สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เหรียญทอง จำนวน 34 เหรียญ  (นับเหรียญ 34 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย นายชนกันต์ เตียวตระกูล
กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย นายชนกันต์ เตียวตระกูล
กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลหญิง นางสาวณภัคนรี ศิริธร
ซอฟท์บอล - มัธยมศึกษา ทีมหญิง ด.ญ.กัญญ์ ปัญญางาม
ด.ญ.พิมพิศา ด้วงแดง
ด.ญ.กิตติยา หิรัญรักษ์วัฒนา
นางสาวภัทรพร ชวดขุนทด
นางสาวพัชชา กำมะหยี่
นางสาวหทัยภัทร อิ่มจิตร
นางสาววรินทร งามรัตนประเสริฐ
นางสาวสิริภัททา มูลสาร
นางสาวกุลวรางค์ ดำไทร
นางสาวอารียา อินทรสุนทร
นางสาวไอริน ขำวิลัย
นางสาวปรีชญาณี ปันเด
นางสาวพัทธ์ธีรา บุญมานาง
นางสาวปวรา เมฆลอย
นางสาวอมรรัตน์ ตุ่ยไชย
นางสาวรวิกานต์ พรหมโชติ
นางสาวพวงผกา อักษรสว่าง
นางสาวพัชรพร สันติวรรักษ์
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปริษา รัชฎานนท์
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปริษา รัชฎานนท์
นางสาวมินตรา เย็นสดใส
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวชนิกานต์ เก่งลือชา
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวชนิกานต์ เก่งลือชา
นายณัฐชนน งามประเสริฐ
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กฤษกร มีทรัพย์มาก
ด.ช.วรินทร นวลปลอด
ด.ช.นิธิพัฒน์ ฤกษ์โสภา
ด.ช.ธารัช เตชวีรพงศ์
ด.ช.ประพนธ์ มานะเอม
ด.ช.เมธา เพ็งนาม
ด.ช.ชาคริต ขำวิลัย
ด.ช.พงศ์ศิระ นันทิทรรภ
ด.ช.พุทธบุตร เพ็ชรสันทัด
ด.ช.ชิน ยินผัน
ด.ช.กรวิชญ์ โพธิ
ด.ช.ธนธัช จุฑาพฤฒิกร
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กรกฤต รุ่งศิลา
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น
ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์
ด.ญ.กรวรรณ ว่องวันดี
ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์
ด.ญ.กรวรรณ ว่องวันดี
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.พิมพ์ธิดา เบญจทิศมงคล
ด.ญ.เสาวลักษณ์ ลึกพานา
ด.ญ.เอื้อมกานต์ โชจิตสิริภูมิ
ด.ญ.แพรวา หงษาคำ
ด.ญ.ณัฏยา ขวัญทอง
ด.ญ.พิมพกานต์ ใจเย็น
ด.ญ.สุธิดา วาสนาสมศักดิ์
ด.ญ.ปิญชาน์กร สร้อยสด
ด.ญ.กฤติยาภรณ์ รักษาจันทร์
ด.ญ.สุภาวดี ศรีวัฒนชัย
ด.ญ.รุซดา มะหะหมัด
ด.ญ.ณัฐนิชา นิรันดร์รัตนกิจ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย นายปฐวี วรรธนะสาร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลชาย นายปฐวี วรรธนะสาร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวสุธีรา ช่วยศรี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย นายปฐวี วรรธนะสาร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวอมลวรรณ จิวจินดา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย นายปฐวี วรรธนะสาร
นายชลวัฒน์ อัครมงคลเลิศ
นายธรรพ์ ศรนรินทร์
นายจักรภัทร ทองพุ่ม
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย นายปฐวี วรรธนะสาร
นายชลวัฒน์ อัครมงคลเลิศ
นายธรรพ์ ศรนรินทร์
นายจักรภัทร ทองพุ่ม
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.กชพร อรรถกิจบัญชา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.กชพร อรรถกิจบัญชา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลชาย นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.เบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.รตา รอดทอง
ด.ญ.ณรันณ์ธร คุณากรภัค
ด.ญ.กชพร อรรถกิจบัญชา
นางสาวสิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.จิรายุ บุญญะสิทธิ์
ด.ช.ธนวินท์ เติมใจ
ด.ช.วชิรวิทย์ อินทร์ชู
ด.ช.พัชรพล รักแก้ว
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.จิรายุ บุญญะสิทธิ์
ด.ช.ธนวินท์ เติมใจ
ด.ช.วชิรวิทย์ อินทร์ชู
ด.ช.พัชรพล รักแก้ว
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.วชิรวิทย์ อินทร์ชู
หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธีรภัทร์ รัตนรัตน์
ด.ช.จักรนิภัทร พรหมเต็ม
ด.ช.ศิคโรตม์ พันธุรัตน์
ด.ช.รณชัย สิงห์ปี
หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.รณชัย สิงห์ปี
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 43 เหรียญ  (นับเหรียญ 43 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวเจนจิรา เจริญทัศน์
กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ศุภณัฐ ฉ้งทับ
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ศุภณัฐ ฉ้งทับ
ด.ช.ภูผา ฉุ้นย่อง
ด.ช.ชลันธร เตียวตระกูล
นายวีรภัทร เย็งยูโซ๊ะ
นายชนกันต์ เตียวตระกูล
กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายธนวุจน์ ชื่นเกษม
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวกัญญลักษณ์ บุญยะรัตน์
นางสาวมินตรา เย็นสดใส
นางสาวรุ่งรัตนา แดงงาม
นางสาวปริษา รัชฎานนท์
นางสาวปริญญาพร แฉ่ฉาย
นางสาวปรัชญาพร รักการดี
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.พัทธดนย์ ศรีระษา
ด.ช.คณิศติน ณัฐประเสริฐ
ด.ช.ธนกฤต หล้าพรหม
ด.ช.โชติวัฒน์ แน่นอุดร
นายภัทราวุธ สายมงคล
นายกสิน เจริญธนา
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายอสมา โฉมศรี
นายอาลีฟ แบรอฮีม
เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวกัญญลักษณ์ บุญยะรัตน์
นายอสมา โฉมศรี
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวสิริรัฐ เพ็ญสวัสดิ์
นางสาวปลิตา แก่นแก้ว
นางสาวปารตี เจริญศักดิ์
นางสาวชนิกานต์ เก่งลือชา
นางสาววัฒนารี วิศวโยธานันท์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายณัฐชนน งามประเสริฐ
นายภาวัช อินทร์ทุ่ม
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณัฐนินท์ โรจน์ธีรนนท์
ด.ญ.อรรรฆพร สร้อยสุข
ด.ญ.อิสรีย์ เพชรแก้ว
ด.ญ.ณิชพัณณ์ โรจน์ธีรนนท์
ด.ญ.ธันยพร แผ่นสุวรรณ
ด.ญ.ณัฐฐาพร เชาวนศิลป์
ด.ญ.ปทิตตา โรจนสุนทร
ด.ญ.ศศิกานต์ สร้อยสุข
ด.ญ.กัญญาณัฐ สัญชาตวิรุฬห์
ด.ญ.สุภนิดา เชาวนศิลป์
ด.ญ.ปวิตรา ชัยสมภพ
ด.ญ.นีรนรา ไทยเจริญ
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายธนกฤต ภูแรศรี
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปฐมรัตน์ น้อมสมทรัพย์
นางสาวปวีณ์ธิดา อุบลพงษ์
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ฐากณิษฐ์ พิสฐศาสน์
ด.ช.ธนภัทร ภูแรศรี
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนภัทร ภูแรศรี
ด.ญ.ธนภรณ์ สุนนานนท์
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวสิริลักษณ์ โภชนา
ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์
ด.ญ.กรวรรณ ว่องวันดี
ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วรปรัชญ์ วัฒนศิลป์
ด.ญ.กรวรรณ ว่องวันดี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวสุธีรา ช่วยศรี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวอมลวรรณ จิวจินดา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย นายชลวัฒน์ อัครมงคลเลิศ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง นางสาวจามจุรีพร สุโขดมโชติ
นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง
นางสาวสุธีรา ช่วยศรี
นางสาวอมลวรรณ จิวจินดา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง นางสาวจามจุรีพร สุโขดมโชติ
นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง
นางสาวสุธีรา ช่วยศรี
นางสาวอมลวรรณ จิวจินดา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย นายชลวัฒน์ อัครมงคลเลิศ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวสิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.เบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.เบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.กชพร อรรถกิจบัญชา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณรันณ์ธร คุณากรภัค
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.เบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์
ด.ช.ภูริศ วารีมณีศิลป์
ด.ช.อนาวิล เนียมสุวรรณ
นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.รตา รอดทอง
ด.ญ.ณรันณ์ธร คุณากรภัค
ด.ญ.กชพร อรรถกิจบัญชา
นางสาวสิริกัญญา เฉลิมธารานุกูล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.ภูริศ วารีมณีศิลป์
ด.ช.ทีปกรณ์ ใจเย็น
ด.ช.เบญจมินทร์ เบญจธีรพงศ์
นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.วชิรวิทย์ อินทร์ชู
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.จิรายุ บุญญะสิทธิ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ธนวินท์ เติมใจ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.วชิรวิทย์ อินทร์ชู
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ธนวินท์ เติมใจ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ธนวินท์ เติมใจ
หมากกระดาน - หมากฮอส : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวโสภาเพชร ช่วยดำ
นายณฐกร วรรณสอน
นายวัชราวุธ พรสวัสดิ์
นายดนุเดช กิติชาติพยัคฆ์
หมากกระดาน - หมากฮอส : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กวินวิทย์ จิตต์ธรรม
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พฤกษ์ อภิรมรัตน์
ฮอกกี้ - Six-a-side 6 คน ทีมหญิง นางสาวมัฏฐกาญจน์ วิรทัศนุสรณ์
นางสาวสิริยากร ภูมิแสน
นางสาวธนาภรณ์ พรมสิทธิ์
นางสาวพิมพ์ชนก สนทา
นางสาวนาตยา โคตะถา
นางสาวเมทิกา ชัยวิเศษ
นางสาวเมธาวี สุวรรณหงษ์
นางสาวจริยา ถาใจ
นางสาวปัญจรัตน์ ประภาธนาชัยกร
นางสาววริศรา เนตรขันธ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 48 เหรียญ  (นับเหรียญ 46 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวเจนจิรา เจริญทัศน์
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.แพรวพรรณ หงิมจั่น
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ศุภณัฐ ฉ้งทับ
กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) ทีมชาย นายกัปตัน เงินทองรัตนกุล
นายสีห์ชัย พงศ์พยุหะ
นายโอฬาร อัศวพิสิฐกุล
ซอฟท์บอล - มัธยมศึกษา ทีมชาย ด.ช.โมไนย มะเล็ง
ด.ช.ธีธัช ทองคำดี
ด.ช.ธงผา กิจชูตระกูล
นายวโรตม์ กิ่งนวศักดิ์
นายชวัลวิชญ์ ตะเส็น
นายภูริช ฟ้าทวีพร
นายวีรภัทร ฤทธิวงค์
นายคิรากร ว่องวันดี
นายทักษ์ดนัย สนูน้อย
นายธนวัฒน์ อู่ตระกูล
นายสถาปนันท์ โอวเจริญสกุล
นายธันยบูรณ์ กลั่นเกษร
นายสกล แก้วสีทอง
นายภูมิรพี มีเจตนา
นายกฤตพัฒน์ ทองเรือง
นายพฤกษ์ พฤษปัญจะ
นายณวัฒน์ จิรฉัตรางกูร
นายพงศกร ด้วงแดง
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายเป็นเลิศ แดงงาม
นายศุภกานต์ ตันประเสริฐ
นายพลกฤต อิ่มประเสริฐสุข
นายอสมา โฉมศรี
นายฐณวรัฒม์ พิชยาชัยวุฒิกุล
นายอาลีฟ แบรอฮีม
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวกัญญลักษณ์ บุญยะรัตน์
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปรัชญาพร รักการดี
นางสาวปริญญาพร แฉ่ฉาย
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ญาณิน เจริญธนา
ด.ญ.วิภาดา เทพตระการพร
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย นายภัทราวุธ สายมงคล
นายกสิน เจริญธนา
เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวมินตรา เย็นสดใส
นายอาลีฟ แบรอฮีม
เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.โชติวัฒน์ แน่นอุดร
ด.ญ.ญาณิน เจริญธนา
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ธีรภัทธ์ กิริยา
ด.ช.พุทธบุตร เพ็ชรสันทัด
ด.ช.ทัศนพงษ์ อกิจจนาสจ์
ด.ช.สรวิชญ์ เจริญกิตติญานนท์
ด.ช.วรพล โชติสุต
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย ด.ช.เจนวิทย์ มหาสินเวโรจน์
นายกิตติพัศ ตะพัง
นายภาวัช อินทร์ทุ่ม
นายณัฐชนน งามประเสริฐ
นายนฤสรณ์ จิตรีสาร
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวสิริรัฐ เพ็ญสวัสดิ์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ธีรภัทธ์ กิริยา
ด.ช.พุทธบุตร เพ็ชรสันทัด
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กิตติภพ เพชรเลิศอนันต์
ด.ช.ธนภัทร ภูแรศรี
ด.ช.วสิษฐ์พล เรืองณรงค์
ด.ช.ธนภัทร อาภาพันเลิศ
ด.ช.วรพรต ตั้งวงศ์กิจศิริ
ด.ช.ธนกฤต เกิดไพบูลย์
ด.ช.บุญฤทธิ์ ชนะภัย
ด.ช.ฐากณิษฐ์ พิสฐศาสน์
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาววีริยา อัศวภักดีพันธุ์
นางสาวสิริยากร ศรีสวัสดิ์
นางสาวปฐมรัตน์ น้อมสมทรัพย์
นางสาวปวีณ์ธิดา อุบลพงษ์
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ** ด.ญ.อรพิมล คลังเพชร
ด.ญ.รุจิพัชญ์ ควรปรียาวัฒน์
ด.ญ.ไอรดา ลอยฤทธิวุฒิไกร
ด.ญ.จุฑารัตน์ กลิ่นทิพย์ขจร
ด.ญ.สุธีรา หงษ์ทอง
ด.ญ.ณัฏฐานุดี พิสฐศาสน์
ด.ญ.ฐานิดา ตั้งวงศ์
ด.ญ.ธนภรณ์ สุนนานนท์
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.บุญฤทธิ์ ชนะภัย
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายจิรัฏฐ์ ควรปรียาวัฒน์
นายธีรภัทร สุทธิเกษม
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ธนภัทร อาภาพันเลิศ
ด.ช.วรพรต ตั้งวงศ์กิจศิริ
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายปฏิภาณ พัวกนกหิรัญ
นายรัฐนันท์ ทองสาริ
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปฐมรัตน์ น้อมสมทรัพย์
นายจิรัฏฐ์ ควรปรียาวัฒน์
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายพลกฤต เกษโพนทอง
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
ฟุตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายณัฐภัทร จุฬาลักษณานุกูล
นายวุฒิภัทร ชาญพล
นายอนวัช ประจักษ์วิกรานต์
นายอาชีระ นาควัน
นายกชพัฒน์ จันทบุตร
นายทรรศน หาญชาญเลิศ
นายวัฒนชัย สังฆวาส
นายภูมิพัฒน์ นพเค้านันทสิทธิ์
นายอลัม อดุุลย์จรัส
นายจิรเมธ เลิศอัคฆากร
นายณัฐธัญ ลาวรรณ์
นายณัฐดนัย รักเกียรติ์เกษม
นายกณิศ ศุภรภิญโญภาพกุล
นายศุภณัฐ แดงสวัสดิ์
นายวัฒนา คำลือ
นายภีมพล ปัทมดิลก
นายธนิศ มะลูลีม
นายพลวัต เสือโพธิ์
นายสุเมธัส ประสิทธิ์สารปรีชา
นายณัฐชนน ศรีธงชาติ
นายวัฒนา จันทรัตน์
นายพนธกร ม่วงสีตอง
นายชัยพงศ์ คงสิบ
นายอรรถพร เหล่าใหญ่
นายศิวกร แสวงศรี
ลีลาศ - Standard : Class B (4 จังหวะ) Waltz,Tango,Slow Foxtrot,Quickstep มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอนุธิดา ขมิ้นทอง
นายณัฐกิตติ์ เกิดไพบูลย์
ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนกฤต เกิดไพบูลย์
ด.ญ.เบญญาภา ไชยสงค์
ลีลาศ - Latin American : Class A (5 จังหวะ) Samba,Cha Cha Cha,Rumba,Paso Doble,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอนุธิดา ขมิ้นทอง
นายณัฐกิตติ์ เกิดไพบูลย์
ลีลาศ - Latin American : Class B (4 จังหวะ) Samba,Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอนุธิดา ขมิ้นทอง
นายณัฐกิตติ์ เกิดไพบูลย์
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง ** นางสาวบุปผา บุญไทย
นางสาวลลิลลักษณ์ ทรัพย์พฤทธิ์
นางสาวซาเนีย อรุณพูลทรัพย์
นางสาวรมิตา พรวิเชียร์วงศ์
นางสาวณัฎฐณิชา ใจเย็น
นางสาวณัฐกาญจน์ แผ่นบรรพต
นางสาวศุภรัตน์ แซ่เอี่ยว
นางสาวปนัสยา อารีย์สมาน
นางสาวมนัสยา ศิริเวช
นางสาวธิดามาศ สาตลี
นางสาวนุชจรินทร์ ปริยพงศ์พันธุ์
นางสาวจารุเนตร จงยิ่งเจริญ
นางสาวกายทิพย์ บุญเพ็ชร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวจามจุรีพร สุโขดมโชติ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลชาย นายธรรพ์ ศรนรินทร์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง นางสาวจามจุรีพร สุโขดมโชติ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย นายชลวัฒน์ อัครมงคลเลิศ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.วรัช มายะการ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย นายปณิธิ คล้ายโพธิ์ทอง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.วรัช มายะการ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.รตา รอดทอง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.พัชรพล รักแก้ว
หมากกระดาน - หมากฮอส : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายณฐกร วรรณสอน
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนาชัย ดาวสุขศรี
ด.ช.ชโยดม โพธิ์รุ่งเรือง
ด.ช.ดิศนุโชตน์ เฉิดศรีธนิตย์
ด.ช.อริยะ กัลปนา
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวชญานันท์ ตังกวย
นายธนกร ตุลปันโต
นายอภิสิทธิ์ นุชิต
นายธนกฤต วอนยิน
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ธนาชัย ดาวสุขศรี
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ