สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เหรียญทอง จำนวน 40 เหรียญ  (นับเหรียญ 40 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวเกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.พิรญาณ์ ฉายากุล
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายแทนไท ศรีเจริญ
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ธีมา ตงศิริ
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ธีมา ตงศิริ
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายกษิเดชศักดิ์พสิษฐ์ ขันทมาศ
นายสุชเนศ จรรยา
นายแทนไท ศรีเจริญ
นายวิริทธิ์พล แข็งขัน
นายสรวิชญ์ ติระตระกูลวิชยา
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค
นางสาวณิชนันทน์ ตระกูลผุดผ่อง
นางสาวเพ็ญจวรรณ ทั่งสุวรรณ์
นางสาวณัชชา ตติยานุกุล
นางสาวฐิติรัตน์ อะวิลัย
นางสาวชาลิณี ตติยานุกุล
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ชวาลินี แก้วคงคา
ด.ญ.พิรญาณ์ ฉายากุล
ด.ญ.ธนพรรณ สิทธิขจรยุทธ์
ด.ญ.ฟ้าแจ่ม หงษ์ดาลัด
ด.ญ.ณัชชา เพ็ชรจั่น
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวเกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน
นางสาวคาเร็น อิกูจิ
นางสาวณิชนันทน์ ตระกูลผุดผ่อง
นางสาวณัชชา ตติยานุกุล
นางสาวชาลิณี ตติยานุกุล
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.งามนุช มัดตะเดช
ด.ญ.รมณ ศิริวัลลภ
ด.ญ.พิรญาณ์ ฉายากุล
ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
ด.ญ.ธีมา ตงศิริ
ด.ญ.วีรยา เกษมทรัพย์
กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวเกรซ คริสติน ริชาร์ดสัน
นางสาวพรกมล จิตร์ประพัตร์
นางสาวณิชนันทน์ ตระกูลผุดผ่อง
นางสาวณัชชา ตติยานุกุล
นางสาวฐิติรัตน์ อะวิลัย
นางสาวชาลิณี ตติยานุกุล
กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ชวาลินี แก้วคงคา
ด.ญ.ปิ่นมุก สุรัสวดี
ด.ญ.รมณ ศิริวัลลภ
ด.ญ.ณัชชา โฆษวณิชการ
ด.ญ.ศิรดา ศิริพงศ์วัฒนา
ด.ญ.ณัชชา คันธกุลดุษฎี
กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค
กรีฑา - กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.รมณ ศิริวัลลภ
กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค
กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล
กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายพัฐวิศร พิบูลย์โรจน์
กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล
กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) ทีมชาย นายถิรวัฒน์ จิรายุสกมล
นายภูริพัฒน์ กองยศสืบ
นายณัฐพล อุดมรัตน์
นายปัณรุจน์ วิเศษกุล
กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) ทีมชาย ด.ช.ภัทรดร ชนะธัญธนัชชา
นายภวัต ทับทิมเทศ
นายธนพล จันปิง
นายเตชินท์ วิชัยณรงค์
กอล์ฟ - คลาส B (อายุระหว่าง 14-15 ปี) บุคคลชาย นายเตชินท์ วิชัยณรงค์
กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ทีมชาย ด.ช.ประวีร์ จิรายุสกมล
ด.ช.ซองมก โน
ด.ช.ภัทรชนน วิวัฒน์วงศ์วนา
ด.ช.ศรวีย์ ธนะเพิ่มพูน
กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) บุคคลชาย ด.ช.ซองมก โน
กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) ทีมหญิง ด.ญ.เกณิกา บุญประเสริฐ
ด.ญ.สุดากร ชนะธัญธนัชชา
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง ด.ญ.รวินันท์ ธนชยานนท์
ด.ญ.ตระการตา ปันยารชุน
ด.ญ.กันตา กันตชูเวสศิริ
ด.ญ.ตีรณา จริยาเศรษฐโชค
นางสาวนุดี โรจนอุดมวุฒิกุล
นางสาวพรกรัณย์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์
นางสาวศุภกานต์ ไวยพจน์
นางสาวกมลรดา ศิริโอวัฒนะ
นางสาวพิชามญชุ์ ณ เชียงใหม่
นางสาวชนาภรณ์ ชัยสัมฤทธิ์โชค
นางสาวบุญญิสา ชยันโต
นางสาวญาณภา สุวจิตตานนท์
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวศิริมาตา มหาเวชาศิริ
นางสาวชนัญญา เพ็ญศรี
นางสาวกัญญาณภัทร เนื่องจำนงค์
นางสาวอภิสรา เลิศวิเศษธีรกุล
นางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล
นางสาวพิจิกา วันธงไชย
นางสาวกัลยภรณ์ กังวานวงศ์
นางสาวภัทรมน ไกรธีรวุฒิ
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.พรพิชชา เชยกีวงศ์
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล
นางสาวอภิสรา เลิศวิเศษธีรกุล
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.กรวิชญ์ ประณีตวตกุล
ด.ญ.พรพิชชา เชยกีวงศ์
เปตอง - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง
ฟุตซอล - มัธยมศึกษา ทีมหญิง ด.ญ.ณัฐณิชา ไพศาลกิตติสกุล
นางสาวนภสร ปายัษเสถียร
นางสาวพรจอมขวัญ พูลสวัสดิ์
นางสาวอัญญาวี บุญแพ
นางสาวลลิตพรรณ โชติสถิรสกุล
นางสาวอลิษา มุสิกสินธร
นางสาวพชรวรรณ โชติปาละ
นางสาวดนุชา สมมัจฉา
นางสาวณัชชา ตติยานุกุล
นางสาวมนิษา กิตติวราพงศ์
นางสาวชาลิณี ตติยานุกุล
นางสาวศตพร ศรัทธา
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลชาย นายภูมิ เมฆสัมพันธ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.วีระพรรณ แป้นสุขเย็น
หมากกระดาน - หมากฮอส : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศิวกร รินทรสุนทร
ด.ช.ยศภัทร์ กิติโรจน์พันธ์
ด.ช.สานขวัญ โชติชนาทวีวงศ์
ด.ช.ศุภชัย คุ้มหรั่ง
หมากกระดาน - หมากฮอส : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศุภชัย คุ้มหรั่ง
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ชานน เจริญลาภนพรัตน์
ด.ช.วงศธร โมกขะวรรธนะ
ด.ช.ปรวีร์ สุวรรณวารี
ด.ช.สานขวัญ โชติชนาทวีวงศ์
หมากกระดาน - หมากล้อม : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นายปุญญพัฒน์ พงศ์ภพไพบูลย์
นายกร เจียรธนะกานนท์
นายรณน โชติกมลพงศ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 38 เหรียญ  (นับเหรียญ 38 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.วชิรวิทย์ บุญเรือง
กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ฟ้าแจ่ม หงษ์ดาลัด
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ธนพรรณ สิทธิขจรยุทธ์
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ชริน บุญศิริ
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ปิ่นมุก สุรัสวดี
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
กรีฑา - วิ่ง 1500 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช
กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายกษิเดชศักดิ์พสิษฐ์ ขันทมาศ
นายชนินทร ศรีสิทธิกรรม
นายแทนไท ศรีเจริญ
นายอภินัติ เทียนทอง
นายสิรวิชญ์ อุสาหการี
นายพัฐวิศร พิบูลย์โรจน์
กรีฑา - วิ่งผลัดผสม (Medley relay) 100,200,300,400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ศรณ์ โชติธนานุรักษ์
ด.ช.ยศพัฒน์ วัลย์เครือ
ด.ช.วชิรวิทย์ บุญเรือง
ด.ช.ธาม กมุทชาติ
ด.ช.โชติวัฒน์ อิทธิปาลกุล
ด.ช.ณกฤช จารุเวคิน
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายพัฐวิศร พิบูลย์โรจน์
กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลหญิง นางสาวกัญญ์กุลณัช โกสุมสวัสดิ์
กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลชาย นายณัฐพล อุดมรัตน์
กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) บุคคลชาย ด.ช.ประวีร์ จิรายุสกมล
กอล์ฟ - คลาส C (อายุระหว่าง 12-13 ปี) บุคคลหญิง ด.ญ.เกณิกา บุญประเสริฐ
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.มิซือซึ อิวาโมโตะ
ด.ญ.ธาราพร ผู้อุตส่าห์
ด.ญ.อันนิกา แฮนส์สัน
ด.ญ.การัณญภาส แสงลิ้มสุวรรณ
ด.ญ.ปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง
ด.ญ.รุจิรัตน์ บัตรเจริญ
เทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ปัณณธร ปัญญา
ด.ญ.ปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.กนกวรรณ อร่ามศิริรุจิเวทย์
ด.ญ.พิชามญชุ์ มารอด
ด.ญ.ณัฐชยา สุวรรณสาโรจน์
ด.ญ.ณัฐธยาน์ วันทนียกุล
ด.ญ.เขมสรณ์ ภู่วุฒิกุล
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณัฐชยา สุวรรณสาโรจน์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศุภกร อมรวิวัฒน์
ด.ญ.ณัฐธยาน์ วันทนียกุล
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ปุญญ์ สอนบุญ
ด.ช.ปัฐน์ ลิ่วลม
ด.ช.โสรัจ ทองยั่งยืน
ด.ช.ศุภศิษฎิ์ ศรีนุเคราะห์
ด.ช.กณิศ ศรีสุนทร
ด.ช.ปัณณทัต บุญยะเดช
ด.ช.ปรีติ บูรณะวิเชษฐกุล
ด.ช.กษิดิศ โทณะวณิก
ด.ช.ณัฐภัทร วัชรโชคเกษม
ด.ช.ปวรปรัชญ์ ทรงชัยกุล
ด.ช.ฤทธิรัถ วนะบดีนิมิต
ด.ช.เขมรัตน์ อะวิลัย
ด.ช.เตชินท์ เครือรัตน์
ด.ช.ธนกร อภินิเวศ
ด.ช.อัครินทร์ ศรีนุเคราะห์
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กรวิชญ์ ประณีตวตกุล
ด.ช.พอดี บุญมี
ด.ช.ปัญญากร ไกรธีรวุฒิ
ด.ช.เว็ป สันทนาคณิต
ด.ช.กาจพน ศรีรอต
ด.ช.ภวิศ รุ่งทิวาสุวรรณ
ด.ช.กันต์กฤช ดิเรกลาภ
ด.ช.จักรภัทร จันทรปรีดา
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวอภิสรา เลิศวิเศษธีรกุล
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กรวิชญ์ ประณีตวตกุล
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย
ฟุตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย ด.ช.ธนกร สรวยสุวรรณ
ด.ช.ญาณพัฒน์ เดชานนท์
ด.ช.รตน กาญจนวิโรจน์
ด.ช.ไทยอันน์ สิงหาปัด
นายสรวิศ สังโขบล
นายกวิน วิจันทมุข
นายนพคุณ คงเมือง
นายศรีวิชัย คลศรีชัย
นายธีรวีร์ นาคนาวา
นายสุชเนศ จรรยา
นายกาณฑ์ วงษ์ศิริ
นายกิตติพัฒน์ สอนวงษ์
นายธรรศพงศ์ สุระกุลเศรษฐ์
นายกฤตบุญ บุญรัตนกรกิจ
นายนรินทร์ ริมคีรี
นายจุลปัจจุ์ เจริญรัชต์
นายภาวินท์ วงศ์ภาวิทย์
นายต้นกล้า วงศ์พินิจวโรดม
นายชัยมงคล กุลมงคล
นายชัชนันท์ กุลเถื่อน
นายกิตติ บุตรเหล่
นายธนาธร สุภารส
นายวิริทธิ์พล แข็งขัน
นายวรัชญ์ ผลอนันต์
นายกฤษฏา สีเขียว
ฟุตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ศิรัส มหาเวชาศิริ
ด.ช.ภัทรนันท์ ฤทธิ์จันดี
ด.ช.สิรวิชญ์ ขอพรกลาง
ด.ช.ปุณยวีร์ วัชรโชคเกษม
ด.ช.ทัตธน กิจกำจาย
ด.ช.ซึบาสะ อิวาโมโตะ
ด.ช.นิธิศ อ่อนสนิท
ด.ช.ปวิธ ล่ำซำ
ด.ช.ชาคริต วาสประเสริฐสุข
ด.ช.คเณศร์ บุญเจือ
ด.ช.ยศพัทธ์ ปัทมดิลก
ด.ช.ภาคิน พุทธา
ด.ช.นิวัฒน์ นพคุณ
ด.ช.สุชาครีย์ คำมาตย์
ด.ช.ปัญญ์ พิศาลสงคราม
ด.ช.กษิดิศ โรจนวณิชชากร
ด.ช.สหรัฐมงคล กุลมงคล
ด.ช.พชรภัทร ใจมั่น
ด.ช.ศิลา วงษ์ศิริ
ด.ช.ปุณภณ โชคบุณยกรณ์
ด.ช.วงศธร แย้มฉาย
ด.ช.นนทนาท กิตติวรกิจ
ด.ช.ภควัต จงจีน
ด.ช.เตชทัต พราหมณี
ด.ช.อนัส สาและ
ลีลาศ - Standard : Class B (4 จังหวะ) Waltz,Tango,Slow Foxtrot,Quickstep มัธยมศึกษาตอนปลาย ด.ญ.ศาตพร ศิลมั่น
นายติณห์ นิ่มตระกูล
ลีลาศ - Latin American : Class A (5 จังหวะ) Samba,Cha Cha Cha,Rumba,Paso Doble,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวจิรัชญา อังกูรดีพานิชย์
นายปรมัตถ์ งามเสาวรส
ลีลาศ - Latin American : Class B (4 จังหวะ) Samba,Cha Cha Cha,Rumba,Jive มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวจิรัชญา อังกูรดีพานิชย์
นายปรมัตถ์ งามเสาวรส
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลชาย นายภูมิ เมฆสัมพันธ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ไพรด์ เมฆสัมพันธ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : กบ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.ไพรด์ เมฆสัมพันธ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ชัญญอร อุดมลาภ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.วินิธา ภู่ชัย
ด.ญ.ชนกนันท์ ชิณะวงศ์
ด.ญ.อรมน ตัณฑุลเวศม์
ด.ญ.ชัญญอร อุดมลาภ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 200 เมตร บุคคลชาย ด.ช.วีระพรรณ แป้นสุขเย็น
หมากกระดาน - หมากรุกไทย : ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ภฤศ เวชชัยโย
ด.ช.คหบดี เศรษฐชวาลวงษ์
ด.ช.ปรวีร์ สุวรรณวารี
ด.ช.เสนาบดี เศรษฐชวาลวงษ์
หมากกระดาน - หมากล้อม : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายกร เจียรธนะกานนท์
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวณิชากร ตัณฑเศรษฐี
นายศุภกร ช่วยอ่อน
นายธณเศรษฐ์ จูเลิศตระกูล
นายวัฒนชัย ศารทูลทัต
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 33 เหรียญ  (นับเหรียญ 32 เหรียญ)
กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ศรณ์ โชติธนานุรักษ์
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.สิรวิชญ์ ขอพรกลาง
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวคาเร็น อิกูจิ
กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายกษิเดชศักดิ์พสิษฐ์ ขันทมาศ
นายชนินทร ศรีสิทธิกรรม
นายสุชเนศ จรรยา
นายอภินัติ เทียนทอง
นายรัชโยธิน สุขเจริญไกรศรี
นายสรวิชญ์ ติระตระกูลวิชยา
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล
กอล์ฟ - คลาส A (อายุระหว่าง 16-18 ปี) บุคคลหญิง นางสาวชลลดา สสิวงศ์
เซปักตะกร้อ - มัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชาย ด.ช.สตภูมิ สุขสมบูรณ์
ด.ช.นวภัทร สมนึก
ด.ช.ปฏิพัฒน์ เพ็ชรฤทธิ์
ด.ช.ก่อพงศ์ แสงกฤติยากร
ด.ช.นรวิชญ์ อุดมมั่นถาวร
เซปักตะกร้อ - มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชาย นายธิติกร สุขสมบูรณ์
นายนพคุณ คงเมือง
นายจุลปัจจุ์ เจริญรัชต์
นายศิระ พิทักษ์ติกุล
นายชยณัฐ ลออรรถพงศ์
เทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวธัญชนก ประทุมถิ่น
นางสาวรัชนก ประทุมถิ่น
นางสาวณัชชา ตติยานุกุล
นางสาวชาลิณี ตติยานุกุล
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวรัชนก ประทุมถิ่น
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ปัณฑิตา สกุลมาลัยทอง
เทนนิส - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.ปัณณธร ปัญญา
เทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวธัญชนก ประทุมถิ่น
นางสาวรัชนก ประทุมถิ่น
เทเบิลเทนนิส - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวกมลภพ คงพ่วง
นางสาวพรรัต โสพรรณรัตน์
นางสาวสุพิชญา คุรุจิตโกศล
นางสาวแพรวพรรณ สุจินดา
นางสาวเขมอัปสร ภู่วุุฒิกุล
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ณัฐธยาน์ วันทนียกุล
ด.ญ.ณัฐชยา สุวรรณสาโรจน์
เทเบิลเทนนิส - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศิรกฤฎิ์ สวัสดิโกศล
ด.ญ.เขมสรณ์ ภู่วุฒิกุล
บาสเกตบอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย ** นายนรวิชญ์ วรงค์สุรัติ
นายธนากร กุลสมบูรณ์สินธ์
นายหรินทร์ ริมคีรี
นายสิขเรศ พัฒนโภครัตนา
นายแทนไท ศรีเจริญ
นายคริสเตียน เดวิส
นายสหัสวรรษ จรีชัยโยธิน
นายภูวดล หุตะพรประเสริฐ
นายซัมโบดิ เปรม เบอร์ตัน
นายอัครวิทย์ ฤทธิ์เลิศชัย
นายภูมิชัย มหาภาสกร
นายฐกฤต เฮงสุวรรณ์
แบดมินตัน - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.วิรัลพัชร หัตถศักดิ์
ด.ญ.พิมพ์มาดา หิรัญบัฏ
ด.ญ.สุจิมา ตั้งมิตรเจริญ
ด.ญ.พรพิชชา เชยกีวงศ์
ด.ญ.สิรินาถ ภิระบรรณ์
ด.ญ.อชิดา รอดศิริ
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.สิรินาถ ภิระบรรณ์
แบดมินตัน - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวปริชมน ศานติวงศ์สกุล
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง นางสาวพิจิกา วันธงไชย
นางสาวชนัญญา เพ็ญศรี
แบดมินตัน - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.เว็ป สันทนาคณิต
ด.ญ.สิรินาถ ภิระบรรณ์
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย
ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep มัธยมศึกษาตอนปลาย ด.ญ.ศาตพร ศิลมั่น
นายติณห์ นิ่มตระกูล
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.กัน จริยวัฒนวิจิตร
ด.ช.อาทิตย์ สุวรรณพาณิชย์
ด.ช.จิราภัทร ลามศรีจันทร์
ด.ช.ไพรด์ เมฆสัมพันธ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 15 ปี : ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร ทีมชาย ด.ช.กัน จริยวัฒนวิจิตร
ด.ช.อาทิตย์ สุวรรณพาณิชย์
ด.ช.จิราภัทร ลามศรีจันทร์
ด.ช.ไพรด์ เมฆสัมพันธ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ชนกนันท์ ชิณะวงศ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กบ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.วินิธา ภู่ชัย
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผลัดผสม 4x50 เมตร ทีมหญิง ด.ญ.วินิธา ภู่ชัย
ด.ญ.ชนกนันท์ ชิณะวงศ์
ด.ญ.อรมน ตัณฑุลเวศม์
ด.ญ.ชัญญอร อุดมลาภ
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.อรมน ตัณฑุลเวศม์
หมากกระดาน - หมากรุกสากล : บุคคล มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ปรวีร์ สุวรรณวารี
ฮอกกี้ - Six-a-side 6 คน ทีมชาย ด.ช.สุภัทร สังขมณี
ด.ช.นาวิน พงศ์วรินทร์
ด.ช.นิปุณ แก้วเรือน
นายสรวิชญ์ ด้วงชู
นายธนกฤต ดีสงคราม
นายฌาน ทองสลวย
นายวีณะคุปต์ บุญรจิต
นายพัชร์พล เพชรรุ่ง
นายคณพศ ปิ่นทอง
นายชาญศร น้อยแดง
แฮนด์บอล - ทีม มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ศุภลักขณา นาคแสงทอง
ด.ญ.เจนิสิตา วี ปาลมา
ด.ญ.อัคริมา วงศ์ศรีเผือก
ด.ญ.สมิตา ภูริปรีชา
ด.ญ.เปมิกา นาคะรัตน์
ด.ญ.กมณียา วงศ์อนุการ
ด.ญ.บุณยาภา ธรรมประทีป
ด.ญ.ไอริน สุขเลิศวรกุล
ด.ญ.ศิริรัตน์ นิยาภรณ์
ด.ญ.นันท์นลิน รอดกุล
ด.ญ.รินรดา วงศ์อนุการ
ด.ญ.พชรัตน์ บัวเลิศ
ด.ญ.ธนัญญา วรรณทอง
ด.ญ.ณัฐชา พิมพ์ใจพงศ์
ด.ญ.รวิสรา ดีประเสริฐ
ด.ญ.ธีรตี เล็กสรรเสริญ
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ