สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เหรียญทอง จำนวน 39 เหรียญ  (นับเหรียญ 39 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 60 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ภูผา อึ๊งวัฒนา
กรีฑา - วิ่ง 80 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ภูผา อึ๊งวัฒนา
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ภูผา อึ๊งวัฒนา
กรีฑา - วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ฐิตารีย์ กมุทชาติ
ด.ญ.โยษิตา งามวงษ์วาน
ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ด.ญ.ปุณณิตา เจริญจิตปัญจ์
ด.ญ.พัณณ์ชิตา อ้นเขียว
ด.ญ.สุขิตา แก้วเทวี
ด.ญ.จิรัชญา สุทธิพันธุ์
กรีฑา - วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ศุภณัฐ รูปสุวรรณกุล
ด.ช.ศุภมงคล จันทะจร
ด.ช.โชติพิสุทธิ์ พิศาลวรรณกุล
ด.ช.ธีรภัทร ตรีภพสกุลสิน
ด.ช.วภณภากร เกษมมณีภูเดช
ด.ช.อภิวิชญ์ ประจักษ์แสงสิริ
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.สุขิตา แก้วเทวี
ด.ญ.นทษร วรรณพงค์
ด.ญ.พัณณ์ชิตา อ้นเขียว
ด.ญ.อเล็กซ์ซันดร้า แพทเตอร์สัน
ด.ญ.จิรัชญา สุทธิพันธุ์
ด.ญ.ฐิตารีย์ กมุทชาติ
กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลชาย
กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์
ด.ญ.ณิชารีย์ พรหมน้อย
ด.ญ.ชนันญา โดมทอง
กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.อภิรฎา ภู่วรวรรณ
ด.ญ.จารุวรรณ์ ชัยกิจพัฒนา
ด.ญ.จิรานันท์ ลิม
กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) ทีมชาย ด.ช.ภูดิศ ม่วงมณี
ด.ช.ณฐภัทร ตรงจิตภักดี
ด.ช.พัทธนันท์ โลหะวิจารณ์
ด.ช.พีรณัฐ อัจฉริยะชาญวณิช
กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.จิรานันท์ ลิม
เทนนิส - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ศุภเศรษฐ์ จูเลิศตระกูล
ด.ช.รชตะ ธรรมเจริญสถิต
ด.ช.พศิน เทศนธรรม
ด.ช.ณัฏฐพล อนุสสรนิติสาร
ด.ช.ชนัฎพงษ์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์
ด.ช.จิตต์พัฒน์ วิชัยกุล
ด.ช.ภัทรกร เทศนธรรม
ด.ช.กฤษณ์ สมณะ
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา ชาย ด.ช.รชตะ ธรรมเจริญสถิต
เทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ภัทรกร เทศนธรรม
ด.ช.รชตะ ธรรมเจริญสถิต
ฟุตซอล - ประถมศึกษา ทีมชาย ด.ช.ณพชร หรุ่นศิริ
ด.ช.สรวิชญ์ คุณรัตนสิริ
ด.ช.ทัตเทพ หรุ่นศิริ
ด.ช.กานต์ สุขสุวรรณ
ด.ช.ภูชิสส์ พันธ์ยา
ด.ช.สิริศรัณย์ จันทร์แจ่มใส
ด.ช.ญาณิน รินทรสุนทร
ด.ช.มานาโตะ โชดะ
ด.ช.สุวิจักขณ์ วงษ์สัจจา
ด.ช.นรุตม์ กัณหาทอง
ด.ช.ณพล อัตถากร
ด.ช.ภานุภูมิ บุญรัตนกรกิจ
ด.ช.วรายุส เวชกุล
ด.ช.ปุณณัตถ์ บุญยะเดช
ด.ช.พันธ์นิพัทธ์ ซ้ายขวัญ
ฟุตบอล - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ธีรภัทร เล็กสรรเสริญ
ด.ช.ณฐภรรท มุ่งหมาย
ด.ช.สุรชา ตั้งสุณาวรรณ
ด.ช.สินภูมิ โชคคุณัญญา
ด.ช.สุภวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์
ด.ช.สหคุณ ชนะกุลภักดี
ด.ช.พิชาพงศ์ เทียมประเสริฐ
ด.ช.รุ่งรดิศ ชินบุตร
ด.ช.ภคภพ พูลสมบัติ
ด.ช.ภรัณยู ปีตานนท์ชัย
ด.ช.ภูวเดช เมฆหมอก
ด.ช.ก้องอังกูร สายแก้ว
ด.ช.ณัฐวุฒิ ยงสวัสดิ์
ด.ช.พสธร สัทธาพงศ์
ด.ช.เอื้ออังกูร ศรีวิริยเลิศกุล
ด.ช.ภูมิพัฒน์ ชัยวณิชยา
ด.ช.อัครินทร์ ศิริรุจิลักษณ์
ด.ช.กันตณัฐ กฤติยาภิชาตกุล
ด.ช.ศรัณย์ภัทร จันทร์แจ่มใส
ด.ช.วิน เตโชเรืองวิวัฒน์
ด.ช.มาซากิ โชดะ
ด.ช.ฐานัตถ์ วีระพันธุ์
ด.ช.ธีทัต อุตวัฒน์
ด.ช.พงศพัฒน์ พุฒฤทธิ์
ด.ช.วิชญ์ วุฒิวิวัฒน์ชัย
ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba ประถมศึกษา ด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์
ด.ญ.กุลปาลี กันต์กริน
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ศิรญา กาญจนี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ศิรญา กาญจนี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์
ด.ญ.ศิรญา กาญจนี
ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ด.ญ.บุณยาวีร์ เจียมพานทอง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.ณีรนุช ประจันพาณิชย์
ด.ญ.ศิรญา กาญจนี
ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ด.ญ.อรณิชชา ครองยุทธ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ศิรญา กาญจนี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ศิรา มารมย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ศิรา มารมย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ศิรา มารมย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.พิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์
ด.ญ.ณปภัช ลิ้มชุณหนุกูล
ด.ญ.เอมภัทรา ครองยุทธ
ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.อิทธิณรงค์ กวีญาณ
ด.ช.ศิรา มารมย์
ด.ช.พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา
ด.ช.อภิพงศ์พิพัฒน์ กวีญาณ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.อิทธิณรงค์ กวีญาณ
ด.ช.ศิรา มารมย์
ด.ช.พิทยุตม์ เอื้อสุกิจวัฒนา
ด.ช.อภิพงศ์พิพัฒน์ กวีญาณ
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.ปริญญ์ เลาหวิรภาพ
ด.ช.ณภัทร นพคุณ
ด.ช.ภวัต เรียงรุ่งโรจน์
ด.ญ.ศุภิศรา เศวตกิติธรรม
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล ประถมศึกษา
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.ปริญญ์ เลาหวิรภาพ
ด.ช.ณภัทร นพคุณ
ด.ช.ภวัต เรียงรุ่งโรจน์
ด.ญ.ศุภิศรา เศวตกิติธรรม
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล ประถมศึกษา ด.ช.ปริญญ์ เลาหวิรภาพ
หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.ธนกร โรจน์วีระ
ด.ช.ชนาธิป สาทสุทธิ
ด.ช.ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม
ด.ช.ภาคย์ คณิตวรานันท์
หมากกระดาน - เอแม็ท : บุคคล ประถมศึกษา ด.ช.บุณยกร ธารพานิช
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 22 เหรียญ  (นับเหรียญ 22 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 60 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ฐิตารีย์ กมุทชาติ
กรีฑา - วิ่งผลัด 8 x 50 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.วริศรา รูปสุวรรณกุล
ด.ญ.ลักษิกา สมเจริญ
ด.ญ.แพรชมพู เรียงรุ่งโรจน์
ด.ญ.อรณิชชา ครองยุทธ
ด.ญ.พัทธ์ธีรา เหลืองจริยากุล
ด.ญ.ธัญสิริ ชุมแวงวาปี
ด.ญ.วรดนู อิศราพันธ์พิสิษฐ์
ด.ญ.ชวัลญา สกุลเวสสะอนันต์
ด.ญ.อทิติญา เขยนอก
กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) ทีมชาย ด.ช.ระพีพงศ์ อภิศรีเพชร
ด.ช.กรรสิลักษณ์ บุญสุวรรณ
ด.ช.นันทติณณ์ วีระไพบูลย์
ด.ช.สุทธิดนย์ สุทธิพันธ์
กอล์ฟ - คลาส F (อายุไม่เกิน 7 ปี) บุคคลชาย ด.ช.ณฐภัทร ตรงจิตภักดี
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ลักษิกา กิตติรักษ์ปัญญา
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ชนัญธิดา ภิระบรรณ์
ด.ญ.ลักษิกา กิตติรักษ์ปัญญา
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.กิตติญา ไกรธีรวุฒิ
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.กิตติญา ไกรธีรวุฒิ
ด.ญ.พบพร บุญมี
ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive ประถมศึกษา ด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์
ด.ญ.กุลปาลี กันต์กริน
ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha ประถมศึกษา ด.ช.ภูมิลักษณ์ สายทอง
ด.ญ.พิรญาณ์ พ่วงเฟื่อง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.นพรุจ ศิริปุณย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.สุชานิตา ประสิทธิ์แสงอารีย์
ด.ญ.วรินท์ณัฏฐ์ อนันต์ศุภศักดิ์
ด.ญ.จันทร์กระจ่างฟ้า นุตมา
ด.ญ.ศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.สุชานิตา ประสิทธิ์แสงอารีย์
ด.ญ.ชัญญาภัค ศุภมณี
ด.ญ.ศริยา บุญญะศิริ
ด.ญ.ศุภรกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.อิทธิณรงค์ กวีญาณ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณัฐปภัสร์ ประสิทธิ์พรกุล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.อภิพงศ์พิพัฒน์ กวีญาณ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณัฐปภัสร์ ประสิทธิ์พรกุล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณัฐปภัสร์ ประสิทธิ์พรกุล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.พิชญ์นารา จันทร์สุวรรณ์
ด.ญ.เอมภัทรา ครองยุทธ
ด.ญ.อารียา ห์ลีละเมียร
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ ประสิทธิ์พรกุล
หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล ประถมศึกษา
หมากกระดาน - เอแม็ท : ทีม ประถมศึกษา ด.ช.ศิรวัฒน์ จิรศิริอริยกุล
ด.ช.บุณยกร ธารพานิช
ด.ช.จินตภัทร บัณฑูรนิพิท
ด.ช.สารัทธ์ โชติรุ่งโรจน์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 24 เหรียญ  (นับเหรียญ 24 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 80 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.สุขิตา แก้วเทวี
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
กอล์ฟ - คลาส D (อายุระหว่าง 10-11 ปี) บุคคลชาย ด.ช.กรรสิลักษณ์ บุญสุวรรณ
กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.ธัญพิมล ฐาปนวงศ์เวช
ด.ญ.นลิน สัจจะรัตนโชติ
ด.ญ.จุลลิล อำนาจเรืองไกร
กอล์ฟ - คลาส E (อายุระหว่าง 8-9 ปี) ทีมชาย ด.ช.วริศ ศิวะพรพันธ์
ด.ช.วรพล ประจันพาณิชย์
ด.ช.ปรินทร์ สารสมุทร
ด.ช.ไทแทน สุนทรเวช
เทนนิส - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.อัยรินทร์ วัฒนวงษ์
ด.ญ.นัทลี ราชพลสิทธิ์
ด.ญ.อแมนด้า แฮนส์สัน
ด.ญ.รญา ซื่อเมย นามวัฒน์
เทเบิลเทนนิส - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ลักษิกา กิตติรักษ์ปัญญา
ด.ญ.อาคิรา ถามะพันธ์
ด.ญ.บุญฐิสา ตุลละสกุล
ด.ญ.ชนัญธิดา ภิระบรรณ์
ด.ญ.พันธิสา สุทธิพันธ์
เทเบิลเทนนิส - ทีม ประถมศึกษา ชาย ด.ช.ชินกฤต แก้วจินดา
ด.ช.ณัฐพนธ์ อินทรหะ
ด.ช.เจตนิพันธ์ จิตต์หมั่น
ด.ช.กรทชัย สุดสาคร
ด.ช.อนุศิษฏ์ เตรียมธนะ
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.อาคิรา ถามะพันธ์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.บุญฐิสา ตุลละสกุล
ด.ญ.พันธิสา สุทธิพันธ์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย ด.ช.อนุศิษฏ์ เตรียมธนะ
ด.ช.ชินกฤต แก้วจินดา
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.พบพร บุญมี
เปตอง - ทีม 3 คน ประถมศึกษา หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย
ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango ประถมศึกษา ด.ช.ภูวิศ บุญญามงคลรัตน์
ด.ญ.กุลปาลี กันต์กริน
ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz ประถมศึกษา ด.ช.ภูมิลักษณ์ สายทอง
ด.ญ.พิรญาณ์ พ่วงเฟื่อง
ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha ประถมศึกษา ด.ช.รัฐนันท์ ศิริไพพรรณ
ด.ญ.ธัญภา วีระปรีย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ชุติกาญจน์ จันทร์สุวรรณ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ศรานต์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.อัครวิชญ์ ไชยสัจ
ด.ช.เทียนเทียน แทนคุณ จ้าว
ด.ช.ศรานต์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ด.ช.ธนาธา ศรีกิจจา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.วรินท์ณัฏฐ์ อนันต์ศุภศักดิ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 9 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.พีรนันท์ ถ้ำกลาง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 7 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.ปัณณ์ ประสิทธิ์วุฒิเวชช์
ด.ญ.ณปภัช ลิ้มชุณหนุกูล
ด.ญ.อรวรา เติมพิทยาไพสิฐ
ด.ญ.ภรรนท จิตกระเสริม
แฮนด์บอล - ทีม ประถมศึกษา หญิง ด.ญ.ภรณ์นิธิ ชูแก้ว
ด.ญ.ณัฏฐ์ วงศ์ศิริเมธีกุล
ด.ญ.ปาณิสรา มั่นทอง
ด.ญ.ปัญฑิตา วรรณทอง
ด.ญ.รยา ซาคาชิตะ วรเศวต
ด.ญ.พิมพ์พญา พุ่มไม้
ด.ญ.ณัฏธญาณ์ บุณยะวัฒน์
ด.ญ.ปุณยภา พงศ์ภพไพบูลย์
ด.ญ.ฑิตยา ฐานุตตมวงศ์
ด.ญ.นภัสนันท์ สุขมาดำรง
ด.ญ.ชัญญา สิทธินันทวิทย์
ด.ญ.นภัสสร บุญศิริ
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ วันสิริภักดิ์
ด.ญ.สุพิชญา ไทยพัฒนกิจ
ด.ญ.ปัณฑิตา จินดาลัทธ
ด.ญ.วรพิชชา เวชกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ