สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

เหรียญทอง จำนวน 13 เหรียญ  (นับเหรียญ 13 เหรียญ)
กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.โฆษิต ปะกิคา
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.โฆษิต ปะกิคา
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวฟ้ารุ่ง คณะมะ
เซปักตะกร้อ - มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย ด.ช.พงษธร ด้วงคำจันทร์
ด.ช.กีฏวิทย์ บุญแน่น
นายคณิศร ศรีโคตร
นายกวินภพ กรมวดี
นายจารุวัฒน์ เสนาวงศ์
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
ฟุตซอล - มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย ด.ช.อัครวินท์ พาคณิชย์พงศภัค
ด.ช.ศิวะ วรรณทอง
ด.ช.ชิษณุชา ประเสริฐศิลป์พลมา
ด.ช.พงษ์ไพบูลย์ อาจหาญ
ด.ช.ธนภัทร ทฤษฎี
ด.ช.นนทภัทร เขียวไกร
ด.ช.คุณานนต์ จันหาญ
ด.ช.ก้องภพ โพธิ์ละเดา
ด.ช.ไชยสิทธิ์ นากุมา
ด.ช.ธนกฤษ ศรีแสนยง
ด.ช.กานต์ณุพงศ์ โพธิ์วัน
ด.ช.เก่งเทวา พิลาชัย
ด.ช.อิสริยยศ ดอกไม้
ด.ช.พิริยากร วรชิน
ด.ช.สิทธินนท์ โบราณมูล
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กันต์ชนก บำรุงบุญ
ด.ช.ศุภเชฎฐ์ มีนาสันติรักษ์
ด.ช.ธนพัฒน์ อ่อนบัวขาว
ด.ช.ปรมินทร์ ศรีสมชัย
ด.ช.จิรันธนิน นวลมิ่ง
ด.ช.แสงเอก เอกตาแสง
ด.ช.สิรวิชญ์ อ่อนธรรมา
นายอนาวิน นนลือชา
นายจักรพงษ์ บุบผามาลัย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย นายศิขรี โทสันทัด
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย นายศิขรี โทสันทัด
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย นายศิขรี โทสันทัด
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวธนัชพร ศิริงาม
นายศิริวัฒน์ สุทธะพินทุ
นายจิรเดช เลขะวรกุล
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายศิริวัฒน์ สุทธะพินทุ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 15 เหรียญ  (นับเหรียญ 15 เหรียญ)
กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายอรรถพล วิชัยพานิชกุล
กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.โฆษิต ปะกิคา
กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวสุภนิดา นันสถิตย์
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายพีรภัทร ทวดอาจ
นายชวิศ ช่ำชอง
นายเกียรติคุณ แก้วเขียว
นายสรกฤช พรรณะ
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย
ฟุตซอล - มัธยมศึกษา ทีมหญิง ด.ญ.พัชฎากร ทับสอน
ด.ญ.หนึ่งฤทัย ยุบลพริ้ง
ด.ญ.ใบโพธิ์ ศรีสว่างวงศ์
ด.ญ.นันทกานต์ เถรวรรณ
ด.ญ.สุทธิกานต์ แก้วอรุณ
ด.ญ.มนสิการ วงศ์อาษา
ด.ญ.ภัทรพร ยี่วาศรี
ด.ญ.ศุภาธิดาพร ทับสอน
นางสาวเจนจิรา ยางสุด
นางสาวสุตาภัทร มุสิกสูตร
นางสาวอัญชริญา สุรเสน
นางสาวดลชนา พละดล
นางสาวฟ้ารุ่ง คณะมะ
นางสาวเจนจิรา สุทธิสา
นางสาวสุภนิดา นันสถิตย์
ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ชวิน บุตรดีสุวรรณ
นางสาวภัทรวดี วงศ์คำจันทร์
ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ชวิน บุตรดีสุวรรณ
นางสาวภัทรวดี วงศ์คำจันทร์
ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวศิริวรรณ ส่วนบุญ
นายธีรภัทร หลงมาดี
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายธนวัฒ เพียรชนะ
นายอธิบดี ถารัตน์
นายวรพล บัวทอง
นายสุรเกียรติ แก้วแสนเมือง
นายอธิปไตย วิไลสิทธิ์
นายธนพล ไชยปัญญา
นายร๊าดตานา สะเร็ย
นายจิรภัทร ภูกองไชย
นายธนภัทร ภูพันนา
นายวีระบุตร สโรม
นายปพน เสนาะเสียง
นายวิทยาการ จันทะวัน
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวณัฏฐธิดา จงสมชัย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย นายอภิชา ดำรงพานิชชัย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย นายอภิชา ดำรงพานิชชัย
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวณัฐณิชา พรไตร
นายธีรัช สินธุศิริ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 17 เหรียญ  (นับเหรียญ 16 เหรียญ)
กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวจุฑามาศ จันทคัต
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณัฐชยา โชติมานนท์
กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวฟ้ารุ่ง คณะมะ
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายเกียรติคุณ แก้วเขียว
นายสรกฤช พรรณะ
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวโยธะกา กะสังข์
นายประนิธิ สีสุเเล
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
ฟุตซอล - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย นายดีเนือน นี
นายเมธาวี เทศารินทร์
นายทัศน์พล เชื้อสะอาด
นายพงศธร ศรีเมฆรัตน์
นายพงษ์ศักดิ์ นวนรักษา
นายณัฐภัทร สุจันทร์
นายภาณุวัฒน์ รัตนทิพย์
นายนครินทร์ ตังคณิตานนท์
นายพัฒน์สน มงคลสินธุ์
นายวัชรพล คำมูล
นายธนภัทร ทิพศรีราช
นายวัฒนชัย ช่วยรักษา
นายณภัทร งอชัยภูมิ
นายบุญยวัฒน์ อนันทวรรณ
ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ชวิน บุตรดีสุวรรณ
นางสาวภัทรวดี วงศ์คำจันทร์
ลีลาศ - Latin American : Class E (1 จังหวะ) Cha Cha Cha มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.สิทธิโชค แพงจันทร์ศรี
ด.ญ.ฐิตาพร แก้วกาเหรียญ
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.กชกร แสงสุดตา
ด.ญ.ฐานิตา จันสด
ด.ญ.นพวรรณ คลังบุญคลอง
ด.ญ.เพ็ญพิชชา ประเสริฐศิลป์พลมา
ด.ญ.ภัทรพร ประชุมแดง
ด.ญ.กนกวรรณ ปะเสทะกัง
ด.ญ.ปวริศา ปัจจิม
ด.ญ.กฤติยาภรณ์ สีกงพลี
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง ** นางสาวสุภาพิชญ์ นิตยาชิต
นางสาวบุญญาลักษณ์ ใจทาน
นางสาวจุฑามาศ จันทคัต
นางสาวสรญา ศรีเหลี่ยมงาม
นางสาวประภัสสรา กัณฑิศักดิ์
นางสาวเพ็ญพิชญ์ ไชยนาน
นางสาวพรรณราย ดีจันทร์
นางสาวธมนันท์ ปินะกาโน
นางสาวนาตยา สอนชา
นางสาวศศิภา อุ่นคำ
นางสาวชนิกานต์ เหลาไชย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวณัฏฐธิดา จงสมชัย
หมากกระดาน - หมากฮอส : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.อรรณธีร์ ศรีสะอาด
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ