สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เหรียญทอง จำนวน 28 เหรียญ  (นับเหรียญ 28 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวพิชญ์สินี นันทวิจิตรกุล
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ณชพล รื่นรมณ์วารี
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายเดโชชัย พรประพันธ์
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวพิชญ์สินี นันทวิจิตรกุล
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายเดโชชัย พรประพันธ์
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวสุรักขนิยา สุรักขกะ
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กณิศ ชัยวรกุล
ด.ช.ณชพล รื่นรมณ์วารี
ด.ช.คณาธิป ทรัพย์มหาศาล
ด.ช.ณกรณ์ ศรีวรนารถ
ด.ช.สุรพัศ เครือโป้
ด.ช.ณัฐภัทร ลีนะวัต
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ณกรณ์ ศรีวรนารถ
ด.ช.ปัญญากร โชติ
ด.ช.เมธีณัฐ นาเอก
ด.ช.วรากุล ยอดจันทร์
ด.ช.นาวิน กัลยา
ด.ช.ภาคิน ธนะดีวงศ์
กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ณกรณ์ ศรีวรนารถ
ด.ช.ณัฐภัทร ลีนะวัต
ด.ช.ณชพล รื่นรมณ์วารี
ด.ช.ฐาปนัท โกสุมวัชรากรณ์
ด.ช.พัทธดนย์ กุศลภากร
ด.ช.วรากุล ยอดจันทร์
กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.พัทธ์ธีรา สาครตระกูล
กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายเดโชชัย พรประพันธ์
กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ณัฐภัทร ลีนะวัต
กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย นายกฤช จิตโรภาส
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายกิจพิเชษฐ ปิ่นทอง
นายศตายุ ยุทธกล้า
ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวชีวพร สุขผล
นายคงฒ์พศุตม์ วอลลี่ย์
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายณัฐกันต์ จันทรกานตานนท์
นายพานิท วต
นายพงศ์ภัค ตันวัฒนกุล
นายพัชรพล นิ่มนวล
นายจิรายุส ยนจอหอ
นายธฤษณุ กุลกัตติมาส
นายปฏิภาณ อินทเจริญ
นายธรัตน์ชา แสงอรุณ
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวชุลีพร โทบุดดี
นางสาวบัณฑิตา ข่าขันมะลี
นางสาวจิรธิดา มณีรัตน์
นางสาวศิรประภา กลิ่นหอมหวล
นางสาวศิลป์สมิทธ์ โพธิ์ทองคำ
นางสาวชวิศา อรุณสถิตย์ชัย
นางสาวฐานิกา จันทร
นางสาวณัฐนิชา มานิตย์นาค
นางสาวณัฐพร สายสมร
นางสาวณัฐกฤตา บุญช่วย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ทิวัตถ์ โสภณ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ทิวัตถ์ โสภณ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย นายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย นายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ศวัส แสนเยีย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ศวัส แสนเยีย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.พิชญา ถนอมพันธ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ศวัส แสนเยีย
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายวศิ ปาริชาติธนกุล
หมากกระดาน - เอแม็ท : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสิดาพร น้ำจันทร์
นางสาวญาณินท์ ยนจอหอ
นายปรเมษฐ์ ศิริสุนทรินท์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 22 เหรียญ  (นับเหรียญ 22 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวพิชญ์สินี นันทวิจิตรกุล
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.วรากุล ยอดจันทร์
กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวสุรักขนิยา สุรักขกะ
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายสรสิช พิมพ์สกุล
นายพิสุษฐ์ ชัยพงษ์
นายศุภกร การวงษ์
นายสิรวิชญ์ สุวรรณธนานนท์
นายทวีศักดิ์ น้อยสุข
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายพิสุษฐ์ ชัยพงษ์
นายปรเมษฐ์ ธรรมคำภีร์
นายศุภกร การวงษ์
นายสิรวิชญ์ สุวรรณธนานนท์
นายกร คุณจักร
นายสรสิช พิมพ์สกุล
ซอฟท์บอล - มัธยมศึกษา ทีมชาย ด.ช.กุลวิชญ์ ธนาวนิชกุล
ด.ช.วีรภัทร โสภารักษ์
ด.ช.ธีร์ การพาณิชย์
นายปัณณ์ คูหะรัตน์
นายกิตติพงษ์ อินทรเกษม
นายธนวัสน์ บุญประสิทธิ์
นายนิติธร กองโคกกรวด
นายศิวกร อุดม
นายอิณทัช เงินราง
นายสุชล เบญจรัตนานนท์
นายสุวิจักขณ์ เอี่ยมสำอางค์
นายอนุพงศ์ พุทธารักษ์สกุล
นายจตุรพิธ ถิรเนตร
นายอัษฎาวิช สิทธิชัยเกษม
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายกฤษฎิ์ จิตโรภาส
นายณัฐภัทร ศรีศิริกุลวัฒนะ
นายกิจพิเชษฐ ปิ่นทอง
นายศตายุ ยุทธกล้า
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย นายกฤช จิตโรภาส
นายสุวภัทร จินดาไทย
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปัณฑิตา พิทักษ์วาปี
นายคณิสร คำประไพ
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายชยุตม์ ฉัตรมงคล
นายรุจิรธรรม ยุติธรรม
ลีลาศ - Latin American : Class D (2 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวชีวพร สุขผล
นายคงฒ์พศุตม์ วอลลี่ย์
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ปุณณวัจ คุ้มชาติ
ด.ช.ปิติ โล
ด.ช.ชวรัชต์ ลุนชัยภา
ด.ช.ทศชพิชญ์ สงวนรัตน์
ด.ช.ภัทรพล เสริมวงศ์วัฒนา
ด.ช.ปณิธาน กันภัย
ด.ช.โฮจิน ยุน
ด.ช.ศรัญญู ทรัพย์สุทธิกุล
ด.ช.พงศ์วิพัฒน์ วรกุลรัตนา
นายภีมเดช บุตรสา
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.นรีกานต์ จิรกานต์รัตน์
ด.ญ.เพ็ญพิชชา ศรีนุ้ย
ด.ญ.ปุญญิศา พิทักษ์วาปี
ด.ญ.พิมพ์ปภัสสร อิ่มวุฒิกุล
ด.ญ.บัณทิตา กลิ่นหอมหวล
ด.ญ.จิดาภา กรมวังก้อน
ด.ญ.รพินทร งามพันธ์ประเสริฐ
ด.ญ.ชนาภัทร จินตนาเลิศ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย นายธีรวัฒน์ เพชรวิเชียร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.เกวลี คล้ายรุ่งเรือง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.เกวลี คล้ายรุ่งเรือง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.พิชญา ถนอมพันธ์
หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นายนรินทร์โชติ อาจารีพิพัฒน์
นายพชร วิเศษชลธาร
นายภีมพล วัชรพลากร
นายปฏิภาณ ด่านดี
หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณัฐนันท์ สุนทรธรรม
ด.ช.ภีมพัศ วัชรพลากร
ด.ญ.ชลธิชา มูลอ้อม
ด.ญ.บุญธิชา มูลอ้อม
หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.บุญธิชา มูลอ้อม
หมากกระดาน - เอแม็ท : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายปรเมษฐ์ ศิริสุนทรินท์
แฮนด์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณิชกานต์ เปรมจิต
ด.ญ.สริตา สร้อยสน
ด.ญ.ศุภิสรา พุ่มพวง
ด.ญ.นิพาพันธ์ โชติ
ด.ญ.นิชาภัทร ปานเพชร
ด.ญ.เปมิกา หอมรอด
ด.ญ.ธัญพิชชา ประสพผล
ด.ญ.รวิปรียา จันทรี
ด.ญ.พิมพ์ปราชญ์ สุตมาส
ด.ญ.ภูษณิศา จิตติเรืองเกียรติ
ด.ญ.ไอริณ แก้วซิ้ม
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 17 เหรียญ  (นับเหรียญ 17 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายศุภกร การวงษ์
นายกร คุณจักร
นายสิรวิชญ์ สุวรรณธนานนท์
นายทวีศักดิ์ น้อยสุข
กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายสรสิช พิมพ์สกุล
กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) บุคคลหญิง นางสาวติฐิตา เหล่าตระกูลงาม
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายกฤษฎิ์ จิตโรภาส
นายณัฐภัทร ศรีศิริกุลวัฒนะ
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปัณฑิตา พิทักษ์วาปี
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ผลพอตน
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.สิรวิชญ์ จิมากร
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ธนโชติ มั่นคง
ด.ช.สิรวิชญ์ จิมากร
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวรุ่งฟ้า อารยะรุ่งเจริญกิจ
นางสาวปัณฑิตา พิทักษ์วาปี
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวนันทิชา นนทะโคตร
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ
ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวชนิศา พยนต์ภาค
นายศตวรรษ กฤษ์ฮวนศรี
ลีลาศ - Standard : Class E (1 จังหวะ) Waltz มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวชีวพร สุขผล
นายคงฒ์พศุตม์ วอลลี่ย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ญาดา แนบถนอม
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ญาดา แนบถนอม
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.นทีดล ไข่มุกข์
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นายวศิ ปาริชาติธนกุล
นายศุภชัย มะกรูดอินทร์
หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายปฏิภาณ ด่านดี
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ