สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เหรียญทอง จำนวน 9 เหรียญ  (นับเหรียญ 9 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายกวิน โสภณ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวชนิตา ศักดิ์บุญ
นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา
นายหฤษฎ์ ศักดิ์บุญ
นายกษิดิศ ต.เจริญ
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศรัณ คำวังสวัสดิ์
ด.ช.ศกร คำวังสวัสดิ์
ด.ช.เกียรติศักดิ์ มั่งคำ
ด.ญ.กัญญาณัฐ ชายป่า
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.เกียรติศักดิ์ มั่งคำ
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา
นางสาวชนิตา ศักดิ์บุญ
นายปัญญ์วรรธน์ จงปิยะเลิศ
นายหฤษฎ์ ศักดิ์บุญ
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวชนัญชิดา วงศ์วัฒนา
ฮอกกี้ - Outdoor 11 คน ทีมหญิง ด.ญ.ณัฏฐณิชา วงษ์จริต
ด.ญ.นิจวิภา ชัยเลิศ
ด.ญ.ตติยาพร จินดามงคล
ด.ญ.พิมพ์วิไล บุญโสภณกาญจน์
ด.ญ.ณิชกานต์ ชัยธรรม
ด.ญ.ณีรนุช สุระโชติ
ด.ญ.ข้าว มฤคพิทักษ์
ด.ญ.พรรษ ปิยพิพัฒนมงคล
นางสาวมัดหมี่ มณีปุระ
นางสาวพัฒน์ธิดา จิรพิพัฒน์
นางสาวณัฐวรรณ อุ่นเมืองทอง
นางสาวพรสุรีย์ เติมสมบัตบวร
นางสาวสิรติกา อภิรติมัย
นางสาวทิพย์วิชา จันทร์เจียวใช้
นางสาวศิริพรรณ์ คำพวง
นางสาวอุ่นเอื้อ สุวรรณเนตร
นางสาวศุภสุตา ทิพย์ทา
นางสาวณาชา จุฑาวิจิตรธรรม
ฮอกกี้ - Six-a-side 6 คน ทีมหญิง ด.ญ.โยษิตา ชีสแมน
ด.ญ.ตติยาพร จินดามงคล
ด.ญ.พรรษ ปิยพิพัฒนมงคล
ด.ญ.ชนิษฎา มีมา
นางสาวสิรติกา อภิรติมัย
นางสาวณาชา จุฑาวิจิตรธรรม
นางสาวทิพย์วิชา จันทร์เจียวใช้
นางสาวศุภสุตา ทิพย์ทา
นางสาวพรสุรีย์ เติมสมบัตบวร
นางสาวณัฐวรรณ อุ่นเมืองทอง
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 11 เหรียญ  (นับเหรียญ 11 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายอรุณกร จักษุตน
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายอรุณกร จักษุตน
กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายวงศ์วริศ วริษฐ์ศุภวุฒิ
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวจุฑามาศ บุญมี
นางสาวจิรภัทร กองบุญเทียม
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายหฤษฎ์ ศักดิ์บุญ
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศรัณ คำวังสวัสดิ์
ด.ช.ศกร คำวังสวัสดิ์
ด.ช.เกียรติศักดิ์ มั่งคำ
ด.ญ.กัญญาณัฐ ชายป่า
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.เกียรติศักดิ์ มั่งคำ
ฮอกกี้ - Outdoor 11 คน ทีมชาย ด.ช.ธีรภัทร์ บังคมเดช
ด.ช.ชุติมันต์ กันยะบุตร
ด.ช.ชุติพนธ์ ชื่นช้อย
ด.ช.จารุเดช มาวิมล
ด.ช.บัญญวัต วุฒิการณ์
ด.ช.ธีรภัทร คำมา
ด.ช.ปองณภูมิ ปริศนานันทกุล
ด.ช.นรเทพ ถนอมบุญ
ด.ช.พิพัฒน์ กิจรุ่งเรืองกุล
ด.ช.โจนาธาน เพอร์คิส
นายพีรพงศ์ มาตันบุญ
นายชาญเมธา เขมกประสิทธิ
นายปัจเจก จันทรเสนาวงค์
นายณวพล จงภักดี
นายธนกฤต ต๊ะต้องใจ
นายวรัญชิต มะโนผาบ
นายคุณากร คำพวง
นายกิตติพศ ต่อวิริยะตระกูล
ฮอกกี้ - Six-a-side 6 คน ทีมชาย ด.ช.นรเทพ ถนอมบุญ
ด.ช.ชุติมันต์ กันยะบุตร
ด.ช.ธีรภัทร คำมา
นายธนกฤต ต๊ะต้องใจ
นายคุณากร คำพวง
นายชาญเมธา เขมกประสิทธิ
นายกิตติพศ ต่อวิริยะตระกูล
นายณวพล จงภักดี
นายวรัญชิต มะโนผาบ
นายปัจเจก จันทรเสนาวงค์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 17 เหรียญ  (นับเหรียญ 17 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ลภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายกวิน โสภณ
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กฤติโชค รัตนขอดสกุล
ด.ช.รัชพล สายศร
ด.ช.ธรรศธาดา ตันชัยสวัสดิ์
ด.ช.ศิษฏ ศรียาภัย
ด.ช.ธีรัช แกล้วกล้า
กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายวิทวัส เรือนพันธ์
กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.กนกนภัส อุดมโภชน์
ด.ญ.ปราง โชติบาง
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.มิ่งมุก เมียร์แมน
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.วรธิดา หาอุปละ
ด.ญ.ปาลิตา ต้นกิตติรัตนกุล
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ชนม์นิภา ธนเกียรติสกุล
ด.ญ.พิมพ์พุฒิตา พรเสกภัคพล
ด.ญ.ชลิตา แดงขาวเขียว
ด.ญ.ศุภิสรา ใจตุ้ย
ด.ญ.กัญญาณัฐ ชมโลก
ด.ญ.สุภาพิชญ์ วังคะวงษ์
ด.ญ.ณัฐณิชา อนุรุทธิ์เนตรศิริ
ด.ญ.ญาณิศา เกษรสุจริต
ด.ญ.อนัญญา รูปงาม
นางสาวรินรดา สุขตากจันทร์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย นายณัฐชนน เลิศผาสุข
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลชาย นายณัฐชนน เลิศผาสุข
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ประพิชญา ดาวราม
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.ญาณวุฒิ ทองแพง
ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร
ด.ช.ชาตินัณข์ ธิติปภาดา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.ภาวัต มุงเมือง
ด.ช.ญาณวุฒิ ทองแพง
ด.ช.สุวภาส บุณยพิพัฒน์
ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร
ด.ช.ชาตินัณข์ ธิติปภาดา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ตนุภัทร อิทธิพูนธนกร
หมากกระดาน - หมากฮอส : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวณัชชา หมั่นตลุง
นางสาวกุลนันทน์ วงค์สูง
นายปัญญ์วรรธน์ จงปิยะเลิศ
นายณัฐกร เมษพันธุ์
หมากกระดาน - เอแม็ท : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.โสภณัฐ รัตนนพดลสกุล
ด.ช.ธนดล ระงับพิษ
ด.ญ.เปมิกา แจ้งกระจ่าง
ด.ญ.นัทธพรรณ ศิริติกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ