สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เหรียญทอง จำนวน 14 เหรียญ  (นับเหรียญ 14 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.วิษณุ รู้หลัก
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายปวฤทธิ์ แก่นนาค
นายพัทธนันท์ ทำสิมมา
นายรัฐนันท์ ทำสิมมา
นายอัศวิน ลุนธิระวงศ์
นายวธิราวุฒิ นารีไผ่
นายณัชพัฒน์ ศิลษา
กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายปวฤทธิ์ แก่นนาค
นายพัทธนันท์ ทำสิมมา
นายรัฐนันท์ ทำสิมมา
นายอัศวิน ลุนธิระวงศ์
นายวธิราวุฒิ นารีไผ่
นายณัชพัฒน์ ศิลษา
ซอฟท์บอล - มัธยมศึกษา ทีมชาย ด.ช.มัลชวัชร์ แสงสว่าง
ด.ช.ณภัทรขจร วัตตธรรม
ด.ช.เคนโตะ ไคนูมะ
ด.ช.ภูวเนศวร์ ยิ่งยืน
ด.ช.ปวริศ สุดสะอาด
ด.ช.ติณณภัสร์ วราธิษณ์พงศ์
ด.ช.ภากร พงษ์สมบัติ
ด.ช.ก้องภพ เนินลพ
นายธนาชัย ฮอมณี
นายเสริมลาภ สุวรรรพงษ์
นายธนวรรธน์ วงศ์พรหมเมฆ
นายภูมิ สุริยะภูมิ
นายธนวิชญ์ อัครวิเชียร
นายภัทรธร จิตรโท
นายดบัสวินน์ เตียวศิริมงคล
นายศิวกร มาลีศรี
นายธนเดช เหล่าพลประทีป
นายชยุตพงศ์ ทองปัน
เซปักตะกร้อ - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย นายณัฐชนน โสมาศรี
นายสืบศักดิ์ โสไกสี
นายราชสาส์น สมานจิตต์
นายวิทวัส หอมหวล
นายภานุพงศ์ ผ่านเภา
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายอริญชัย ศรีชาพันธุ์
นายปรินทร์ ใจขาน
นายชาญชล สุคนธชาติ
นายจิรเมธ ทวยนันท์
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายจิรเมธ ทวยนันท์
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.พรนัชชา ก่อทรัพย์
ด.ญ.ณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณิชาพัชร แสงทอง
ด.ญ.นริศรา สุวัฒน์ศรีกุล
ด.ญ.ณฐภัค สัมพันธะ
ด.ญ.วรินทร จตุรธำรง
ด.ญ.ปวีณ์สุดา สิมสาแก้ว
นางสาวมารินทร์ ภูนิคม
นางสาววริศรา จรัสพงศ์ตระกูล
นางสาววรางคณา เคหาไสย
นางสาวพรรณปพร ศรีนานนท์
นางสาวสิรีธร ปินตารักษ์
นางสาวธนิษฐา เหล่าพงศ์เจริญ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.หนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ประกายดาว พัฒนเศรษฐานนท์
หมากกระดาน - หมากฮอส : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นายพงศกร ศักดิบวรกุล
นายณัฐศิษฏ์ อังกิติตระกูล
นายรัชชานนท์ สุริยาอรุรโรจน์
นายเด่นภูมิ อภิเมธีธำรง
หมากกระดาน - หมากฮอส : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมากกระดาน - เอแม็ท : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ณัษฐพงษ์ เธียรเชาว์
ด.ญ.ธนาภรณ์ ชูคันหอม
ด.ญ.ฐานิตา ฤกษ์ธนะขจร
ด.ญ.จีรณา สรกฤช
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 14 เหรียญ  (นับเหรียญ 14 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายวธิราวุฒิ นารีไผ่
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปานพิมพ์ ธงยศ
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ณฐกฤต ศรีสุนนท์
ด.ช.ธีร์ธัช สีหราช
ด.ช.พันธ์พิทักษ์ พงษ์สะพัง
ด.ช.พิพัฒน์ บุญยโชติศักดิ์
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ต้นน้ำ ไทยน้อย
ด.ญ.ปาริชาติ ม่วงสนิท
ด.ญ.วันวิสา เชิดชู
ด.ญ.ปัญญาภรณ์ ประชุมโส
ด.ญ.จิราภรณ์ พิมพ์ดี
ด.ญ.นริศรา ชัยหาทัพ
กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ต้นน้ำ ไทยน้อย
ด.ญ.ปาริชาติ ม่วงสนิท
ด.ญ.วันวิสา เชิดชู
ด.ญ.จิราภรณ์ พิมพ์ดี
กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) ทีมชาย ด.ช.ปวรุตม์ บุตรโยจันโท
ด.ช.นรเศษฐ เถาว์ชาลี
ด.ช.กัณฑ์กฤช พุทธรัสสุ
ด.ช.รุจิรัฐฐ์ อรรคเลิศลาภ
กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) บุคคลชาย ด.ช.นรเศษฐ เถาว์ชาลี
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายพันธศักดิ์ นิติกิจไพบูลย์
นายนโรดม มรรควัลย์
นายปฏิพน วุฒิพิสิฐ
นายเพชรเตชินธ์ ศรีรัตนพรรณ
นายวรรณธัช แวงวรรณ
นายอภิสิทธิ์ วรรณวิเชษฐ์
นายอธิพล วัฒนาอุดมชัย
นายร่มธรรม พัฒน์ดำรงจิตร
นายปุรเชษฐ์ ยามุณี
นายประเสริฐชัย นนตะพันธ์
นายกิตติทัศน์ ธีระจิราพัฒน์
นายธารินทร์ ธีระรัตนนุกูลชัย
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวกนกลักษณ์ คุรุศาสตรา
นางสาวกชกร เข็มทองหลาง
นางสาววรัญญา สรรพสมบัติ
นางสาวศุภาพิชญ์ เตียรถ์สุวรรณ
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายปัญญชน พรหมสาขา ณ สกลนคร
นายพศวัต สุรกุลประภา
นายศรัณยู โอฬารอร่ามกุล
นายบุณย์มนัส พันธุตา
นายสุวีร์ เข็มทองหลาง
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวศุภาพิชญ์ เตียรถ์สุวรรณ
นายพศวัต สุรกุลประภา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลชาย นายวรกันต์ คุ้มบัณฑิตย
หมากกระดาน - เอแม็ท : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวอรปรียา อัครปทุม
นางสาวจรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์
นายคณวัฒน์ กำขันตี
นายอภิอัฑฒ์ อิ่มอ้วน
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 21 เหรียญ  (นับเหรียญ 19 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.วิษณุ รู้หลัก
ด.ช.วสุวรรธน์ จำปาวงษ์
ด.ช.ธีร์ธัช สีหราช
ด.ช.พันธ์พิทักษ์ พงษ์สะพัง
ด.ช.พิพัฒน์ บุญยโชติศักดิ์
กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ณฐกฤต ศรีสุนนท์
ด.ช.ธีร์ธัช สีหราช
ด.ช.กันตภัทร์ กองสุข
ด.ช.พันธ์พิทักษ์ พงษ์สะพัง
ด.ช.วสุวรรธน์ จำปาวงษ์
กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.วิษณุ รู้หลัก
ซอฟท์บอล - มัธยมศึกษา ทีมหญิง ด.ญ.รัตนากร ศิลปดอนบม
ด.ญ.พณิชา เปรมพงศ์พันธ์
ด.ญ.นริศรา สุขสวาง
นางสาวจิรัชญา แสงดี
นางสาวพรทิพย์ วงษ์พันตรี
นางสาวอภิรดา หยุยลือ
นางสาวเก็จมณี ทุมมา
นางสาวจุฑามาศ คามมะวัลย์
นางสาวเพ็ญพิชชา มานิตยกุล
นางสาวณัฐชานงค์ มีลุน
นางสาวชนม์นิภา สีดาเคน
นางสาวพลอยลดา สุขสวาง
นางสาวศรุดา ไทเมืองพล
นางสาวศุภาพิชญ์ ทองปัน
นางสาวนารีรัตน์ คงเดชอุดมกุล
นางสาวเพรียงขวัญ พิมพ์ทอง
นางสาวเมธาวี โคตรพงษ์สาร
นางสาวสุพัตรา ไทยน้อย
เซปักตะกร้อ - มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย ด.ช.อภิสิทธิ์ จันทร์อ่อน
ด.ช.ณัฐวุฒิ ชินคำหาญ
ด.ช.กิตติพงษ์ บุดดา
ด.ช.ศิวกรณ์ คำเมฆ
ด.ช.เจตดิลก ทรัพย์สินพันธ์
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.พรนัชชา ก่อทรัพย์
ด.ญ.วริศรา มุยสุข
ด.ญ.วสุนธรา รัตนโกเศศ
ด.ญ.ณัฏฐณิชา แก้วเจริญวงษ์
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวผาติรัตน์ สานสืบพันธุ์
นางสาวไอริณ กูรมะสุวรรณ
นางสาวณัฏฐนิช ปนานนท์
นางสาวนภัสสร รัตนพันธ์
นางสาวมุชิตา ดวงเพียอ้ม
นางสาวปูชิตา ชูชีพ
นางสาวศศิชา ชัยพินิจ
นางสาวกชกร ศรีสุข
นางสาวพชรพร สุดตาสอน
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายพศวัต สุรกุลประภา
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาววรัญญา สรรพสมบัติ
นางสาวกนกลักษณ์ คุรุศาสตรา
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
ฟุตซอล - มัธยมศึกษา ทีมหญิง ด.ญ.ณัฐมน เยี่ยมสมบัติ
ด.ญ.ธนัชชา ดรอินทร์
ด.ญ.นัชชา กิจควรดี
นางสาวเพรียงขวัญ พิมพ์ทอง
นางสาวนวิยา กิจควรดี
นางสาวภิญญาพัชญ์ กันพล
นางสาวจารุวรรณ นันทรักษา
นางสาวณฐพร อุทัยชัย
นางสาวจิรพัฒน์ พรหมชมชา
นางสาวแพรวพรรณมาศ สุมามาลย์
นางสาวปิยะฉัตร หมู่บ้านม่วง
นางสาวศุภาพิชญ์ เตียรถ์สุวรรณ
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ณัฎฐกิตติ์ จันตะคุณ
ด.ช.พชร พรมดี
ด.ช.สิรวิชญ์ หาแก้ว
ด.ช.จักรี อาจอนงค์
ด.ช.อิรญชย์ ศรีธีระวิโรจน์
ด.ช.ภัทรศักดิ์ การจุนสี
ด.ช.ปรวัฒน มุพิลา
ด.ช.กิตติธัช อุปนันท์
ด.ช.พชรพล พรตระกูลพิพัฒน์
ด.ช.สิรภัทร ปลัดขวา
วอลเลย์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย ** นายพงศ์นริศร์ บุญพูน
นายพีรสุต สวัสดิ์พาณิชย์
นายวิทยธรรม ธีรศานติธรรม
นายณัฐกิตติ์ สงวนญาติ
นายพิริยะ ยังพัธนา
นายกุลนันท์ ทิทา
นายธีร์วรา จิวากานนท์
นายเจตวัฒน์ แก้วปา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.กัญญาพัชร เกษียรสินธุ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.หนึ่งฤทัย ทรงชัยสงวน
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น นายสวพล ทองจันทร์
นายเตชินท์ กินบุญ
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายทิวัตถ์ รุจิรกาล
หมากกระดาน - เอแม็ท : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.ธนาภรณ์ ชูคันหอม
ฮอกกี้ - Outdoor 11 คน ทีมชาย นายพงศกร หัตถพนม
นายธนบดี แฝงฤทธิ์
นายวิศรุต สุระโคตร
นายเลิศวิทย์ มาลีรัตน์
นายธนดล แสนแสง
นายนพณัฐ นาสมสร้อย
นายสุชน ประสิทธิ์
นายภูริต ชัยมณี
นายธนดล ดรอินทร์
นายจรณัฑฒ์ เลิศศิริวรกุล
นายธนกฤต กะการดี
นายพงศ์ภัค เลิศรัตนศักดิ์
นายผณินทร วงศ์สว่างศิริ
นายกฤดา แก้วเหมือน
นายธนดล แก้วบุดตา
นายฐิติพงศ์ แก่นชูวงศ์
นายชัชวิชญ์ จันทะรัง
นายโชติ แสงโชติ
ฮอกกี้ - Outdoor 11 คน ทีมหญิง ด.ญ.ศรุตา สุระโคตร
ด.ญ.ญาณิศา พรมวงษ์
ด.ญ.เกวลิน สุจริตชัย
นางสาวณัฏฐนันท์ สามาลา
นางสาวปิยะฉัตร หมู่บ้านม่วง
นางสาววณิชา โคตรวงศ์ษา
นางสาวกรกนก แรมลี
นางสาวนภัสกร ชินคำหาญ
นางสาวพรปวีณ์ บุญพูน
นางสาวขวัญนรินทร์ สินทร
นางสาวคณิตา มุนมิน
นางสาวปิ่นปินัทธ์ ศรีศิริรักษ์
นางสาวเมธาวี ดวงแก้ว
นางสาวนฤภร แพงมา
นางสาวขวัญจิรา ไพคำนาม
นางสาวนวพร อุ่นศิลป์
นางสาวณฐพร อุทัยชัย
นางสาวยวิษฐา พิลาแก้ว
ฮอกกี้ - Six-a-side 6 คน ทีมหญิง ** นางสาวขวัญจิรา ไพคำนาม
นางสาวคณิตา มุนมิน
นางสาวกรกนก แรมลี
นางสาวยวิษฐา พิลาแก้ว
นางสาวขวัญนรินทร์ สินทร
นางสาววณิชา โคตรวงศ์ษา
นางสาวนฤภร แพงมา
นางสาวเมธาวี ดวงแก้ว
นางสาวปิยะฉัตร หมู่บ้านม่วง
นางสาวนวพร อุ่นศิลป์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ