สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เหรียญทอง จำนวน 31 เหรียญ  (นับเหรียญ 31 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ภูธนิก ศีตสาธิต
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ธาม แสงเลิศศิลปชัย
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.เอี่ยมภู วงษ์ประดิษฐ์
ด.ช.ธาม แสงเลิศศิลปชัย
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
ฟุตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.เพชร จันทรากุล
ด.ช.กายกวิน ซื่อสัตย์
ด.ช.ภูมิพัฒน์ วีระกุลทรัพย์
ด.ช.ภาคิน เภาวัฒนาสุข
ด.ช.แอนโธนี ซีบาสเตียน เดอ กุซแมน
ด.ช.สายสีมา ตินทุกะสิริ
ด.ช.พศวีร์ แสนหิรัณย์
ด.ช.กฤษกันต์ ทองสมบูรณ์
ด.ช.ปสิฐวิชญ์ กัลยาวัฒนาเจริญ
ด.ช.นราธิป วิทยาปรีชาพล
ด.ช.ธาม ทิพยมณฑา
ด.ช.ธนกร ใบมงคล
ด.ช.กัณฑ์ ปิยาภิมุข
ด.ช.พิรชัช กุลลประภา
ด.ช.รุจ รินทร์โชคชัย
ด.ช.ทยากร จนิษฐ
ด.ช.ภูริภัทร อัตถากร
ด.ช.จิรภัทร เดี่ยววาณิชย์
ด.ช.ณัฐภัทร เชิดชู
ด.ช.ธนดล สุขคง
ด.ช.กฤษกรณ์ ทองสมบูรณ์
ด.ช.สุภัทร ภัทรพัลลภ
ด.ช.นิพิฐพนธ์ ตุงคะรักษ์
ด.ช.พชรพล พุกเจริญ
ด.ช.อนีส สุภัคไพศาล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวปวริศา จรูญรัศมีโรจน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวปวริศา จรูญรัศมีโรจน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวสุทัตตา เทพบุตร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวสุทัตตา เทพบุตร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวปวริศา จรูญรัศมีโรจน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง นางสาวทรัพย์สิริ พยัคฆ์หาญ
นางสาวปวริศา จรูญรัศมีโรจน์
นางสาวสุทัตตา เทพบุตร
นางสาวอัจจนาพร ปฐมพฤกษ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง นางสาวทรัพย์สิริ พยัคฆ์หาญ
นางสาวปวริศา จรูญรัศมีโรจน์
นางสาวสุทัตตา เทพบุตร
นางสาวอัจจนาพร ปฐมพฤกษ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง นางสาวสุทัตตา เทพบุตร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย นายชเล เสกธีระ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.พลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ธนาวุฒิ เร้ารุจา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.พลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
ด.ช.ธนาวุฒิ เร้ารุจา
ด.ช.พลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี
นายชเล เสกธีระ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
ด.ช.พลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี
ด.ช.นันทวัจน์ ธีรดิษฐานนท์
นายชเล เสกธีระ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ธนาวุฒิ เร้ารุจา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.จันท์สินี ชวนะภูธร
ด.ญ.วีรดา กลกิจโกวินท์
ด.ญ.จิณณ์ รัชโน
ด.ญ.พริมมาดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข
หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายสรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณัฐภัทร นาคอินทร์
หมากกระดาน - เอแม็ท : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายสุทธินนท์ จงสถิตย์ไพบูลย์
หมากกระดาน - เอแม็ท : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วิรัชพงษ์ สุวรรณพิบูลย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 26 เหรียญ  (นับเหรียญ 26 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวทัศพร สมฤทธิ์
นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
นางสาวทอฝัน ไวยวุฒิ
นางสาวจิณห์นิภา ศิวพรพิทักษ์
กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง นางสาวดวงตระการ กมลวิศิษฎ์
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ธาม แสงเลิศศิลปชัย
ด.ช.ธีราธร แตงสกุล
ด.ช.วีรภัทร ขันธ์สุวรรณ
ด.ช.เพิ่มบุญ ดวงโสมา
ด.ช.เอี่ยมภู วงษ์ประดิษฐ์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ธัญจิรา หงษ์จินดา
ด.ญ.ปาณิสรา จินดาวัฒนชัย
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายชวัลวิทย์ วงศ์สุนทรเลิศ
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กานต์ คงรอต
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวอัจจนาพร ปฐมพฤกษ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.นันทวัจน์ ธีรดิษฐานนท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.นันทวัจน์ ธีรดิษฐานนท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ธนาวุฒิ เร้ารุจา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.พลัฏฐ์ บุญยศักดิ์เสรี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.จิณณ์ รัชโน
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.วีรดา กลกิจโกวินท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.จิณณ์ รัชโน
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.ภามศุ์ เจริญพิทักษ์พร
ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย
ด.ช.ธีรธรรม สุกาญจน์วัฒนชัย
ด.ช.พัทธดนย์ เศวตปิยะกุล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.จันท์สินี ชวนะภูธร
ด.ญ.วีรดา กลกิจโกวินท์
ด.ญ.จิณณ์ รัชโน
ด.ญ.พริมมาดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.ปุณยวิชญ์ ศักดิ์กำจร
ด.ช.ปรีดิยาธร อบเชย
ด.ช.ธีรธรรม สุกาญจน์วัฒนชัย
ด.ช.พัทธดนย์ เศวตปิยะกุล
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายณภกร โพธิเวชกุล
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวพราวรวี มัญชุศรี
นายภูมิรพี เอื้อศักดิ์
นายคุณาวุธ วังณะยูนุช
นายรัญชน์ ประสพรัตน์
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภัทรวุธ ศรีทิพย์สุโข
ด.ช.คงปพน จิรธรรมธนากุล
ด.ญ.ปนิตา ชูกุล
ด.ญ.วาสิตา บันลือธัญลักษณ์
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนทัต อภิเวสสะ
ด.ช.ณัฐภัทร นาคอินทร์
ด.ญ.อภิชญา อัครเสรีนนท์
ด.ญ.พรนภัส ฤทธิวุธ
หมากกระดาน - เอแม็ท : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วิรัชพงษ์ สุวรรณพิบูลย์
ด.ช.ภณภพ ตันติสุวณิชย์กุล
ด.ช.วิชญ์ เสมาเงิน
ด.ญ.รัญชิดา กิติเรืองแสง
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 49 เหรียญ  (นับเหรียญ 49 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ยงเกียรติกานต์
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.นาทรลดา กุลกาญจนาชีวิน
กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายรัชชภาคย์ รักษาสัตย์
กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.นาทรลดา กุลกาญจนาชีวิน
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ธัญรดา วิวัฒนเดชา
ด.ญ.ชนกนันท์ ทองอยู่
ด.ญ.ชนิตาภา กฤตยารัตน์
ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ยงเกียรติกานต์
ด.ญ.กนิก ศรีธรา
ด.ญ.ณพิมพ์ กุลฤชากร
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ยงเกียรติกานต์
ด.ญ.ปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร
ด.ญ.ลดา วิวัฒนะประเสิรฐ
ด.ญ.ปัณณพร สัมพันธ์ธนรักษ์
กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวทัศพร สมฤทธิ์
นางสาวพิชญาภา อิงคุทานนท์
นางสาวทอฝัน ไวยวุฒิ
นางสาวนนทรัฐ เนติโพธิ์
นางสาวจิณห์นิภา ศิวพรพิทักษ์
กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณฐพรรณอร เกียรติดิลกรัฐ
ด.ญ.ธัญรดา วิวัฒนเดชา
ด.ญ.ปัณฑา ฉัตรดอกไม้ไพร
ด.ญ.รวงข้าว พืชสุวรรณสกุล
ด.ญ.ณัฏฐาทิพ ศิรินธราพรรณ
ด.ญ.กนิก ศรีธรา
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.พชร บัณฑิตย์
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ธัญรดา วิวัฒนเดชา
กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายพัทธพล ศิริถาพร
กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ทีมชาย ด.ช.รวีวิชญ์ แอ่งขุมทรัพย์
ด.ช.คิมหันต์ อนุรักษ์วงศ์ศรี
ด.ช.รวิพันธ์ สุสม
ด.ช.ฉัน กันตวนิช
กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.ชยพร จิวะวุฒิ
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ญาณิศา พาดกลาง
ด.ญ.อภิชญา สินชัยพาณิชย์
ด.ญ.ปิยะปาน อัจฉรานุกูล
ด.ญ.ธนัชญา ตรีสิริเกษม
ด.ญ.นัทธมน พิทักษ์
ด.ญ.พิมพ์อารยา อรรถวิภัชน์
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.นราวิชญ์ อรุณสุขสว่าง
ด.ช.ตรัณ อัศวเรืองชัย
ด.ช.ภูมิ ปลอดมีชัย
ด.ช.ศิระ ดวงเนตร
ด.ช.จริย ธเนศวร
ด.ช.แผ่นฟ้า บ้านไกรทอง
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปภากร อัจฉรานุกูล
นางสาวกชสร อัจฉรานุกูล
นางสาวอติกานต์ งามไตรเลิศ
นางสาวนภัสวรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายภาสวิธ จิรกาลโสภาสกุล
เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอติกานต์ งามไตรเลิศ
นายภาสวิธ จิรกาลโสภาสกุล
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ภาวิดา วงศ์ถิรพร
ด.ญ.ธัญจิรา หงษ์จินดา
ด.ญ.ปาณิสรา จินดาวัฒนชัย
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายอธิศ วัฒนวรกิจกุล
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ปาณิสรา จินดาวัฒนชัย
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายอธิศ วัฒนวรกิจกุล
นายยศพัธน์ ศิริคุปต์เกษ
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.สุทธิโรจน์ สุรีรัตนันท์
ด.ช.ธนาวุฒิ เร้ารุจา
ด.ช.รัญชน์ รสแก่น
ด.ช.ณสิต ผลัญชัย
ด.ช.วรัญญู รัตนอมรสกุล
ด.ช.พรนเรศวร์ แก้วจรัส
ด.ช.อนณ เอื้อไพบูลย์
ด.ช.พีรกัลป์ กุลชัย
ด.ช.จินดาชัย ศิริตันติธรรม
ด.ช.อัศว์ อัศวโกวิท
นายธนภัทร บุญญะฐี
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายชาวิน สัมพัสนีธำรง
นายศุภวิชญ์ สรรพกิจ
นายปภาวิน วงศ์อุปราช
นายภาณุ ภัททกวงศ์
นายปกรณ์ วิศิษฎอนุพงษ์
นายปรินทร์ วงศ์วิฑูรวิช
นายธนวิชญ์ นาคบุรี
นายอภิชาติ ทวีวัฒน์
นายอนณ งามสุจริต
นายรัฐอัทธ์ ไพลดำ
นายบวรนันท์ อนันตชินะ
นายประวิตร สวัสดิ์ประทานชัย
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายธนวัต สุพรรณธเนศ
นายศุภกร จรจันทึก
นายกวิน ประดิษฐ์อาชีพ
นายณัฐกิตติ์ กิตติ์เรืองพัชร
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.พชรเมธว์ เพ็ชรเจริญ
ด.ช.ชนน เศวตรัตนเสถียร
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เปตอง - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวทรัพย์สิริ พยัคฆ์หาญ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวทรัพย์สิริ พยัคฆ์หาญ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย นายวสุพล สุวรรณวัฒน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย นายปุญระพี ประกิจ
นายจักรภัทร ชื่นนิยม
นายรัตน์ชวิน สวัสดิ์จิรกิจ
นายวสุพล สุวรรณวัฒน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย นายปุญระพี ประกิจ
นายจักรภัทร ชื่นนิยม
นายรัตน์ชวิน สวัสดิ์จิรกิจ
นายวสุพล สุวรรณวัฒน์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.นันทวัจน์ ธีรดิษฐานนท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวพชรพร วาสนะสมสิทธิ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ภามศุ์ เจริญพิทักษ์พร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ภามศุ์ เจริญพิทักษ์พร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.วีรดา กลกิจโกวินท์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.พัทธดนย์ เศวตปิยะกุล
หมากกระดาน - หมากฮอส : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.จิรวัฒน์ เล่งน้อย
ด.ช.ปีติภัทร หาญประวีณ
ด.ช.ปัณณวิชญ์ ชลสกุลถาวร
ด.ญ.ชญาดา วีระวิทยานันต์
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.คงปพน จิรธรรมธนากุล
หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ธัญชนก อัครลาภ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ