.บงกช เข็มทองหลาง
ด.ญ.มนัญญา ศรีมันตะ
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล ประถมศึกษา ด.ช.ขวัญเกล้า รัตนเหม
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ