สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เหรียญทอง จำนวน 5 เหรียญ  (นับเหรียญ 5 เหรียญ)
กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายธนพล พรหมดวง
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ชิตสุดา กล้าหาญ
ลีลาศ - Latin American : Class A (5 จังหวะ) Samba,Cha Cha Cha,Rumba,Paso Doble,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสิยาพัฐ กุลโอฬารไพศาล
นายจตุรงค์ คชศิลา
ลีลาศ - Latin American : Class B (4 จังหวะ) Samba,Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสิยาพัฐ กุลโอฬารไพศาล
นายจตุรงค์ คชศิลา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ปภังกร สิงห์กลิ่น
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 5 เหรียญ  (นับเหรียญ 5 เหรียญ)
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายธนพล พรหมดวง
กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ภัทรภณ แย้มสกุลณา
กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ชิตสุดา กล้าหาญ
ซอฟท์บอล - มัธยมศึกษา ทีมหญิง ด.ญ.สุพิชชา เบ็ญจวรรณ์
ด.ญ.ชนันท์กานต์ เจริญวรสกุล
ด.ญ.กัญสิฐาณา พันนิตย์อุดม
ด.ญ.มลธิชา พรพิพัฒน์มั่นคง
ด.ญ.พิชญ์ภัสสร์ สระทองเนือง
ด.ญ.นภัสวรรณ ธรรมรักษ์เจริญ
ด.ญ.ณิชา จันทรวัฒนาวณิช
นางสาวปุณยนุช แผนสท้าน
นางสาวณวิสาร์ เภรีฤกษ์
นางสาวนันท์นภัส ว่องไวไพโรจน์
นางสาวนภัสสร หทัยศีลวัต
นางสาวณัฐนิชา มาลาพัด
นางสาวภัคมณฑน์ เจริญกิจโชติภัทร์
นางสาวดนิตา อ่อนศิริ
นางสาวปิโยรส จงจิตร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ปภังกร สิงห์กลิ่น
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 13 เหรียญ  (นับเหรียญ 13 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายธนพล พรหมดวง
กรีฑา - กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายชยพล ปิ่นทอง
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.อุกฤษฎ์ เชยกลิ่นเทศ
กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ชิตสุดา กล้าหาญ
กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวอาจารีย์ ทองทิพย์
กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.อุกฤษฎ์ เชยกลิ่นเทศ
ซอฟท์บอล - มัธยมศึกษา ทีมชาย ด.ช.ธนภัทร เรืองสุขอุดม
ด.ช.ณรงค์กร พีรพรธรรม
ด.ช.ณัชพล เจริญนนทสิทธิ์
ด.ช.ณภัทร ปัทมโรจน์
ด.ช.ธนายุ ศรีกุลภัทร
ด.ช.ศุภวัฒน์ พุกบุญมี
ด.ช.พนา ถมค้าพาณิชย์
ด.ช.สมิทธิ์ จินดารัตน์
ด.ช.ธนดล คำเล็ก
ด.ช.ศุภกฤษ วีรกุลวัฒนา
ด.ช.ธรรวา กอบอุดมวณิช
นายชิติภูมิ ศรีนวล
นายสหรัฐ คูหาพิทักษ์ธรรม
นายภูมิพัฒน์ บางสวนหลวง
นายพิชชา กฤษดาธนดล
เซปักตะกร้อ - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย นายจักรภัทร ฉิมสะอาด
นายวัชรากร ชิณวงษ์รอด
นายอนุภัทร โตทัพ
นายชยพล ปิ่นทอง
นายปรมัตถ์ ว่องกิตติกูล
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายวชิรวิชญ์ อู่ศิลา
ฟุตซอล - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย ด.ช.วสุพล สุนทรอภิชาติ
นายชยณัฐ เพชรปานกัน
นายนพวิทย์ พีระภูริพัฒน์
นายกฤตพล ล้อวงศ์งาม
นายศุภวัชร์ นาคแท้
นายภัทรพล หัตถาภรณ์สกุล
นายนิวัฒน์ เจริญจิตต์
นายพฤกษ์ ดวงงามยิ่ง
นายวีธ์ไชย ปัญญาพิสุทธิกุล
นายคุณากร แจ่มจำรัส
นายรวีภัทร์ เกียรติกรชูวงษ์
นายพชร เรืองฉาย
นายกิตติ ณัฐวุฒิ
นายรัฐภัทร์ วุฒิไชยกาญจน์
นายยศกร วงศ์แสงเพชร
ฟุตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ศุภวิชญ์ สุวรรณเรืองศรี
ด.ช.จักรพงศ์ เลาหบุตร
ด.ช.ปิยังกูร กิตติคุณชนก
ด.ช.เอกอนันต์ สุขสมกิจ
ด.ช.ปุณณพ ศักดิ์ศรีสกุล
ด.ช.สิทธิลักษณ์ เพิ่มพูล
ด.ช.ณัฐภัทร สิรินวรัตน์พันธุ์
ด.ช.ณภัทร มณีรัตน์
ด.ช.ภูมิพัฒน์ ช้อยประเสริฐ
ด.ช.สุรชัช แซ่ว่อง
ด.ช.พันธ์ศักดิ์ อุบลสิงห์
ด.ช.ศุภณัฐ จงสิทธิสัจจะกุล
ด.ช.ธเนศพล ฤทธิธรรม
ด.ช.เพิ่มยศ นิลน้ำค้าง
ด.ช.ฐิติพันธุ์ เพลงปาน
ด.ช.คุณากร พรพิพัฒน์มั่นคง
นายธนเชษฐ์ พุทธจักรศรี
นายณัฐพล ขันตี
นายสุภาพ เซี่ยงฉิน
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ปภังกร สิงห์กลิ่น
หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.วัสยศ พูนลาภพาณิชย์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ