สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

เหรียญทอง จำนวน 7 เหรียญ  (นับเหรียญ 7 เหรียญ)
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ปราชญ์ ปั้นกล่ำ
กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ปราชญ์ ปั้นกล่ำ
กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.นพนันท์ ปิ่นเกล้า
กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลชาย นายภูพิรัฐ กลิ่นเกษร
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวเมญาณ์ สัจธรรมธวัช
เปตอง - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น
ฟุตซอล - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย นายนันทพัทธ์ พุ่มกุมาร
นายพรภวิษญ์ เชื่อมวราศาสตร์
นายภวพรรธน์ ปิยเจริญพัฒน์
นายวิชญสิทธิ์ สุริยะฉาย
นายราชศักดิ์ สุขสบาย
นายคีตภัทท์ พะวงจิตร
นายศานติบูรณ์ ศรีอมรศักดิ์
นายทะเลรักษ์ ภูถุ
นายปริยวิศว์ เอี่ยมขจรชัย
นายอิศระ โพธิบัวทอง
นายจิตรภาณุ โชติกะคาม
นายศุภณัฐ พงษ์สวัสดิ์
นายนนทพัทธ์ รี่คุปต์ฤทธิ์
นายภัคพงษ์ วุฒิกิจจาทร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 10 เหรียญ  (นับเหรียญ 10 เหรียญ)
กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ปราชญ์ ปั้นกล่ำ
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.อภิชัย แตระกูล
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวกานดารัตน์ ทองอ่อน
กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.นคนันทินี ดำรงค์กุล
กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.นพนันท์ ปิ่นเกล้า
กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวธนพร สุภชัยพานิชพงศ์
กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายจิรกิตติ์ ตันติวัฒนกุลชัย
กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.แพรพลอย ตะโกภู่
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวธนพร สุภชัยพานิชพงศ์
นางสาวณัฏฐณิชา กำภูพงษ์
นางสาวอัณศิมา กาบทอง
นางสาวนภัสวรรณ ปั้นทอง
นางสาวจุฑามาศ รัตนา
นางสาวรัตนพรรณ คงอินใหญ่
นางสาวรัตนพร คงอินใหญ่
นางสาวณัฏฐ์รุจา วัยนิพิฐพงษ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 10 เหรียญ  (นับเหรียญ 10 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายชลสิทธิ์ ศรัณยกษิตริน
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายจิรกิตติ์ ตันติวัฒนกุลชัย
กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.นพนันท์ ปิ่นเกล้า
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ภฤศ จันทนะภาพ
ด.ช.จีรวัสส์ ภัสสิริวิชช์
ด.ช.ชญานนท์ กล่อมใจขาว
ด.ช.ภาสวุฒิ อภิรักษ์อร่ามวง
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายธีรณัฏฐ์ ภัสสิริวิชช์
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ฟุตซอล - มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย ด.ช.ภัคฌาวัฒน์ วะณะทอง
ด.ช.กฤตพัฒน์ จิตรคำ
ด.ช.วรวัชร เลขะวัฒนะ
ด.ช.พงศ์ธร ศุภสาร
ด.ช.จุลจักร งามดี
ด.ช.บดินทร์ ธัมม์บันดาลสุข
ด.ช.ธนัทณัฏฐ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ด.ช.สุทธิพงษ์ เจริญจิตปัญจ์
ด.ช.ศิริมงคล อริยะเลิศชัย
ด.ช.พงศ์ปณต ชูวงศ์วาน
ด.ช.ธีร์ธวัช บุญปรีชา
ด.ช.ตุลณ์ธรรม สถิตย์
ด.ช.หาญณรงค์ ฐิติถาวรวงศ์
ด.ช.ธนบูรณ์ ริมดุสิต
ฟุตซอล - มัธยมศึกษา ทีมหญิง ด.ญ.สิรินทร์รัตน์ นิ่มนวลภูพานิช
ด.ญ.นันทิตา ดนตรีเสนาะ
ด.ญ.อติกานต์ หู้เต็ม
นางสาวพิมพ์นภา นิ่มปุญญกำพงษ์
นางสาวจุฑามาศ รัตนา
นางสาวพรปภัส นิลทองคำ
นางสาวโยษิตา สินบัว
นางสาวกานดารัตน์ ทองอ่อน
นางสาวฐานพันธ์ อินทร์เพชร
นางสาวพศิกา กิจกอบชัย
นางสาวชนากานต์ อินทรีย์
นางสาวภัทราภรณ์ สินบัวทอง
นางสาวพัทธนันท์ อาวุธวิทยา
นางสาวกชพรรณ สินพรม
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ