สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เหรียญทอง จำนวน 10 เหรียญ  (นับเหรียญ 10 เหรียญ)
เปตอง - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลีลาศ - Standard : Class B (4 จังหวะ) Waltz,Tango,Slow Foxtrot,Quickstep มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวภัทรวดี วิถีเทพ
นายภานุวัฒน์ พรหมจันทร์
ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์
นายณภัทร์ แก้วขาว
ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์
นายณภัทร์ แก้วขาว
ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.นภิสา อุมา
นายภาณุพงศ์ พรหมจันทร์
ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนพล แตกกิ่ง
ด.ญ.วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล
ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนพล แตกกิ่ง
ด.ญ.วรยา ลิ่มกังวาฬมงคล
ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
นายปธานิน แก้วมุนีโชค
ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวภัทรวดี วิถีเทพ
นายภานุวัฒน์ พรหมจันทร์
ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.นภิสา อุมา
นายภาณุพงศ์ พรหมจันทร์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 12 เหรียญ  (นับเหรียญ 12 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ศุภณัฐ ชุมผอม
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายชญานนท์ พุ่มแก้ว
กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายชญานนท์ พุ่มแก้ว
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.พิชเญศ โสคำภา
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
ฟุตซอล - มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย ด.ช.สุวินิจ ฤทธิรงค์
ด.ช.พงศธร ก่อเกียรติพิทักษ์
ด.ช.รัศม์ตะวัน จันทร์แก้ว
ด.ช.ฟาดิล มะ
ด.ช.ศิวภูมิ โตจั่น
ด.ช.ธนวินท์ แซ่ฉั่ว
ด.ช.ซุลฮาซาน ยูโซะ
ด.ช.สุทธิพงศ์ สุทธิประภา
ด.ช.ฟูฎัยลัน มหัตตระกูล
ด.ช.ฟาอิซ ยีด่อเหล๊าะ
ด.ช.อิลฮาล เวาะมะ
ด.ช.ธีร์ธวัช ไม้แก้ว
ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
นายปธานิน แก้วมุนีโชค
ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล
ด.ญ.วรรธน์วรี ไชยมงคล
ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
นายปธานิน แก้วมุนีโชค
ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวณัฐมน ดำรงพันธ์
นายวรเมธ วงศ์สำราญ
ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล
ด.ญ.วรรธน์วรี ไชยมงคล
ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์
นายณภัทร์ แก้วขาว
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 17 เหรียญ  (นับเหรียญ 16 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวอินทิรา แสงสุวรรณ
กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.อันนาส วังทอง
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ชลชาติ บุญรักษา
ด.ช.ชินกฤต ปัตตศิริเสนีย์
ด.ช.อามีน เจ๊ะอุบง
ด.ช.อนันดา แวหะมะ
ด.ช.แสนรัก รงเรือง
ด.ช.กันติทัต สร้อยแก้ว
ด.ช.ภาณุวิชญ์ สมทรง
ด.ช.พสธร รอดขาว
ด.ช.ฟาดิว ทักษิณานุรักษ์
ด.ช.นภัทร แกสมาน
นายภัคพัฒน์ วานิชรักษ์
นายอุมัร เบ็ญจลักษณ์
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ** ด.ญ.กานต์ธิดา เจริญธนวิธ
ด.ญ.อิษฎา แดงเพ็ง
ด.ญ.พิชามญชุ์ คงรักษ์
ด.ญ.ปริชญา ภูยุทธานนท์
ด.ญ.ปณาลี คงสมพรต
ด.ญ.ปภาวรัทย์ มณีนพวงศ์
ด.ญ.สุพิชญา ชูสกุลวงศ์
ด.ญ.คัทลียา ก่อเกียรติพิทักษ์
ด.ญ.จิวารีย์ สาหัดสะตำ
ด.ญ.ปวีณรัตน์ ลิ่มกังวาฬมงคล
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวกัลยาณี เจ๊ะอุบง
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ศิรสิทธิ์ อิงคยุทธวิทยา
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เปตอง - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปรมาภรณ์ แก้วมุนีโชค
นายปธานิน แก้วมุนีโชค
ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วิทย์อนันต์ ตั้งก่อสกุล
ด.ญ.วรรธน์วรี ไชยมงคล
ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปริญา ภูยุทธานนท์
นายณภัทร์ แก้วขาว
ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.นภิสา อุมา
นายภาณุพงศ์ พรหมจันทร์
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.อนีศ สุไลมาน
ด.ช.จิตริน บินหะยีอารง
ด.ญ.รัยมี่ ดิษฐาภินันท์
ด.ญ.อลิสา ยำบ๊ะ
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวธมนวรรณ แสงศิลา
นางสาวปุณริศา รอดยิ้ม
นายนิฌามิล หะยีซะ
นายศุภวิชญ์ หวานจิตต์
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น
หมากกระดาน - เอแม็ท : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ