สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เหรียญทอง จำนวน 22 เหรียญ  (นับเหรียญ 22 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายธนกร มาจุฬา
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ชนน พงษ์ทวีวิรัตน์
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ
กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ
กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายศุภณัฐ ทรวดทรง
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายศุภณัฐ ทรวดทรง
กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.มณฑล วิเศษสินธุ์
กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปุญญิศา จิระศุภโชค
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวพรรณมาศ สุขเจริญ
นางสาวรวีวรรณ รังษีธนะศักดิ์
นางสาวปุณยนุช เจนธรรมนุกูล
นางสาวสิรินดา ลิมทรง
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปุณยนุช เจนธรรมนุกูล
นางสาวสิรินดา ลิมทรง
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
ฟุตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย ด.ช.ถิรคุณ บุญเสริม
นายศุภโชค พิเศษนครกิจ
นายณภัทร จัตุชัย
นายกฤตภาส พัฒนาการ
นายชาครีย์ บุษยโภคะ
นายนรุทธ์ ประทีปภวเมธา
นายภีม มัธยมจันทร์
นายภัทรพล ทองปลาเค้า
นายก้องสกุล เล็บครุฑ
นายจอมพล เพทายบรรลือ
นายปรัตถกร พิทักษ์หิรัญพงศ์
นายญาณพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย
นายปิยพล บุนนาค
นายณกฤช เงื้อมผา
นายปองภพ เวโรจน์พิพัฒน์
นายพิพัฒน์ ทรัพย์ปัญญาดี
นายสุขธนัท สุทธิวงศ์
นายกันตวัฒน์ อ่วมเลี้ยง
นายพรราม ดูเบ
นายศุภณัฐ ทรวดทรง
นายพชร วัชราภรณ์
นายอภิวัฒน์ ศิริชัยเอกวัฒน์
นายณภัทร เล้าแสงฟ้า
นายวนัย ไพจิตร์
นายธีร์ธรรม์ กลชาญวิทย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย นายภูรี ลิ่มนิรันดร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาววารีรัชต์ อ้นแสน
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาววารีรัชต์ อ้นแสน
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาววารีรัชต์ อ้นแสน
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง นางสาวนัฏชพร คงมณี
นางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์
นางสาววารีรัชต์ อ้นแสน
นางสาวณัฐสุดา ปัญญายุทธศักดิ์
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นายสาธิต สุขในใบบุญ
นายเจตวัฑฒน์ เกิดโภคทรัพย์
นายณภัทร เล้าแสงฟ้า
นายสิทธิพัฒน์ เจริญจิตเสรีวงศ์
ฮอกกี้ - Outdoor 11 คน ทีมชาย ด.ช.นนน กิจบารมี
ด.ช.ชวนิน ช่วงชัยชัชวาล
ด.ช.วิมุติ เหล่าโมราพร
ด.ช.ทนุพงศ์ ดอน พินิจค้า
นายพิสิษฐ์ เพชรชู
นายกฤษณุรักษ์ บุญเจริญศรีพานิช
นายชนันพัฒน์ พนมวัน ณ.อยุธยา
นาย วรเมธ ธนาสายทิพย์กุ
นายพีรณัฐ อ่วมเลี้ยง
นายเตชิษฐ์ กิติดำรงสุข
นายรชต เขียวขำแสง
นายญาณาธิป อิงคากุล
นายเศรษฐ์ ธารธนานนท์
นายปัณณ์ ฐาปนะสุต
นายณัฐนนท์ นราประเสริฐกุล
นายณศตวรรษ พจนสัจ
นาย ชวิน ช่วงชัยชัชวาล
นายกฤษฏเมธ ธนาสายทิพย์กุล
ฮอกกี้ - Six-a-side 6 คน ทีมชาย นาย วรเมธ ธนาสายทิพย์กุ
นาย ชวิน ช่วงชัยชัชวาล
นายเกษมศิริ เกษมทรัพย์
นายชนันพัฒน์ พนมวัน ณ.อยุธยา
นายญาณาธิป อิงคากุล
นายพีรณัฐ อ่วมเลี้ยง
นายภรัณยู ลี้มิ่งสวัสดิ์
นายสุขธนัท สุทธิวงศ์
นายณัฐนนท์ นราประเสริฐกุล
นายเศรษฐ์ ธารธนานนท์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 26 เหรียญ  (นับเหรียญ 26 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.รินรดา อัมพรสิทธิกูล
ด.ญ.สร้อยสลา หาญพาณิชย์พันธ์
ด.ญ.พรชนก สุขวัฒนาสินิทธิ์
ด.ญ.ชญากาณฑ์ พัฒนาสิทธิเสรี
ด.ญ.อนัญญา แจ่มแจ้ง
ด.ญ.บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ
กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวนันท์นภัส อัชฌากรลักษณ์
กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กวีวัธน์ เมธีศิระศักดิ์
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ปัณฑรีย์ ตรีไพบูลย์
กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.นภรรทร์ รัตนปราการ
นางสาวศรุตา เกรียงพิชิตชัย
นางสาวสุพิชชา จิตเสรีรัตน์
กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.ติณณ์นรา นฤปติ
ด.ญ.ชญาภรณ์ จิตเสรีรัตน์
ด.ญ.ณัฏฐิกา กฤษดาธานนท์
กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ทีมชาย ด.ช.สสิน วิโรจนาภิรมย์
ด.ช.พีรดนย์ สุธรรมพันธ์
ด.ช.ศราวิน เกรียงพิชิตชัย
ด.ช.เนตต์ ศิวะโภศิษฐ์
เซปักตะกร้อ - มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย ด.ช.พสิษฐ์ ตันจันทร์พงศ์
ด.ช.พงศ์ภัสร์ โตวิวัฒน์
ด.ช.ฉันทภัทร ล่ำซำ
ด.ช.ดิษย์ชนก บุณยะรัตเวช
ด.ช.ชนสิทธิ์ นิมิหุต
เซปักตะกร้อ - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย นายนนทวรรษ อุปยโส
นายจิรภัทร จิระพันธุ์ทอง
นายมนุเชษฐ์ บุญสมบูรณ์สกุล
นายภีมภัทร นิยมเสถียร
นายดิศรณ์ เอียดแก้ว
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายชญานนท์ ลือชาพุฒิพร
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.สิริญญา เสริมสิริสัมพันธ์
ด.ญ.รินรดา อัมพรสิทธิกูล
ด.ญ.สาธิตา อสุนี ณ อยุธยา
ด.ญ.จญา พิมพ์ขาวขำ
ด.ญ.พรรณพรรษ คงสิทธิ์
ด.ญ.พชรวรรณ์ คงสิทธิ์
ด.ญ.พลอยพรรณ สุทธิรัตน์
ด.ญ.บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ
ด.ญ.รินรดา อัมพรสิทธิกูล
เปตอง - ทีม 3 คน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย นายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวณฐวรรณ อัศดรวิเศษ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวณิชกานต์ คงมณี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย นายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ
นายภูรี ลิ่มนิรันดร
นายนรภัทร ธนวิสุทธิ์
นายสันทัด ไทยะจิตต์วณิชย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย นายภูรี ลิ่มนิรันดร
นายจิรวุฒิ พุ่มชา
นายสันทัด ไทยะจิตต์วณิชย์
นายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย นายภูรี ลิ่มนิรันดร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวนัฏชพร คงมณี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวนัฏชพร คงมณี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง นางสาวณัฐสุดา ปัญญายุทธศักดิ์
นางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์
นางสาววารีรัชต์ อ้นแสน
นางสาวรษา แซ่จู
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง นางสาวนวพรรษ พิษณุวงษ์
หมากกระดาน - หมากฮอส : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณัฐภัทร กองเงินงาม
ด.ช.กันตพัฒน์ รัชชานนท์
ด.ช.จักกาย จันทาภากุล
ด.ญ.นัชชา จันทร์ดวง
ฮอกกี้ - Outdoor 11 คน ทีมหญิง ด.ญ.ธนิกา สุวรรณ
ด.ญ.ภูมิชา เกี่ยวศรีกุล
ด.ญ.พสธร มหิงษ์
ด.ญ.นัชชา จันทร์ดวง
ด.ญ.ฐิติรักษ์ เฉิน
ด.ญ.เสาวลักษณ์ โอฐธนู
นางสาวศุภิสรา พวงสุวรรณ
นางสาวภาวินี อิ่มบุญตา
นางสาววริษฐา ฐิตวัฒน์
นางสาวชุติมณฑน์ เส็งสีกุล
นางสาวศรุตา เกี่ยวศรีกุล
นางสาวณัฐชยาน์ เกี่ยวศรีกุล
นางสาวศุภลาภินี ภักดรฉนวน
นางสาวสุชาวดี อดุลยานุภาพ
นางสาวณัฐนรี กิจบารมี
นางสาวขวัญแก้ว ทิศาดลดิลก
นางสาวณิชฤทัย เกษตรสุวรรณ
นางสาวกิรณา หลายธนานนท์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 49 เหรียญ  (นับเหรียญ 49 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กวีวัธน์ เมธีศิระศักดิ์
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายธนกร มาจุฬา
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวศรุตา เกรียงพิชิตชัย
นางสาวณัฐติยา จำปาดิบ
นางสาวนฎา สืบสงวน
นางสาวภัคจิรา บุญหงส์
นางสาวปุญญิศา จิระศุภโชค
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปุญญิศา จิระศุภโชค
นางสาวนภสวรรณ ประดับการ
นางสาวณัฐติยา จำปาดิบ
นางสาวจิตติภัค พงศ์พันธุ์ภาณี
นางสาวภัคจิรา บุญหงส์
กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ปัณฑรีย์ ตรีไพบูลย์
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวนภสวรรณ ประดับการ
กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.แพรธาร ตางาม
กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) บุคคลชาย นายวิมุตติ เปี่ยมใจ
กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) ทีมชาย ด.ช.กฤติธี กรีฉัตร
นายกษิด์ดิฏฐ์ สุดลาภา
นายพชร วัชราภรณ์
นายวิมุตติ เปี่ยมใจ
กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) บุคคลชาย
ซอฟท์บอล - มัธยมศึกษา ทีมหญิง ด.ญ.สาธิตา เอื้อไพโรจน์กิจ
ด.ญ.ปวิชญาดา แสงมุกดา
ด.ญ.ปาริฉัตร ทองดีแท้
ด.ญ.ศุภิสรา เสริมกุลเชื้อ
นางสาวนฤภร โสติพจน์กุล
นางสาวชรัลญา แก้วจันดี
นางสาววรนิษฐา แก้วผลึก
นางสาวใจพิจิตร อภิชาตกุล
นางสาวเยาวลักษณ์ งามโรจน์วณิชย์
นางสาวณิชารีย์ เจริญรัตน์
นางสาวนภัสวรรณ ปู่จันทร์
นางสาวชลิดา เขมจิรากุลศิริ
นางสาวจิตติภัค พงศ์พันธุ์ภาณี
เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศุภณัฐ ขาวเธียร
ด.ญ.จิรัชญา ขาวเธียร
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.วรกาญจน์ โชติเลอศักดิ์
ด.ญ.สาธิตา เอื้อไพโรจน์กิจ
ด.ญ.บัณฑิตา พุธขุนทด
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายฐิติวัฒน์ พัวจินดาเนตร
นายชญานนท์ ลือชาพุฒิพร
นายธัญนพ อุนพานิช
นายวิศิษฎ์ คีตาชีวะ
นายฉันท์ชนก เดชะวงศ์สุวรรณ
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กฤต เก่งเกรียงไกร
ด.ช.ปาณัสม์ เศวตปิยะกุล
ด.ช.พงศพัชร์ เจริญปัญญายิ่ง
ด.ช.ธีภพ สุทธิพิศาล
ด.ช.ธาราภัทร กิติวรรณประสาร
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวพรรณมาศ สุขเจริญ
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.บัณฑิตา พุธขุนทด
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายวิศิษฎ์ คีตาชีวะ
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวพรรณมาศ สุขเจริญ
นางสาวรวีวรรณ รังษีธนะศักดิ์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.พงศพัชร์ เจริญปัญญายิ่ง
ด.ญ.บัณฑิตา พุธขุนทด
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวปุณยนุช เจนธรรมนุกูล
นายวิศิษฎ์ คีตาชีวะ
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาววิชณิดา เปรมานนท์
นางสาวฐณฐชา เมธีธัชกุล
นางสาวอธิชา สิงห์ทอง
นางสาววิชยา แก้วศรีจันทร์
นางสาวจิตติภัค พงศ์พันธุ์ภาณี
นางสาวสุพิชญา จุลศักดิ์
นางสาวชนันอนงค์ สุธรรมพันธุ์
นางสาวนภสวรรณ ประดับการ
นางสาวศรุตา เกี่ยวศรีกุล
นางสาวดุสิตา ไสยลักษณ์
นางสาวหงส์ศจี โรจน์ดำรงรัตนา
นางสาวณัฐชยาน์ เกี่ยวศรีกุล
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ภูมิธรรม อำพลพงษ์
ด.ช.ธนัท ชีวชื่น
ด.ช.วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล
ด.ช.พลรัชย์ ศรีดุรงฤทธิ์
ด.ช.ธีรัตม์ นิคโคลัส ลิ้ม
ด.ช.ณัฏฐ์ชนาธิป ประสิทธิ์ดำรง
ด.ช.อศะ คะชิมา
ด.ช.จิรายุ สรรพกิจ
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายพร้อม พุทธิศรี
นายอธิวัฒน์ ตั้งพูลสินธนา
นายอดิรุจ ณ สงขลา
นายอริยะ เวชชาชีวะ
นายอนวัช ณ สงขลา
นายอนพัช สารสิน
นายธรรม ชัยพิพัฒน์
นายทศ นำชัยศิริ
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวรมิดา ธีรวชิรกุล
นางสาวชนิสา กระแสสินธุ์
นางสาวรวิพร เข็มศรี
นางสาวรวิภา เข็มศรี
นางสาวณัฐชยาน์ เกี่ยวศรีกุล
นางสาวรัชนี เสือพอน
นางสาวชินภัทร ลีนะบรรจง
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายกิตติธัช สังข์จุ้ย
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวอติภา ฮวดศรี
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
ฟุตซอล - มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย ด.ช.ปพน จินดาวัฒน์
ด.ช.โชติธัช เย็นประเสริฐ
ด.ช.ชนน พงษ์ทวีวิรัตน์
ด.ช.กฤษฏิ์ จันมาธิกรกุล
ด.ช.นนทกร พรรณโคตร
ด.ช.ธนกฤต นวลขลิบ
ด.ช.คุณธเนศ วชิราพรพฤฒ
ด.ช.ภูรินทร์ ตั้งปกรณ์
ด.ช.ภัทร์ ภัทรวิกรม
ด.ช.รัฐชัยนันท์ พาณิชโชติอนันต์
ด.ช.ปฤณ ตัณฑเกษม
ด.ช.ชลสิทธิ์ นงค์พรหมมา
ด.ช.ธีรภัทร ศรีธุระวานิช
ด.ช.ธีร์นิธิ นวลขลิบ
ด.ช.จารุภูมิ สิริเตชาภิวัฒน์
ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กัณฐัศ สุวรรณชื่น
ด.ญ.วรรณรดา เหรียญบริสุทธิ์
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.พฤกษ์ มัธยมจันทร์
ด.ช.จิรเมธ มโนพาประเสริฐ
ด.ช.กวิน จันศิษย์ยานนท์
ด.ช.เธียรนภัส แพร่แสงเอี่ยม
ด.ช.ณภัทร แพทยานันท์
ด.ช.ปฤณ ตัณฑเกษม
ด.ช.นครินทร์ วงศ์ชัยอนุกูล
ด.ช.กิตติธัช ตติยกวี
ด.ช.พงศพัชร์ เจริญปัญญายิ่ง
ด.ช.ศุภธัช หาญแกล้วกล้า
ด.ช.ภูมิพัฒน์ สิริเตชาภิวัฒน์
ด.ช.อัครพล ธนวัฒนาเจริญ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย นายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย นายณัฐภัทร ชาญชัยสมบัติ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย นายสันทัด ไทยะจิตต์วณิชย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลชาย นายสันทัด ไทยะจิตต์วณิชย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 100 เมตร บุคคลหญิง นางสาวณฐวรรณ อัศดรวิเศษ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง นางสาวมัชฌิมา วงศ์สายสุวรรณ
นางสาวอธิชา สิงห์ทอง
นางสาวณฐวรรณ อัศดรวิเศษ
นางสาวณิชกานต์ คงมณี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง นางสาวมัชฌิมา วงศ์สายสุวรรณ
นางสาวอธิชา สิงห์ทอง
นางสาวณิชกานต์ คงมณี
นางสาวกานต์สินี เทวปฏิคม
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย นายสันทัด ไทยะจิตต์วณิชย์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย นายกัญญ์โกมุท แดงสว่าง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง นางสาวณัฐสุดา ปัญญายุทธศักดิ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย นายกัญญ์โกมุท แดงสว่าง
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย นายภวัต สัตตวัตรกุล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย นายภวัต สัตตวัตรกุล
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นายพีรภาส สุขกระสานติ
นายชนะพงษ์ โสภณวารี
นายภัทรวุฒิ รัตนาวิบูลย์
หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วศินภัทร์ โตมงคล
ฮอกกี้ - Six-a-side 6 คน ทีมหญิง นางสาวสุชาวดี อดุลยานุภาพ
นางสาวศุภลาภินี ภักดรฉนวน
นางสาวณิชฤทัย เกษตรสุวรรณ
นางสาวขวัญแก้ว ทิศาดลดิลก
นางสาวภาวินี อิ่มบุญตา
นางสาวศุภิสรา พวงสุวรรณ
นางสาวชุติมณฑน์ เส็งสีกุล
นางสาวกิรณา หลายธนานนท์
นางสาวณัฐชยาน์ เกี่ยวศรีกุล
นางสาววริษฐา ฐิตวัฒน์
แฮนด์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณัฐธยาน์ ผลเพิ่มพูนทวี
ด.ญ.รัญชิดา ธนะกุลรังสรรค์
ด.ญ.กัญญาณัฐ วงศ์วิเศษกิจ
ด.ญ.จิตรลดา ศรีจิตร
ด.ญ.พัทธ์ธีรา เมฆบุญส่งลาภ
ด.ญ.ศรันยกร ศุขเกษม
ด.ญ.ชัญญภัค มะบุตร
ด.ญ.จิรัชญา อนันท์
ด.ญ.ธรรมิกา โตนิติวงศ์
ด.ญ.จารุมน จิณณวาโส
ด.ญ.บัณฑิตา พุธขุนทด
ด.ญ.อาภาพัฒร กรป้องกัน
ด.ญ.กันตินันท์ โตมงคล
ด.ญ.ปิยธิดา ตันติเวชยานนท์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ