สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เหรียญทอง จำนวน 1 เหรียญ  (นับเหรียญ 1 เหรียญ)
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายชนกันต์ ประพิณ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 2 เหรียญ  (นับเหรียญ 2 เหรียญ)
ฟุตซอล - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย นายณัฐปคัลภ์ แก้วผัด
นายหฤษฎ์ บุญชื่น
นายสรรเพชญ เลขาศักดิ์
นายภัทรชัย คูสุวรรณ์
นายสิรณัฐ ปริญญา
นายชนกันต์ ประพิณ
นายสุภทัต ถาวรวงค์
นายศุภณัฐ มณี
นายศรัณภพ สีลาคำ
นายลิขิต บุญเติม
นายณัชพล ตาทิพย์
นายนิธิศ พรมมา
นายจิรภัทร พบที่พึ่ง
หมากกระดาน - เอแม็ท : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น นายจิรสิน บุญประเสริฐ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ  (นับเหรียญ 1 เหรียญ)
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายพงศ์สถิตย์ จันทาพูน
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ