สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เหรียญทอง จำนวน 42 เหรียญ  (นับเหรียญ 42 เหรียญ)
กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.นภสร ฟ้าอรุณ
ด.ญ.จัสมิน ทาโคตร
ด.ญ.ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ
กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.กชกร เคลื่อนสูงเนิน
ด.ญ.ธัญพิชา นพจินดา
ด.ญ.พิมพ์มาดา ใจกล้า
ด.ญ.วริศรา ลี
ด.ญ.ดลพร ทองสุข
ด.ญ.ณัฏฐณิชา กินรี
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวอภิชญา อัจฉรานุกุล
นางสาวณัฏฐนิช ศรีคชา
นางสาวปราญชลี เขียวอ้น
นางสาวรวิ ธชโยธิน
นางสาวณัชชา จิตรอักษร
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ภูวิศ ลี
ด.ช.อนิรุทธ์ หิตการุญ
ด.ช.ภูมิภัทร ชาตรีกุล
ด.ช.คุณากร สวัสดิ์ชัย
ด.ช.ปรัชญา ใบบ้ง
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณัฏฐณิชา กินรี
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ปรัชญา ใบบ้ง
ด.ช.ภูวิศ ลี
เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวณัชชา จิตรอักษร
นายสิปาณัสม์ จรัณยานนท์
เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภูวิศ ลี
ด.ญ.ธัญพิชา นพจินดา
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายภูริต วีรกุลเทวัญ
นายภูศิร์ ตินทุกะสิริ
นายภาณุวิชญ์ อมันตกุล
นายปิยภัทร ลีลาชัยพิสิฐ
นายกันตพงศ์ ศรีแสงแก้ว
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ปัณฑิตา ภิญโญไพศาล
ด.ญ.ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์
ด.ญ.ไปรยา ปัญจนนท์
ด.ญ.พรรษ ศุภวัฒนกุล
ด.ญ.ลภัสธิญาณ์ ไพศาลสุจารีกุล
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ธีธัช ฉัตรศุภกุล
ด.ช.ศรัณย์ เจริญวงศ์ฤกษ์
ด.ช.คณกฤต ศิริไพพรรณ
ด.ช.สิรภัทร วงษ์ทศรัตน์
ด.ช.สิทธ์ รัชต์บริรักษ์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายภูริต วีรกุลเทวัญ
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ปัณฑิตา ภิญโญไพศาล
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายภูริต วีรกุลเทวัญ
นายภาณุวิชญ์ อมันตกุล
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ลภัสธิญาณ์ ไพศาลสุจารีกุล
ด.ญ.ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สิรภัทร วงษ์ทศรัตน์
ด.ญ.ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายนันทวัฒ แสงจันทร์ฉาย
นายธัชพงศ์ อธิสิริยืนยง
นายธราธร การภักดี
นายอภิสิทธิ์ สุระเสน
นายสิทธินนท์ รีนาราช
นายธัชพล อารยะสกุล
นายธีรัช หาบ้านแท่น
นายลภัสกร พฤกษเกษร
นายพีรพัฒน์ สิงห์พรหม
นายนาวิน อ่อนประสพ
นายจีรพัฒน์ อเล็กซานโดร อาจหาญ
นายภคพล ทองเพิ่ม
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ศรุตยา ฉะอ้อนศรี
ด.ญ.เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์
ด.ญ.ปิยภัสสร์ ไวยาณรางกูร
ด.ญ.สุพิชญา ปัญญาโรจน์
ด.ญ.อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายอาชว์วิญญ์ วณิชาพัชร
นายกานต์ วรวิเศษ
นายธนบดี สินเจริญ
นายภัทราวุธ วรวิเศษ
นายรุษฐนภัค อูปทอง
นายบุรฉัตร ก่อเฉลิมสนธิ
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล
ด.ช.ธนธัส อนุกูลไพบูลย์
ด.ช.ธนนนท์ จิตใจภูรี
ด.ช.ปวริศร์ คงเจริญ
ด.ช.นวิน แป้นพันธุ์
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายรุษฐนภัค อูปทอง
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ธนนนท์ จิตใจภูรี
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล
ด.ช.ธนนนท์ จิตใจภูรี
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์
ด.ญ.ปิยภัสสร์ ไวยาณรางกูร
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายกานต์ วรวิเศษ
นายธนบดี สินเจริญ
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ
นายรุษฐนภัค อูปทอง
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายปรัชญา เทียมคง
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวเบญจวรรณ ทองคำ
นายณราวุฒิ อินทบุตร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณัชชา แซ่ลี้
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.กันทิตา มโนรถจตุรงค์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.กันทิตา มโนรถจตุรงค์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.กันทิตา มโนรถจตุรงค์
ด.ญ.ทรัพย์สิมา พยัคฆ์หาญ
ด.ญ.อภิษฎา เจือประเสริฐ
ด.ญ.ณัชชา แซ่ลี้
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.กันทิตา มโนรถจตุรงค์
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พันธุ์ทรัพย์ ดิเรกวัฒนะ
ด.ช.ภูมินทร์ เกรียงโกมล
ด.ช.ศุภกฤต แซ่เถา
ด.ญ.ศุภวรรณ แซ่เถา
แฮนด์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.สิริกร พร้อมประพันธ์
ด.ญ.พาณิภัค พันธุ์เสือ
ด.ญ.นภาพร อาภรณ์พงษ์
ด.ญ.กรวรรณ วงษ์งาม
ด.ญ.หยาดทิพย์ ผาสุวรรณ์
ด.ญ.พิมพ์ภินันท์ ชาญเชิงภพ
ด.ญ.ณัฐิดา รัตนภิรมย์
ด.ญ.ณภัทร บัวบูชา
ด.ญ.ณภัทริน ศรีกรวิชญ์
ด.ญ.ณิชาภา มะลิทอง
นางสาวกุลธิดา หาบ้านแท่น
นางสาวชญานิศ ชาติยานนท์
นางสาววริศรา จันทราภิรมย์
นางสาวปานตะวัน หิรัญพิศ
นางสาวสกุลทิพย์ เจริญฤทธิ์
นางสาววรพรรณ ทรงเดช
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 27 เหรียญ  (นับเหรียญ 27 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปราณกวี เกลี้ยงกมล
นางสาวปลายมาศ งามแสงรัตน์
นางสาวณัฐทิตา ทองสมุทร
นางสาวฐิดาพร รัตนสกล
นางสาววชิรกัลยา พุทธฉัตรวงศ์
นางสาวศุภลักษณ์ ณรงค์อินทร์
กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปราณกวี เกลี้ยงกมล
นางสาวปิยนุช ยงอมรพันธุ์
นางสาววชิรกัลยา พุทธฉัตรวงศ์
นางสาวกฤตยวรรณ ภิรมย์รักษ์
นางสาวศุภลักษณ์ ณรงค์อินทร์
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปิยนุช ยงอมรพันธุ์
กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) ทีมชาย นายอนุพนธ์ วันดี
นายคุณานนต์ ชุติพานิชย์
นายสุรพัฒน์ เภรีภาส
นายทัตเทพ พุ่มโกสุม
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวณัชชา จิตรอักษร
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ปรัชญา ใบบ้ง
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายสิปาณัสม์ จรัณยานนท์
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณัฏฐณิชา กินรี
ด.ญ.ธัญพิชา นพจินดา
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวอภิชญา อัจฉรานุกุล
นางสาวณัฏฐนิช ศรีคชา
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.สิรภัทร วงษ์ทศรัตน์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวพิมพ์พิชชา ศิริโภคานนท์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ธีธัช ฉัตรศุภกุล
ด.ช.ศรัณย์ เจริญวงศ์ฤกษ์
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวพิชญ์ภัทร มหัตธน
นางสาวจิรชยา บุญมาก
นางสาวนนทรมย์ ตาลช่วง
นางสาวอมลกานต์ ลือโรจน์วงศ์
นางสาวจิรัชญา สุนทรเกตุ
นางสาวจิรัฐิติกาล ศิริโชติ
นางสาวปิยนุช ยงอมรพันธุ์
นางสาววชิรญาณ์ ณ ถลาง
นางสาวกวิตา นิลพลับ
นางสาวปนัสยา ตรัยวัฒนา
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.เพียงพอ สุขวัฒนาการวิทย์
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย นายศุภวิชญ์ ทวีสุข
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย นายศุภวิชญ์ ทวีสุข
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ธัญสุตา สาครกุลวิช
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.เมธินี วินิชชากร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวพลอยไพลิน โกศลวิบูลย์พงศ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลหญิง นางสาวพลอยไพลิน โกศลวิบูลย์พงศ์
หมากกระดาน - หมากฮอส : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศรัณย์ เลิศสินทรัพย์ทวี
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายชยานนท์ เตชะวิมล
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พันธุ์ทรัพย์ ดิเรกวัฒนะ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 40 เหรียญ  (นับเหรียญ 40 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวกฤตยวรรณ ภิรมย์รักษ์
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวธนัชพร ดำรงธรรมวุฒิ
กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ธนนนท์ จิตใจภูรี
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายธีรพงษ์ ใจตรง
นายธีรดล คำวงศ์
นายอาทิตย์ พาสุขสกุล
นายศุภวัฒน์ ศรีบุษย์
นายภูบดี กุลมา
กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลชาย นายอนุพนธ์ วันดี
กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.กุลิสรา ไทยปราณีต
ด.ญ.ภัทรภร เวชสุภากุล
ด.ญ.อันนา พงษ์โสภา
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายวรฤทธิ์ ดิษยบุตร
นายศุภกรณ์ ชุติมาอนันต์กุล
นายสิปาณัสม์ จรัณยานนท์
นายติณห์ นิธิวาณิชย์
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.วริศรา ลี
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.คุณากร สวัสดิ์ชัย
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายติณห์ นิธิวาณิชย์
นายวรฤทธิ์ ดิษยบุตร
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.คุณากร สวัสดิ์ชัย
ด.ช.อนิรุทธ์ หิตการุญ
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.กชกร เคลื่อนสูงเนิน
ด.ญ.ดลพร ทองสุข
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.คณกฤต ศิริไพพรรณ
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ญาดา สุขสวัสดิ์
ด.ญ.ภัณฑิรา เสตสุวรรณ
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพิมพ์พิชชา ศิริโภคานนท์
นายภาณุวิชญ์ อมันตกุล
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.อริสรา สิงห์คง
ด.ญ.อักษิพร วรรณพัฒน์
ด.ญ.อภิชญา พลพรม
ด.ญ.อภิสมา แก้วกัน
ด.ญ.สิรีธร สถาพรชัยสิทธิ์
ด.ญ.กุลบุญญา ดิวิทยา
ด.ญ.ภัทรธิดา เชาวนารมย์
ด.ญ.แพรวา ด่านลักษณโยธิน
ด.ญ.ภานิชา อุดเจริญ
ด.ญ.นันท์นภัส เต็งประเสริฐ
ด.ญ.มัลลิกา ศิลธรรม
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.สุพิชญา ปัญญาโรจน์
ด.ญ.ศรุตยา ฉะอ้อนศรี
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล
ด.ญ.อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
ฟุตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายธีรพงษ์ ใจตรง
นายอานนท์ เสถียรหิรัญ
นายชยุต กันฐพงศ์
นายภาสพล พงศ์เมธีกุล
นายโอฬาริก ต๊ะน้อย
นายจุไทย รุ่งสุข
นายธีรดล คำวงศ์
นายออกรบ คุณชล
นายชุติธร วงศ์ทองเหลือ
นายอภิพร กลีบบัว
นายธนดล เปราศรี
นายอาทิตย์ พาสุขสกุล
นายพศุตม์ บัวแย้ม
นายณศักดิ์ แสงอร่าม
นายรัชต ถาวรรัตน์
นายรวีโรจน์ นิ่มนวลอนันต์
นายพัศวีร์ เสนะวงศ์
นายทีรุช เอื้อวารี
นายฐิติพงศ์ ไพศาลเสถียรวงศ์
นายภูบดี กุลมา
นายภัทรพล อาภรณ์พงษ์
นายจารุวัฒน์ สุทธิวิริยาภรณ์
นายพิชัยยุทธ อนุกูลธรรม
นายวรากร กลิ่นหอม
ฟุตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.พงศ์ดนัย จรณะ
ด.ช.องศา พงศ์ประพิณ
ด.ช.นันทวัฒน์ สหาย
ด.ช.ทรัพย์อนันต์ พยัคฆ์หาญ
ด.ช.พีรวิชญ์ ปฏิพิมพาคม
ด.ช.มรรค ก่อเกียรติมานะ
ด.ช.รัชชานนท์ ดวงดี
ด.ช.นาธาน กุลมา
ด.ช.ภูวิศ ศศะภูริ
ด.ช.ชีววุฒิ บินกำซัน
ด.ช.พนธกร พงศ์เมธีกุล
ด.ช.เขมทัต เกลียวบุญทอง
ด.ช.สิปปัณณ์ พันธจักร
ด.ช.สิรภัทร ลักขณาโรจน์
ด.ช.จตุพล เสนะวงศ์
ด.ช.ณภัทร ลักขณาโรจน์
ด.ช.ศิลา แก้ววิเชียร
ด.ช.นนทศักดิ์ เพิ่มกระโทก
ด.ช.จีรภัทร ชูขันธ์
ด.ช.พลพงศ์ เปี่ยมคุ้ม
ด.ช.ภูมิ คุ้มชาติ
ด.ช.ศศิศ ศรีสวัสดิ์
ด.ช.วรัท ทวีแสงสกุลไทย
นายธนภัทร ว่องไตรรัตน์
นายคุณากร ลีฬหคุณากร
ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวนวพร ตุ้มฉิม
นายปฏิพล ศิริบุตร
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายชัชพงศ์ บัวขม
นายภัทรกร ปัญญาพลังกูล
นายภูมพล กองพิมพ์
นายวารุฒ เลาะเมาะ
นายกันตพงศ์ ฉิมพลี
นายไชยวัฒน์ จิตติพงศ์
นายปรียาธร ชัยภักดี
นายธรรมสิทธิ์ ฉินประสิทธิชัย
นายดุษฎี กรีพานิช
นายอิทธิวัฐ ธรรมรุ่งเรือง
นายสิทธิพันธ์ วิบูลย์ศรัณย์
นายธนกฤต ธาราวาณิชย์
นายณัฐดนัย ธนวิภาคะนนท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.กันต์กาญจน์ ปรีชาวุฒิคุณ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ธัญสุตา สาครกุลวิช
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.กันต์กาญจน์ ปรีชาวุฒิคุณ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.กันต์กาญจน์ ปรีชาวุฒิคุณ
ด.ญ.ธัญสุตา สาครกุลวิช
ด.ญ.ลักษิกา วิเศษพานิชกิจ
ด.ญ.เมธินี วินิชชากร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.ลักษิกา วิเศษพานิชกิจ
ด.ญ.ภัทอาภรณ์ ต่อนี
นางสาวพลอยไพลิน โกศลวิบูลย์พงศ์
นางสาวอภิชญา แซ่โค้ว
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณัชชา แซ่ลี้
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.อันนัน โฆษิตานารา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณัชชา แซ่ลี้
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.รติ ตันติเวชกุล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.แพรวา ด่านลักษณโยธิน
ด.ญ.กันทิตา มโนรถจตุรงค์
ด.ญ.อภิษฎา เจือประเสริฐ
ด.ญ.ณัชชา แซ่ลี้
หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พนธกร ทาปทา
ด.ช.อภิสัณห์ บุนนาค
ด.ญ.เปมิกา ทาปทา
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายกรวิชญ์ จันทร์คง
หมากกระดาน - เอแม็ท : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นายมังกร ฐาปนโสภณ
นายรวิทเอก ทรงอุดมวัฒนา
นายธีรเมธ ศิริพล
นายกฤตภาส ลิมป์สีสวรรค์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ